“บิ๊กแป๊ะ” เข้ม ตร. “ทรงผมต้องเป๊ะ” ให้จเรตำรวจ สุ่มตรวจ “เข้มข้น”

ข่าวบันเทิงล่าสุดวันนี้

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.63 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีวิทยุในราชการตร. ด่วนที่สุด เลขที่ 0007/44 ลงวันที่ 24 ก.พ.63 ถึงผู้รับปฎิบัติ ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้รับทราบ จตช. รองผบ.ตร. ผู้ช่วยผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ใจความ อ้างถึงวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด 0007/174 ลงวันที่ 18 เม.ย.62 กำชับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยให้กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยเฉพาะเรื่องทรงผม ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและตามคำสั่งตำรวจ.โดยเคร่งครัด รวมถึงเรื่องแนวทางการพิจารณา และมาตรฐานการลงโทษทางวินัย กรณีไม่ปฎิบัติตามระเบียบตำรวจ. ว่าด้วยการปฎิบัติของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561

เนื่องจากปรากฏว่ามีข้าราชการตำรวจบางนายยังประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ ตร.กำหนด โดยเฉพาะยังมีภาพปรากฏตามสื่อต่างๆ ที่แสดงถึงการไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เคร่งครัดในระเบียบวินัย กรณีผมยาวไม่เป็นไปตามระเบียบๆ หรือแนวหางที่ ตร.กำหนด ทั้งที่ได้กำชับและเน้นย้ำการปฏิบัติไปหลายครั้งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำชับการปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยระดับ ผบก. ผกก. สว. และผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบตามนัยคำสั่งตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ตุลาคม 2537 มีหน้าที่กวดขัน กำชับและกำกับ ดูแลการปฏิบัติในเรื่องทรงผมของข้าราชการตำรวจในปกครองบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด “โดยกำหนดวงรอบ การตรวจทรงผมเป็นประจำทุกสัปดาห์” สำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวร/เป็นผลัด โดยเฉพาะในสถานีตำรวจ ให้หัวหน้าในหน้าที่นั้นๆ มีหน้าที่ตรวจสอบให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ และจัดทำหลักฐานการตรวจสอบและการปฏิบัติตามคำสั่งไว้ให้ชัดเจน

2.กำชับโฆษกทุกหน่วยงานทุกระดับชั้น รวมทั้งผู้ที่จะต้องให้สัมภาษณ์ หรือแถลงข่าวจะต้องสำรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดโดยเคร่งครัดในทุกกรณี

3.ให้ จตช., จตร. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ จต. ทุกหน่วยงาน กำหนดการตรวจความประพฤติระเบียบวินัยเกี่ยวกับทรงผมเป็นหัวข้อสำคัญในการตรวจราชการ สุ่มตรวจสอบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

4.หากตรวจพบข้อบกพร่อง ไม่ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ให้พิจารณาดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษทางวินัยมาตรการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัย อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกส่วนหนึ่งด้วย

เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงกำหนดแนวทางการ
พิจารณาความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา เพิ่มเติม ดังนี้

1.กรณีตรวจพบข้าราชการตำรวจทรงผมไม่เป็นไปตามระเบียบ สายงานระดับ แผนก/ฝ่าย ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาระดับ สว. เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ถือเป็นความบกพร่องของ สว.

2.กรณีตรวจพบข้าราชการตำรวจทรงผมไม่เป็นไปตามระเบียบ โดยหากผู้ถูกตรวจพบเป็นระดับ สว. ให้ถือเป็นความบกพร่องของ รอง ผกก/หน.สายงานนั้นๆ และหากผู้ถูกตรวจพบเป็นระดับ รอง ผกก.ให้ถือเป็นความบกพร่องของ ผกก.

3.กรณีตรวจพบข้าราชการตำรวจทรงผมไม่เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบตั้งแต่ 2 สายงานขึ้นไป ใน กก./สน./สภ.เดียวกัน ถือเป็นความบกพร่องของ ผก. หรือ หน.สภ.แล้วแต่กรณี

4.กรณี ตรวจพบข้าราชการตำรวจทรงผมไม่เป็นไปตามระเบียบ สายงานระดับ กก./สน./สภ. มีจำนวนหลายนายในหน่วยเดียวกัน และมีมากกว่า 2 กก./สน./สภ. ซึ่งอยู่ใน บก./ภ.จว. เดียวกัน ถือเป็นความบกพร่องของ ผบก./รอง ผบก.หน.หน่วยงานนั้น

5.กรณี ตรวจพบข้าราชการตำรวจทรงผมไม่เป็นไปตามระเบียบ สายงานระดับ บก.มีจำนวนหลายนายใน บก. เดียวกัน และมีมากกว่า 2 บก.ขึ้นไป ซึ่งอยู่ใน บช.เดียวกัน ถือเป็นความบกพร่องของ ผบช.

ทั้งนี้ให้ทุก บช. รายงานผลการตรวจสอบ ให้ ตร.ทราบ (ผ่าน วน.) ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ก่อนเวลา 12.00 น. ในส่วนของการรายงานกรณีตรวจพบข้อบกพร่อง ให้ จตร.(หน.จต.) รวบรวมรายงานให้เป็นไปตามสั่งการ ตร.