นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “จ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
จง จง บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่
จงกล จง-กน บัว, บัวสาย
จงจิตร จง-จิด ใจแน่วแน่
จงรัก จง-รัก คงความรู้สึกดี ๆ ไว้
จงรักษ์ จง-รัก ให้รักษาไว้
จงสุข จง-สุก ให้มีความสุข
จงสุทธา จง-สุด-ทา ให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์
จตุทิพย์ จะ-ตุ-ทิบ เทพทั้งสี่
จตุพร จะ-ตุ-พอน พรสี่ คือจตุรพิธพร
จตุพักต์ จะ-ตุ-พัก พระพรหม
จตุภัทร จะ-ตุ-พัด เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง
จตุภูมิ จะ-ตุ-พูม สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ
จตุรพร จะ-ตุ-ระ-พอน พร 4 ประการ (อายุ วรรณะ สุขะ พละ)
จตุรภัทร จะ-ตุ-ระ-พัด ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ หรือ อายุ วิทยา ยศ พละ
จรรย์ธร จัน-ทอน มีความประพฤติดี
จรรยพร จัน-ยะ-พอน มีความประพฤติดี ประเสริฐ
จรรย์อมล จัน-อะ-มน ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
จรรยา จัน-ยา ความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ
จรส จะ-รด แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
จรสจันทร์ จะ-รด-จัน เหลืองเรืองรอง, เหลืองพระจันทร์
จรัญญา จะ-รัน-ยา กระจาย, แพร่กระจาย
จรัญพร จะ-รัน-ยะ-พอน, จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ
จรัล จะ-รัน เที่ยวป่า
จรัลรมย์ จะ-รัน-รม เที่ยวป่าอย่างมีความสุข
จรัส จะ-หรัด แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
จรัสกร จะ-หรัด-กอน, จะ-หรัด-สะ-กอน แสงสว่างจ้า
จรัสทิพย์ จะ-หรัด-ทิบ เป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง
จรัสพงศ์ จะ-หรัด-พง ตระกูลที่รุ่งเรือง
จรัสพร จะ-หรัด-พอน รุ่งเรืองด้วยความดี
จรัสรวี จะ-หรัด-ระ-วี สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
จรัสรัตน์ จะ-หรัด-รัด แก้วที่มีแสงสว่างใส
จรัสศรี จะ-หรัด-สี ผุดผ่อง
จรายุทธ จะ-รา-ยุด อาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง
จริญญา จะ-ริน-ยา มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จรินทร์ จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จรินทร จะ-ริน-ทอน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จริม จะ-ริม ภายหลัง เล็ก น้อง
จริยา จะ-ริ-ยา กริยาเพียบพร้อม
จริยาพร จะ-ริ-ยา-พอน ความประพฤติดี
จริยาวดี จะ-ริ-ยา-วะ-ดี หญิงผู้มีความประพฤติดี
จรีย์ จะ-รี ความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ
จรุง จะ-รุง ชักชวน, ยั่วใจ
จรุงจิต จะ-รุง-จิด รัญจวนใจ
จรูญ จะ-รูน รุ่งเรือง, งดงาม
จรูญจิต จะ-รูน-จิด จิตใจงาม
จรูญพันธุ์ จะ-รูน-พัน มีความผูกพันที่ดีงาม
จรูญศรี จะ-รูน-สี ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล
จรูญศักดิ์ จะ-รูน-สัก ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
จเร จะ-เร ผู้เร่งรีบ, ผู้ตรวจ, ผู้ดูแล
จวงจันทร์ จวง-จัน จันทร์หอม
จอมแก้ว จอม-แก้ว ผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง
จอมขวัญ จอม-ขวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม
จอมใจ จอม-ใจ ยอดดวงใจ
จอมเดช จอม-เดด ผู้มีอำนาจสูงสุด
จอมนรี จอม-นะ-รี ยอดหญิง
จักรกริช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
จักรชัย จัก-ไช จักรแห่งชัยชนะ
จักรดุลย์ จัก-กระ-ดุน คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
จักรธร จัก-กระ-ทอน ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ
จักรพงศ์ จัก-กระ-พง ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
