นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) หมวด “ถ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ถนิต ถะ – นิด เสียงฟ้าคำรณ
ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน
ถวิกา ถะ – วิ – กา ถุง
ถาวรีย์ ถา – วะ – รี ความมั่นคง นิรันดร
ถิร ถิ – ระ มั่นคง
ถิรคุณ ถิ – ระ – คุณ มีคุณธรรมมั่นคง
ถิรเจตน์ ถิ – ระ – เจต มีเจตนามั่นคง
ถิรชัย ถิ – ระ – ไช มีชัยชนะอย่างถาวร
ถิรดา ถิ – ระ – ดา ความมั่นคงสถาพร
ถิรนัย ถิ – ระ – ไน มีนโยบายมั่นคง
ถิรยุทธ์ ถิ – ระ – ยุด มีการสู้รบอันมั่นคง
ถิรวิทย์ ถิ – ระ – วิด มีความรู้มั่นคง