นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ข”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ขจร ขะ-จอน ฟุ้งไป
ขจรจิต ขะ-จอน-จิด มีใจกว้างน่านับถือ
ขจรเดช ขะ-จอน-เดช มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ขจรฤทธิ์ ขะ-จอน-ริด มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ขจรลาภ ขะ-จอน-ลาบ รุ่งเรืองไปด้วยโชค
ขจรศักดิ์ ขะ-จอน-สัก ความรุ่งเรือง
ขจิต ขะ-จิด ประดับตกแต่งแล้ว
ขจิตพร ขะ-จิด-พอน ใจงามที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว
ขจี ขะ-จี งามสดใส
ขจีเกศ ขะ-จี-เกด ผู้มีผมงาม
ขจีเนตร ขะ-จี-เนด ผู้มีดวงตางาม
ขจีพร ขะ-จี-พอน ผู้ประเสริฐงาม
ขจีพักตร์ ขะ-จี-พัก ผู้มีน่าตาน่ารัก
ขนบพร ขะ-หนบ-พอน แบบแผนที่ประเสริฐ
ขยาดี ขะ-ยา-ดี ทัศนะ, ความคิด, มุมมอง
ขยาทิมาต ขะ-ยา-ทิ-มาด มีชื่อเสียงเลื่องลือ
ขยานี ขะ-ยา-นี มีความรู้
ขรรค์ชัย ขัน-ไช ชนะด้วยขรรค์
ขรินทร์ทิพย์ ขะ-ริน-ทิบ เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
ขวัญ ขวัน สิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง
ขวัญแก้ว ขวัน-แก้ว มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง
ขวัญจิต ขวัน-จิด เป็นที่เจริญจิต
ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญใจ ขวัน-ใจ ยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก
ขวัญชัย ขวัน-ไช ชนะด้วยความดี
ขวัญตา ขวัน-ตา มิ่งขวัญตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
ขวัญทิพย์ ขวัน-ทิบ มีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ
ขวัญเนตร ขวัน-เนด มิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
ขวัญพร ขวัน-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ
ขวัญมนัส ขวัน-มะ-นัด ขวัญใจ
ขวัญรัตน์ ขวัน-รัด ขวัญแก้ว
ขวัญเรือน ขวัน-เรือน ยอดกำลังใจของบ้าน
ขวัญฤดี ขวัน-รึ-ดี ยินดีในมิ่งมงคล
ขวัญฤทัย ขวัน-รึ-ไท ยินดีในมิ่งมงคล
ขวัญสรวง ขวัน-สวง ขวัญฟ้า
ขวัญสุดา ขวัน-สุ-ดา ลูกสาวคนที่รักที่สุด
ขวัญหทัย ขวัน-หะ-ไท ขวัญใจ
ขัชพร ขัด-ชะ-พอน ของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ
ขันติ ขัน-ติ ความอดทน
ขัมน์ ขำ ความอดทน
ขัมพ์ ขำ ก้าวไป เดินไปข้างหน้า
ขีโรชา ขี-โร-ชา โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย
เขม เขม ความเกษม
เขมจิรา เขม-จิ-รา มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
เขมทัต เข-มะ-ทัด ผู้ให้ความเกษม
เขมทิน เข-มะ-ทิน ผู้ให้ความเกษม
เขมนันท์ เข-มะ-นัน ยินดีในความปลอดภัย
เขมรุจิ เข-มะ-รุ-จิ ชอบความปลอดภัย
เขมฤทธิ์ เข-มะ-ริด ความพึงพอใจในฤทธิ์
เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์
เขมินท์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมินทร์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
เขมินทรา เข-มิน-ทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมิสรา เข-มิด-สะ-รา ยอดแห่งความปลอดภัย