จักรพล จัก-กระ-พน กำลังของแว่นแคว้น
จักรพันธ์ จัก-กระ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
จักรภพ จัก-กะ-พบ ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
จักรภัทร จัก-กระ-พัด ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น
จักรวุธ จัก-กระ-วุด ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
จักริน จัก-กริน พระราชา พระนารายณ์
จักรินทร์ จัก-กริน ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
จังคนิภา จัง-คะ-นิ-พา มีรัศมีงดงาม
จัตุรงค์ จัด-ตุ-รง องค์ 7, ประกอบด้วย 4 ส่วน
จันจิมา จัน-จิ-มา งามเหมือนดวงจันทร์
จันทกร จัน-ทะ-กอน แสงจันทร์
จันทกานต์ จัน-ทะ-กาน ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
จันทกานติ์ จัน-ทะ-กาน แสงจันทร์
จันทนา จัน-ทะ-นา ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม
จันทนิภา จัน-ทะ-นิ-พา แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
จันทนี จัน-ทะ-นี มีกลิ่นจัน
จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา มีกลิ่นจัน
จันทพร จัน-ทะ-พอน พระจันทร์งาม
จันทภา จัน-ทะ-พา เย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์
จันทร จัน-ทอน นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จันทรกร จัน-ทระ-กอน แสงจันทร์
จันทร์แก้ว จัน-แก้ว คุณค่าเลิศ, เปล่งปลั่งมั่งคั่ง
จันทร์จรี จัน-จะ-รี ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
จันทร์จิรา จัน-จิ-รา งามเสมอ
จันทร์ไชย จัน-ไช ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น
จันทร์ดาว จัน-ดาว ดุจดวงดาว และดวงจันทร์
จันทร์ทิพย์ จัน-ทิพ มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ
จันทร์เพ็ญ จัน-เพ็น พระจันทร์เต็มดวง
จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก
จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์ วงเดือน
จันทร์สม จัน-สม เสมอด้วยจันทร์
จันทร์สุดา จัน-สุ-ดา ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
จันทร์หอม จัน-หอม เป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม
จันทรัช จัน-ทะ-รัด ดาวพุธ
จันทรัสม์ จัน-ทะ-รัด เสมอจันทร์, เดือน
จันทรา จัน-ทรา นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จันทรากานต์ จัน-ทรา-กาน ที่รักของพระจันทร์
จันทรานนท์ จัน-ทรา-นน มีหน้าผุดผ่อง
จันทราภา จัน-ทรา-พา แสงจันทร์
จันทัปปภา จัน-ทับ-ปะ-พา แสงจันทร์
จันทิมันตุ์ จัน-ทิ-มัน พระจันทร์ เดือน
จันทิมา จัน-ทิ-มา พระจันทร์, ผู้มีผิวดุจเดือน
จันทิรา จัน-ทิ-รา พระจันทร์
จาตุรนต์ จา-ตุ-รน เจ้าแห่งโลก
จารวี จา-ระ-วี ผู้งดงาม
จารีย์ จา-รี ผู้มีความประพฤติที่ดี
จารีรัตน์ จา-รี-รัด ผู้ประพฤติดี
จารุกร จา-รุ-กอน รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง
จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
จารุกิตต์ จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม
จารุกิตติ์ จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม
จารุเดช จา-รุ-เดด มีเดชงดงาม
จารุทัศน์ จา-รุ-ทัด มีการเห็นหรือทัศนะงดงาม
จารุนันท์ จา-รุ-นัน ผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก
จารุนิภา จา-รุ-นิ-พา ดุจทอง
จารุเนตร จา-รุ-เนด มีตางาม
จารุพิชญ์ จา-รุ-พิด นักปราชญ์ผู้สง่างาม
จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม
จารุภา จา-รุ-พา รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
จารุมน จา-รุ-มน มีใจน่ารัก มีใจงาม
จารุวิทย์ จา-รุ-วิด มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
จำนง จำ-นง ประสงค์, มุ่งหวัง,ตั้งใจ
