นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ป”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ปกเกศ ปก-เกด คุ้มครอง
ปกิต ปะ-กิด ประกาศ, แสดง
ปกิตตา ปะ-กิด-ตา ผู้ได้รับคำชมเชย
ปคุณา ปะ-คุ-นา ผู้เชี่ยวชาญ
ปงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
ปฎก ปิ-ดก ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
ปฏษฏิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
ปฏิคม ปะ-ติ-คม ผู้ตอนรับ,ผู้ดูแลต้อนรับ
ปฏิญญา ปะ-ติน-ยา การให้คำมั่นสัญญา
ปฏิพน ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ
ปฏิภาณ ปะ-ติ-พาน ไหวพริบดี
ปฐมฌาน ปะ-ถม-ชาน ฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคตา
ปฐมเดช ปะ-ถะ-มะ-เดด เกิดมามีอำนาจ
ปฐมฤกษ์ ปะ-ถม-มะ-เริก เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล
ปฐมา ปะ-ถะ-มา ที่หนึ่ง
ปณต ปะ-นด น้อมไหว้
ปณัฏฎา ปะ-นัด-ดา นักปราชญ์
ปณิฏฐา ปะ-นิด-ถา นักปราชญ์
ปณิดา ปะ-นิ-ดา ได้รับการสรรเสริญ
ปณิตา ปะ-นิ-ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน การตั้งความปรารถนา
ปณิธิ ปะ-นิ-ทิ ความตั้งใจแน่วแน่
ปทิต ปะ-ทิด รุ่งเรืองแล้ว
ปทิตตา ปะ-ทิด-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปธานิน ปะ-ทา-นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปนัดดา ปะ-นัด-ดา หลาน
ปพน ปะ-พน บริสุทธิ์
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง
ปภพ ปะ-พบ เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
ปภาณ ปะ-พาน พูดเก่ง
ปภาณิน ปะ-พา-นิน พูดเก่ง ท่องจำเก่ง
ปภาดา ปะ-พา-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปภานัน ปะ-พา-นัน มีใบหน้าสวยงาม
ปภาพัน ปะ-พา-พัน มีใบหน้าสวยงาม
ปภาพินท์ ปะ-พา-พิน ประสบแสงสว่าง
ปมุต ปะ-มุด หลุดพ้นแล้ว
ปฤษฎิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
ปฤษฎี ปริด-สะ-ดี รัศมี สัมผัส
ปฤษณา ปริด-สะ-หนา คำถาม, คำที่ผูกให้แก้
ปฤษนี ปริด-สะ-นี เล็ก บอบบาง
ปสัตถ์ ปะ-สัด ผู้ถูกชมเชย
ปสันน์ ปะ-สัน เลื่อมใส ผ่องใส
ปสุดา ปะ-สุ-ดา ผู้ขยันขันแข็ง
ปสุต ปะ-สุด ผู้ขยันขันแข็ง
ปสุตา ปะ-สุ-ตา ผู้ขยันขันแข็ง
ปองกานต์ ปอง-กาน เป็นที่รักที่หมายปอง
ปองคุณ ปอง-คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ปองเดช ปอง-เดด มุ่งหมายอำนาจ
ปองภพ ปอง-พบ ปรารถนาความเจริญ
ปองสม ปอง-สม สมปอง
ปัญจนี ปัน-จะ-นี ห้า
ปัญจพาณ์ ปัน-จะ-พา กามเทพ เจ้าแห่งความรัก
ปัญชิกา ปัน-ชิ-กา ปุยฝ้าย
ปัญญาโชติ ปัน-ยา-โชด ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
ปัฐน์ ปัด การอ่าน การพูด
ปัณชญา ปัน-ชะ-ยา ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ปัณฑ์ชนิต ปัน-ชะ-นิด ให้เกิดปัญญา
ปัณฑา ปัน-ดา ปัญญา
ปัณฑิกา ปัน-ดิ-กา ผู้ฉลาด
ปัณฑิตา ปัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด
ปัณณ์ ปัน หนังสือ
ปัณณทัต ปัน-นะ-ทัด ให้ความรู้
ปัณณิกา ปัน-นิ-กา ประกอบด้วยหนังสือ นักเลงหนังสือ
ปัทมา ปัด-ทะ-มา บัว
ปัทมาสน์ ปัด-ทะ-มาด ฐานบัว
ปาณนาถ ปา-นะ-นาด เจ้าแห่งชีวิต
ปาณบดี ปา-นะ-บอ-ดี เจ้าแห่งชีวิต
ปาณัท ปา-นัด ให้ชีวิต มีจิตเมตตา
ปาณัสม์ ปา-นัด เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
ปาณิศา ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต
ปานใจ ปาน-ใจ เพียงใจ, เทียบได้กับดวงใจ, ที่รักยิ่ง
ปานชนก ปาน-ชะ-นก เหมือนพ่อ
ปานตา ปาน-ตา ประดุจดังดวงตา
ปานศักดิ์ ปาน-สัก คล้ายอำนาจ
ปาพจน์ ปา-พด คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา
ปิญชาน์ ปิน-ชา ทองคำ
ปิฎก ปิ-ดก ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
ปิณิดา ปิ-นิ-ดา ทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ
ปิติณัฐ ปิ-ติ-นัด ปลาบปลื้มในความรู้
ปิติพงศ์ ปิ-ติ-พง ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
ปิติมน ปิ-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ
ปิติมา ปิ-ติ-มา ผู้มีความอิ่มใจ
ปิ่นปินัทธ์ ปิ่น-ปิ-นัด ประดับปิ่น
ปิ่นพงศ์ ปิ่น-พง ยอดแห่งตระกูล
ปิ่นมณี ปิ่น-มะ-นี ยอดมณี
ปิ่นมนัส ปิ่น-มะ-นัด จอมใจ ยอดดวงใจ
ปิ่นสุดา ปิ่น-สุ-ดา ยอดหญิง
ปิ่นอนงค์ ปิ่น-อะ-นง ยอดหญิง
ปีตมณี ปี-ตะ-มะ-นี มณีสีเหลือง บุษราคัม
ปีติชา ปี-ติ-ชา ก่อให้เกิดปีติ
ปีติมน ปี-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ
ปุญญพัฒน์ ปุน-ยะ-พัด เจริญด้วยบุญ
ปุญญิสา ปุน-ยิ-สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณณภพ ปุน-นะ-พบ มีภพสมบูรณ์
ปุณณภา ปุน-นะ-พา รัศมีอันเต็มเปี่ยม
ปุณณมา ปุน-นะ-มา จันทร์เพ็ญ
ปุณณัตถ์ ปุน-นัด ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
ปุณณาสา ปุน-นา-สา สมหมาย สมหวัง
ปุณพจน์ ปุน-นะ-พด มีถ้อยคำบริสุทธิ์
ปุณพจนา ปุน-นะ-พด-จะ-นา มีคำพูดบริสุทธิ์ พูดดี
ปุณมนัส ปุน-มะ-นัด มีใจสะอาด
ปุณิกา ปุ-นิ-กา มีบุญ มีคุณงามความดี
ปูชิกา ปู-ชิ-กา ผู้บูชา
ปูชิดา ปู-ชิ-ดา ผู้ที่เขาบูชา
เปมทัต เป-มะ-ทัด ผู้ให้ความรัก
เปมิกา เป-มิ-กา ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปมิศา เป-มิ -สา ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
โปษัณ โป-สัน การเลี้ยงดู การอบรม