นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) หมวด “ล”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ลดาชาติ ละ-ดา-ชาด พันธ์ไม้เลื้อย
ลลิดา ละ-ลิ-ดา หญิงผู้น่ารัก  น่าเชิดชู
ลลิต ละ-ลิด งาม , น่ารัก
ลลิตา ละ-ลิ-ตา สวย มีเสน่ห์
ลวิตร ละ-วิด เครื่องเกี่ยว,เคียว
ลักขิกา ลัก-ขิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษณ์นาถ ลัก-สะ-นาด รัศมีได้ลักษณะ  รัศมีงาม
ลักษณ์นารา ลัก-สะ-นา-รา รัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม
ลักษณารีย์ ลัก-สะ-นา-รี มีลักษณะประเสริฐ
ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลัญฉกร ลัด-ฉะ-กอน ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
ลัฏฐิกา ลัด-ถิ-กา ลำต้น,ไม้เท้า
ลัทธวรรณ ลัด-ทะ-วัน ผิวพรรณสวยงาม
ลัลน์ลลิต ลัน-ละ-ลิด สาวสวย
ลัลนา ลัน-ละ-นา สาวสวย
ลิขิต ลิ-ขิด หนังสือ  การขีดเขียน
ลิปิกร ลิ-ปิ-กอน เสมียน, ผู้ทำงานด้านการเขียน
ลิลิต ละ-ลิด งาม น่ารัก
ลีลาวดี ลี-ลา-วะ-ดี หญิงผู้งดงาม, สตรีผู้มีเสน่ห์
ลูกขวัญ ลูก-ขวัญ ลูกคนที่รักมากที่สุด
เลิศวรรธน์ เลิด-วัด ความเจริญอย่างยิ่ง