จำเนียม จำ-เนียม รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานะ
จำรัส จำ-หรัด รุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง
จำรูญ จำ-รูน รุ่งเรือง, งาม
จำรูญศรี จำ-รูน-สี ผุดผ่อง
จำรูญศักดิ์ จำ-รูน-สัก ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง
จำเริญ จำ-เริน เติบโต, งอกงาม
จิดาภา จิ-ดา-พา รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
จิต จิด ใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก
จิตตนาถ จิด-ตะ-นาด เจ้าแห่งใจ
จิตตมาส จิต-ตะ-มาด เดือนจิตตมาส เดือน 5
จิตตวิสุทธิ จิด-ตะ-วิ-สุด ความหมดจดของจิต, หลุดจากกิเลส
จิตตา จิด-ตา ชื่อนักษัตร
จิตติมา จิด-ติ-มา ผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ
จิตร จิด การวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต
จิตรกัญญา จิด-กัน-ยา หญิงสาวที่สวยงาม
จิตรคุปต์ จิด-ตระ-คุบ ผู้มีความดีคุ้มครอง
จิตรดิลก จิด-ดิ-หลก ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น
จิตรทวัส จิด-ตระ-วัด วันอันแจ่มใส
จิตรทิพย์ จิด-ทิบ งดงามและวิเศษยิ่ง
จิตรทิวัส จิด-ทิ-วัด วันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม
จิตรทิวา จิด-ทิ-วา วันอันแจ่มใส
จิตรเทพ จิด-ตระ-เทบ เทวดาผู้งดงาม
จิตรพัสตร์ จิด-พัด เสือดาว
จิตรลดา จิด-ละ-ดา เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
จิตรเลขา จิด-เล-ขา รูปภาพงามยิ่ง
จิตรวัน จิด-ตระ-วัน วันอันงดงาม
จิตรสินี จิด-สิ-นี สาวงาม
จิตรา จิด-ตรา การวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต
จิตรานุช จิด-ตรา-นุช หญิงสาวผู้งดงาม
จิตรายศ จิด-ตรา-ยด เหล็กดี,เหล็กกล้า
จิตริน จิด-ริน นักวาด ศิลปิน
จิตสุภา จิด-สุ-พา มีใจดี มีใจงาม
จินดา จิน-ดา ความนึกคิด, แก้วสารพัดนึก
จินดารัตน์ จิน-ดา-รัด มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จินดาหรา จิน-ดา-หรา ฉลาด
จินต์ จิน คิด, คำนึง, ไตร่ตรอง
จินตนา จิน-ตะ-นา ความคิด
จินตนี จิน-ตะ-นี ความคิด
จินตพร จิน-ตะ-พอน มีความคิดประเสริฐ
จินตภา จิน-ตะ-พา มีความคิดเจิดจ้า
จินต์ศุจี จิน-สุ-จี ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
จินตหรา จิน-ตะ-หรา ฉลาด
จิรกร จิ-ระ-กอน กระทำตลอดกาลนาน
จิรกฤต จิ-ระ-กิด ผู้สืบทอด
จิรกิตติ์ จิ-ระ-กิด มีชื่อเสียงยืนนาน
จิรชยา จิ-ระ-ชะ-ยา มีชัยนาน
จิรชีพ จิ-ระ-ชีบ มีชีวิตนาน อายุยืน
จิรโชติ จิ-ระ-โชด ความรุ่งเรือง
จิรเดช จิ-ระ-เดด หมอที่ยั่งยืน
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
จิรนนท์ จิ-ระ-นน ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน
จิรนันท์ จิ-ระ-นัน มีผู้ชื่นชมยินดี
จิรนาถ จิ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งยั่งยืน
จิรพนธ์ จิ-ระ-พน เป็นที่รักที่ผูกพันนาน
จิรพัส จิ-ระ-พัด มีอายุยืนนาน
จิรโพธิ จิ-ระ-โพด มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรภัทร จิ-ระ-พัด ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
จิรภา จิ-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จิรภาส จิ-ระ-พาด รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน
จิรเมธ จิ-ระ-เมด มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
จิรยุทธ จิ-ระ-ยุด การรบที่ยาวนาน
จิรวดี จิ-ระ-วะ-ดี หญิงผู้มีอายุยืนยาว
จิรวิน จิ-ระ-วิน ผู้มีอายุยืนยาว
จิรเวช จิ-ระ-เวด หมอที่ยั่งยืน
จิรสิน จิ-ระ-สิน มีทรัพย์ตลอดกาลนาน
จิรสุดา จิ-ระ-สุ-ดา ลูกสาวผู้ยั่งยืน
จิระเดช จิ-ระ-เดด มีอำนาจตลอดกาล
จิระนันท์ จิ-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
