“พระครูบาบุญชุ่ม” เขียนจดหมายในถ้ำถึงลูกศิษย์ ให้รักษาศีล เตือนอันตราย 3 ประการ

เรื่องลี้ลับของไทย

เมื่อวานนี้ (10 มีนาคม 2563) เฟซบุ๊ก พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง จ.เชียงใหม่ ได้นำคำเขียนคำเมือง (ภาษาไทยถิ่นเหนือ) ของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ที่เข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐาน บำเพ็ญเพียร ในถ้ำที่เมืองแก๊ด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ได้เกือบ 1 ปี ส่งออกมาจากถ้ำ มาแปลเป็นไทยภาษากลาง เผยแผ่ให้กับลูกศิษย์ ดังนี้

8/3/63
#ปีธรรม 2564 (ปีไตย)เป็น พ.ศ.2563(ปีไทย) ถ้ำเมืองแก๊ส มหามุนี ธรรมะเรือง

#ธรรมะเมตตาพระครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม

เมตตาถึงคณะศรัทธาสาธุชนลูกศิษย์ลูกหาตลอดถึงลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดทั้งหลายทุกๆคนขอให้ได้เข้าใจรับรู้ถึงข่าวการปฏิบัติธรรมของเราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ปัจจุบันตอนนี้ มีความสุขกายสบายใจอยู่เย็นเป็นสุขฉันอาหารได้ปกติ

ด้านการปฏิบัติธรรมกัมฐานที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเกิดมีสติตัวเบาโล่งใจ ใจเบาการปฏิบัติธรรมทุกอย่างไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆสามารถปล่อยวางได้ทั้งหมดเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อีกชาติหนึ่งไม่มีปัญหาใดๆได้เอาสติปัญญานำหน้า มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกกิริยาและปฏิบัติธรรมตามแนวปฏิบัติปัฏฐานทั้ง 4 มีจิตเมตตาเหนือสัพพสัตว์ทั้งหลายทั่วถึงหมดในอนัตตจักวาฬหาที่สุดไม่ได้ และได้เห็น สภาวธรรม รูปนาม เกิดดับเอาสติปัญญารับรู้ตามความเกิดดับเมื่อพิจารณารูปนามตามความดับที่ใกล้นิพพาน

ในโลกนี้อะไรไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เป็นดั่งใจเราเป็นอันว่างเปล่า กินข้าวอยู่เพื่อรอวันตาย อยู่เฉยๆก็รอท่าความตายถ้ามีจิตเห็นถึงสภาวธรรมพสัจจะตามความเป็นจริงชัดเจนแล้วจิตจะสว่างไสว ไม่มีความทุกข์ทั้งสิ้นเอาวิญญาณรู้ รูปนาม สังขาร เกิดดับเอาสติรู้ตามสังขารไม่ปรุงแต่งมีความว่าง เป็นนิพพานจริงถ้าไม่รู้ตามสภาวะความเป็นจริงก็เป็นทุกข์ ถ้ามีปัญญารู้ตามสภาวะจิตความจริงของสังขารไม่ติดปรุงแต่ง เรื่องวุ่นวายต่างๆก็จะหมดสิ้นไป ดีชั่วอยู่ที่หมดใจ หมดใจอยู่ที่รู้ อยู่ที่มีสติ มีปัญญา พวกเราคนดีมีปํญญาทั้งหลายมีบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ หลวงอย่างยิ่ง ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ถือว่ามีโรคลาภสิ่งที่จะพาพวกเราเป็นคนดีคนประเสริฐ นอกจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เหล่านี้แล้ว ไม่มีอะไรอีกด้วยเหตุนี้ของจงภูมิใจในภาวะชาติที่เราได้เกิดมา พบเจอพ่อแม่ที่ดี มีสัมมาทิฏฐินับถือพระรัตนตรัย และเป็นคนที่ทำบุญทำกุศล ทาน ศีล ภาวนา เจริญสมถะวิปัสสนา มหาสติปัฏฐานทั้ง 4 และแนวทางปฏิบัติที่จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน

ด้วยเหตุนี้เมื่อมีเวลาให้มีใจให้ศรัทธานับถือข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในจิตใจเอาธรรมไว้ในจิตให้เหมือนธรรมะเจดีย์ (เจดีย์ทองคำ) ให้สมกับเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าอยู่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไป อย่าให้ตายไปโดยไม่มีบุญติดตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระกรุณาเหนือสัพพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเทวดา มนุษย์ ทั้งหลายสัพพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้พ้นความทุกข์ซึ่งหาอะไรเปรียบเทียบมิได้ พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่าแผ่นดิน ท้องฟ้า มหาสุทรและภูเขาหิมาลัย ด้วยเหตุนี้ควรเคารพนับถือทุกเวลาให้เว้นจากการ งานอันเป็นบาปเป็นทุจริต เลือกทำการงานที่สุจริตหมั่นทำบุญกุศลไว้เสมอ ให้อายต่อบาปอกุศลให้พากันทำจิตใจให้ผ่องใสลดจากโลภะโทสะโมหะ มานะ ทิฏฐิ อวิชชา อุปทานทั้งหลายให้พบแต่ความสุขความเจริญและได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานด้วยเทอญ….

