นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) หมวด “ช”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ชญาดา ชะ-ยา-ดา ผู้รู้, ผู้เข้าใจ
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
ชญานัท ชะ-ยา-นัด เจริญด้วยความรู้
ชญานิน ชะ-ยา-นิน นักปราชญ์
ชญานิศ ชะ-ยา-นิด เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
ชญานิษฎ์ ชะ-ยา-นิด ผู้ปรารถนาความรู้
ชญานิษฐ์ ชะ-ยา-นิด มีความรู้น่าพึงพอใจ
ชญานี ชะ-ยา-นี ผู้มีความรู้
ชฎาธร ชะ-ดา-ทอน พระศิวะ
ชฎาธาร ชะ-ดา-ทาน ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา
ชฎายุ ชะ-ดา-ยุ ลูกแห่งครุฑ
ชฎารัตน์ ชะ-ดา-รัด มงกุฎแก้ว, มงกุฎอันล้ำค่า
ชนกนันท์ ชะ-นก-นัน เป็นที่ยินดีของบิดา
ชนกนาถ ชนก-นาด พ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก
ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนกานต์ ชะ-นะ-กาน เป็นที่รักของปวงชน
ชนจันทร์ ชะ-นะ-จัน ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน (เด่นกว่าคนอื่น
ชนชิต ชะ-นะ-ชิด ผู้ชนะใจคน
ชนดา ชะ-นะ-ดา การเกิด
ชนทยา ชน-ทะ-ยา เป็นที่เอ็นดูของหมู่ชน
ชนธัญ ชน-นะ-ทัน คนมีโชค
ชนน ชะ-นน การเกิด เชื้อสาย
ชนนน ชะ-นะ-นน การสืบเชื้อสาย
ชนนัช ชน-นะ-นัด ผู้เกิดมาเพื่อแม่
ชนนิกานต์ ชน-นิ-กาน ผู้เป็นที่รักของแม่
ชนนิษฐ์ ชน-นะ-นิด ผู้เป็นที่รักของแม่
ชนรดา ชน-ระ-ดา เป็นที่ยินดีของคนทั่วไป
ชนรดี ชน-ระ-ดี เป็นที่รักแห่งปวงชน
ชนวรรณ ชะ-นะ-วัน ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม
ชนวิท ชน-นะ-วิด ผู้รู้เรื่องมนุษย์, ผู้เข้าใจคน
ชนวีร์ ชะ-นะ-วี ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
ชนสรณ์ ชะ-นะ-สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนะวรรณ ชะ-นะ-วัน ผิวพรรณแห่งคน คนผู้มีผิวพรรณสวย
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ธิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
ชนัญญา ชะ-นัน-ยา ผู้เข้าใจเรื่องคน
ชนัญญู ชะ-นัน-ยู ผู้รู้จักคน
ชนัฐกานต์ ชะ-นัด-กาน บุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก
ชนัดดา ชะ-นัด-ดา ความเป็นผู้ให้กำเนิด
ชนัต ชะ-นัด ฝูงชน ประชากร
ชนัตร ชะ-นัด ร่ม ร่มกันแดด
ชนันธร ชะ-นัน-ทอน ค้ำจุนคน
ชนันสิริ ชะ-นัน-สิ-ริ มิ่งขวัญของพ่อแม่
ชนากานต์ ชะ-นา-กาน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาธินาถ ชะ-นา-ทิ-นาด เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนานันท์ ชะ-นา-นัน ยินดีในหมู่คน
ชนารดี ชะ-นา-ระ-ดี เป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน
ชนาศัย ชะ-นา-ไส ที่พักของคน
ชนิกา ชะ-นิ-กา หญิงผู้ให้กำเนิด คือ แม่
ชนิกานต์ ชะ-นิ-กาน เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชนิดา ชะ-นิ-ดา ผู้ให้กำเนิด, มารดา
ชนิตร์นันท์ ชะ-นิด-นัน แหล่งกำเนิดความยินดี
ชนิตรา ชะ-นิ-ตรา ผู้ให้กำเนิด
ชนิตว์ ชะ-นิด ผู้ให้กำเนิด