จิระประไพ จิ-ระ-ประ-ไพ ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จิระพันธ์ จิ-ระ-พัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน
จิระภา จิ-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จิระศักดิ์ จิ-ระ-สัก ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล
จิรัจฌา จิ-รัด-ชา กิริยาดีตลอดกาล
จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน
จิรัญญา จิ-รัน-ยา ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน
จิรันดน์ จิ-รัน ใหม่ อยู่นาน
จิรันธร จิ-รัน-ทอน ทรงไว้นาน, ดำรงได้นาน
จิรัศยา จิ-รัด-สะ-ยา อยู่นาน
จิรัสย์ จิ-รัด ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร
จิรัสยา จิ-รัด-สะ-ยา ตลอดกาลนาน นิรันดร
จิราเจต จิ-รา-เจด มีความคิดเป็นยอด
จิราพัชร จิ-รา-พัด ยั่งยืนดุจเพชร
จิราภา จิ-รา-พา รุ่งเรืองนาน
จิรายุ จิ-รา-ยุ มีอายุยืน
จิรายุทธ จิ-รา-ยุด รบนาน
จิรายุศ จิ-รา-ยุด อายุยืน
จิลลา จิน-ลา ว่าว
จิลลาภัทร จิน-ลา-พัด ดีงามดังว่าว
จิลาวัลย์ จิ-ลา-วัน ประดับด้วยเถาวัลย์
จีรนันท์ จี-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
จีรนาถ จี-ระ-นาด ผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน, ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล
จีรพร จี-ระ-พอน ประเสริฐนาน
จีรภา จี-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล
จีรยุทธ จี-ระ-ยุด รบที่ยาวนาน
จีราภา จี-รา-พา แสงสว่างตลอดกาล
จีริกา จี-ริ-กา การประกาศ
จุมพล จุม-พน ผู้เป็นใหญ่
จุมพิน จุม-พิน การจุมพิต, การสัมผัสอย่างใกล้ชิด
จุรี จุ-รี มีด, หอก, ดาบ
จุรีพร จุ-รี-พอน คำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม
จุรีมาศ จุ-รี-มาด ความแหลมคมที่ทนทาน
จุรีรัตน์ จุ-รี-รัด ศาสตราวุธที่มีอานุภาพ
จุไรภัทร จุ-ไร-พัด มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จุไรรัตน์ จุ-ไร-รัด มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จุลปรีชา จุน-ละ-ปรี-ชา ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก
จุลพงศ์ จุน-ละ-พง ตระกูลเล็ก
จุลินทร์ จุ-ลิน ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
จุลินทิพย์ จุ-ลิน-ทิบ สิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา
จุฬารัตน์ จุ-ลา-รัด แก้วที่งามเลิศ
เจตดิลก เจด-ด-หลก มีความคิดเป็นเลิศ
เจตน์ เจด ความคิด ความตั้งใจ
เจตนิพัทธ์ เจด-นิ-พัด มีความคิดมั่นคง
เจตปรียา เจด-ปรี-ยา เป็นที่รักแห่งใจ
เจตพล เจด-พน มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง
เจตสุภา เจด-สุ-ภา ผู้มีความคิดดีงาม
เจนจบ เจน-จบ ชำนาญ รอบรู้
เจนจิรา เจน-จิ-รา เชี่ยวชาญตลอดกาล
เจนธรรม เจน-ทัม ผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม
เจนภพ เจน-พบ ชำนาญเรื่องทางโลก
เจบจบ เจน-จบ ชำนาญ รอบรู้
เจริญรัตน์ จะ-เริน-รัด คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ
เจริญวิทย์ จะ-เริน-วิด เจริญด้วยความรู้
เจริญศรี จะ-เริน-สี เจริญด้วยมงคล
เจริญศักดิ์ จะ-เริน-สัก เจริญด้วยอำนาจ
เจลกา เจ-ละ-กา กระต่าย
เจิมขวัญ เจิม-ขวัน เพิ่มความเป็นสิริมงคล
เจิมจันทร์ เจิม-จัน แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม
เจิมศักดิ์ เจิม-สัก เพิ่มความสามารถ, เพิ่มอำนาจ, เพิ่มกำลัง
เจียมจิตร์ เจียม-จิด รู้จักประมาณจิตใจ
เจียมพจน์ เจียม-พด รู้จักประมาณคำพูด
เจียมสกุล เจียม-สะ-กุน รู้จักวางตัวในวงศ์ตระกูล
เจียระไน เจีย-ระ-ไน ของที่ดีที่สุด
แจ่มจันทร์ แจ่ม-จัน พระจันทร์ที่สว่างไสว
แจ่มใส แจ่ม-ใส ปลอดโปร่ง, ไม่มัวหมอง
ใจภักดิ์ ใจ-พัก จิตใจงามหาที่เปรียบไม่ได้