วันเวลาผ่านพ้นไป ใกล้เข้ามาคือมรณะความตายวันเวลาไม่ผ่านพ้นไปอย่างเดียวทุกๆคนที่ใกล้ความตายทุกๆวันอันว่าวันเวลาสิ้นสุดไปมันไวอย่างยิ่งเหมือนสายน้ำไหลใกล้วันตายจะได้เจอความทุกข์เหมือนกันทุกๆคนอันว่าพญามัจจุราชไม่เว้น เล็กใหญ่คนดีคนร้าย คนจน คนรวย คนอ้วน คนผอม คนโง่ คนมีปัญญาทุกๆคนที่กล่าวนี้ต้องเดินทางไปหาพญามัจจุราช
ด้วยเหตุนี้พึงรีบทำคุณงามความดี มีทาน ศีล ภาวนา สมถะวิปัสสนาสติปัฏฐาน4ให้เข้าใจถึงรูปนาม ขันธ์ อายะตนะ ธาตุ ปฏิจจสมุปบาท เข้าใจใยสัจจะ4 ทุกขสัจจะ สมมุติสัจถือนิพพาน อสังคตธาตุนั้นด้วยเทอญ

อันว่าสังขารธรรมทั้งหลาย อันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีความทุกข์เกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปและเป็นอนัตตาความตายด้วยเหตุนี้อย่าอยู่ด้วยความปนะมาท

อันว่าตอนนี้พุทธศาสนาล่วงเกินครึ่งหนึ่งตามที่พุทธองค์ตรัสไว้เป็นมาตามยุคตามสมัยคนในโลกนี้จะไม่มีศีลธรรม ไม่มีจิตใจเมตตากรุณา ด้วยเหตุนี้ คือ 3 ประการ หรือ อันตราย 3 ประการ จะเกิดขึ้นบนโลก ปีนี้คนที่หลายจะเป็นโรคทาฬะลงเมือง (ตายห่า)จะตายกันมากโดยเฉพาะคนที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาจะตายเป็นจำนวนหมื่นเป็นล้าน ด้วยเหตุนี้ ให้มีสติโรคภัยไข้เจ็บนี้ไม่ใช่ในโลกนี้เกิดขึ้นเองนอกโลกหรือโลกอื่นเขาเอามาปล่อยใสผู้อื่นทั้งหลายจะได้ตายเป็นแล้วรักษาไม่ได้มีธรรมะเท่านั้นรักษาได้

ด้วยเหตุนี้ให้มีสติเกี่ยวกับการกินเนื้อปลาสิ่งจะนำเชื้อโรคมา ตอนนี้ในโลกตายตายนับหมื่นเป็นที่น่ากลัว ให้ทุกคนมีสติในการกินอยู่ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ให้ทำวัตนสวดมนต์ภาวะนาส่งเมตตาให้มากๆให้แผ่ถึงในโลกในอนันตจักวาฬสัตว์ทั้งหลายหาที่สุดมิได้

เราขอเอาบุญคุณทั้งหมดบทไว้บนเศียรเกล้าศัรทธาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกบ้านทุกเมืองที่ได้พากัน เอาข้าวน้ำ ของกิน ยา ตลอดจนถึงปัจจัยทั้ง 4 รวมทั้งทุกอย่างมาถวายเพื่อช่วยกันมาเสริมสร้างบารมี เรา เจ้าพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม ทั้งหมดนี้ขอให้อยู่ดีมีสุข ทั้งกายใจเจริญในทางโลก ทางธรรม ตลอดถึงมรรคผลนิพพานด้วยเทอญ สาธุ อนุโมทามิ

ไม่นานก็จะครบ 1 ปีในวันเพ็ญเดือน 6 นี้ ให้มาส่งของกิน ข้าวน้ำ ผลไม้ 1 เดือนมา1 ครั้ง เรามีใจเกรงใจศรัทธาทั้งหลาย ปัจจุบันนี้ให้มีสติกันกลัวเป็นโรคติดต่อกัน ให้เว้นของกินบ้าง กินน้ำพริก ผักเขียวบ้าง จะลดโรคภัยไข้เจ็บจะน้อยลง

ให้พี่น้องเมืองแถ๊ด ที่เคยมาส่งข้าวสารของกิน อาหารแห้ง เราครูบาจะพิจารณาแล้วหุงทำกับข้าวคนเดียว อย่าเป็นห่วงเรื่องของกิน เราครูบาอยู่กินแบบง่ายๆ และเลี้ยง กา นก หมู กระรอก นกยูง เสือเล็ก เสือไฟ ที่มานอนปฏิบัติธรรมน่ายกย่องสรรเสริญมาพึ่งบุญครูบาสัตว์มากันมากมายและขอเมตตาเอาขนมมาด้วยจะได้เอาไว้เลี้ยงสัตว์บ้างขอความเมตตา มาเท่านี้ สาธุ สาธุ สาธุ
ครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม ญาณสํวโร

แปลและเรียบเรียง /พระครูสมุห์นทีเทพ