ม.ราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาหลักสูตรวิจัยสมุนไพร กัญชง กัญชา

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับ รร.ไทยเลเจนด์การแพทย์แผนไทย ร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิจัยตำรับสมุนไพร กัญชง กัญชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร รองคณบดีฯ และ พันตำรวจโท สมเดช ประยูรยวง ผู้ได้รับการรับรองฯ ไทยเลเจนด์การแพทย์แผนไทย ดร.ณัฐฐพิมล มงคลวาสนาดี ผู้บริหารโรงเรียนแพทย์แผนไทยฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือ MOU พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรอย่างครบวงจร

 

ตั้งแต่การเพาะปลูกสมุนไพร การควบคุมคุณภาพสมุนไพร การวิเคราะห์ตรวจสอบสาระสำคัญในสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาตำรับสมุนไพรสำหรับใช้ในการดูแลสุขภาพ เครื่องสำอาง เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มและอาหาร เป็นการผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทยที่ตกทอดจากบรรพบุรุษร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยในการฟื้นฟูทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างมั่นคง

โดยมี รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดี และ ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business