ชนิตสิรี ชะ-นิด-สิ-รี ให้เกิดสิริมงคล
ชนิตา ชะ-นิ-ตา ผู้ให้เกิด มารดา
ชนินทร์ ชะ-นิน เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชนินาถ ชะ-นิ-นาด เป็นที่พึ่งของมารดา
ชนิศา ชะ-นิ-สา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชนิษฎา ชะ-นิด-สะ-ดา ผู้เป็นที่ต้องการของคน
ชนิษฐา ชะ-นิด-ถา ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน
ชนิสร ชะ-นิ-สอน เจ้าแห่งคนทั้งหลาย
ชนิสรา ชะ-นิด-ระ-สา เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
ชนุดร ชะ-นุ-ดอน คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
ชนุตต์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
ชนุตร์ ชะ-นุด คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
ชเนตร์ ชะ-เนด แม่
ชเนศ ชะ-เนด ที่พึ่งของคนคือ พระราชา
ชโนดม ชะ-โน-ดม สูงสุดเหนือคนอื่น
ชโนทัย ชะ-โน-ไท ผู้มีความรุ่งเรือง
ชยณัฐ ชะ-ยะ-นัด นักปราชญ์ผู้มีชัย
ชยทัต ชะ-ยะ-ทัด ให้ชัยชนะ
ชยธร ชะ-ยะ-ทอน ผู้ชนะ
ชยวัศ ชะ-ยะ-วัด ผู้มีชัยชนะและอำนาจ
ชยังกูร ชะ-ยัง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยันต์ ชะ-ยัน ผู้ชนะ
ชยากร ชะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชยางกูร ชะ-ยาง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยานันต์ ชะ-ยา-นัน มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
ชยานันท์ ชะ-ยา-นัน ยินดีในชัยชนะ
ชยาวุธ ชะ-ยา-วุด มีชัยชนะเป็นอาวุธ
ชยิน ชะ-ยิน ชัยชนะ
ชยิสรา ชะ-ยิด-สะ-รา มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ
ชยุดา ชะ-ยุ-ดา รุ่งเรือง
ชยุต ชะ-ยุด รุ่งเรือง
ชยุตรา ชะ-ยุด-ตรา มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชเยศ ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ  ผู้พิชิต
ชเยส ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ
ชโยดม ชะ-โย-ดม ผู้ชนะสูงสุด
ชโยทิต ชะ-โย-ทิด ผู้รุ่งเรืองด้วยชัยชนะ
ชรินทร ชะ-ริน-ทอน ยอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี
ชลกร ชน-ละ-กอน เมฆหรือมหาสมุทร
ชลชญาน์ ชน-ชะ-ยา ผู้มีความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำ
ชลชาติ ชน-ละ-ชาด น้ำ
ชลชินี ชน-ชิ-นี พระอาทิตย์
ชลธร ชน-ละ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล ,เมฆฝน
ชลธิชญ์ ชน-ละ-ทิด ผู้รู้เรื่องมหาสมุทร
ชลธิชา ชน-ทิ-ชา เกิดในน้ำ เกิดใกล้มหาสมุทร
ชลธิดา ชน-ทิ-ดา เกิดจากน้ำ
ชลธิศ ชน-ละ-ทิด ทะเล,มหาสมุทร
ชลธี ชน-ละ-ที ทะเล
ชลลดา ชน-ละ-ดา สายน้ำ
ชลัช ชะ-ลัด เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
ชลัชญา ชะ-ลัด-ชะ-ยา ผู้รู้เรื่องทรัพยากรน้ำ
ชลันทร ชะ-ลัน-ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร
ชลันธร ชะ-ลัน-ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร
ชลากร ชะ-ลา-กอน แหล่งน้ำ
ชลาศัย ชะ-ลา-ไส ทะเล
ชลิต ชะ-ลิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชลิตวรรณ ชะ-ลิด-วัน มีผิวพรรณรุ่งเรือง มีผิวพรรณผ่องใส
ชลิตา ชะ-ลิ-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชโลทร ชะ-โล-ทอน แม่น้ำ, ทะเล, ห้วงน้ำ, ท้องน้ำ
ชวกร ชะ-วะ-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชวนันท์ ชะ-วะ-นัน ยินดีในเชาว์ปัญญา
ชวนากร ชะ-วะ-นา-กอน ผู้มีความปราดเปรื่อง
ชวรัตน์ ชะ-วะ-รัด มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ
ชวโรจน์ ชะ-วะ-โรด รุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา
ชวลิต ชะ-วะ-ลิด รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
ชวัล ชะ-วัน ส่องแสง รุ่งเรือง
ชวัลกร ชะ-วัน-กอน ผู้สร้างความรุ่งเรือง
ชวัลนุช ชะ-วัน-นุด หญิงผู้รุ่งเรือง
ชวัลรัตน์ ชะ-วัน-รัด รัตนอันแวววาว
ชวัลลักษณ์ ชะ-วัน-ลัก มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม
ชวัลวิทย์ ชะ-วัน-วิด มีความรู้รุ่งเรือง
ชวารี ชะ-วา-รี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
ชวิน ชะ-วิน มีความไว มีเชาวน์ปัญญา
ชวินทร์ ชะ-วิน มีเชาวน์เป็นใหญ่
ชวิศ ชะ-วิด เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
ชวิศา ชะ-วิ-สา เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
ชวิษฐา ชะ-วิด-ถา เร็วที่สุด
ชโวทัย ชะ-โว-ไท ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
ชัชชัย ชัด-ไช ชัยชนะของนักรบ
ชัชนันท์ ชัด-ชะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
ชัชรินทร์ ชัด-ชะ-ริน ผู้เป็นใหญ่, ผู้ชนะ
ชัชฤทธิ์ ชัด-ชะ-ริด ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
ชัชลี ชัด-ชะ-ลี นักรบ
ชัชวาลย์ ชัด-ชะ-วาน รุ่งเรือง
ชัชวิสิฏฐ์ ชัด-วิ-สิด นักรบผู้ยอดเยี่ยม
ชัชวีร์ ชัด-ชะ-วี ความกล้าหาญของนักรบ
ชัญญา ชัน-ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
ชัญญานุช ชัน-ยา-นุด หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชันยชา ชัน-ยะ-ชา ผู้เกิดมามีสุข
ชัยกร ไช-ยะ-กอน ผู้สร้างชัยชนะ
ชัยกฤต ไช-ยะ-กริด ผู้สร้างชัยชนะ
ชัยณรงค์ ไช-นะ-รง นักรบผู้มีชัยชนะ
ชัยทัต ไช-ยะ-ทัด ผู้ให้ชัยชนะ
ชัยธวัช ไช-ทะ-วัด ผู้นำแห่งชัยชนะ
ชัยนันท์ ไช-ยะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
ชัยนิตย์ ไช-ยะ-นิด ผู้มีชัยตลอดกาล
ชัยยศ ไช-ยด มีชัยชนะและยศ
ชัยรัตน์ ไช-ยะ-รัด ผู้มีชัยอันยอดเยี่ยม
ชัยโรจน์ ไช-ยะ-โรด ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
ชัยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด เจริญด้วยความชนะ
ชัยวิชญ์ ไช-ยะ-วิด ชัยชนะของนักปราชญ์
ชัยวิชิต ไช-วิ-ชิด มีชัยชนะบนแผ่นดิน
ชัยวุฒิ ไช-ยะ-วุด เจริญด้วยชัยชนะ
ชัยศิริ ไช-สิ-หริ ความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ
ชัยสวัสดิ์ ไช-สะ-หวัด มีชัยชนะและความสวัสดี
ชัยสิทธิ์ ไช-ยะ-สิด สำเร็จด้วยชัยชนะ
ชาคร ชา-คอน ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม
ชาคริต ชา-คริด ผู้ตื่นแล้ว, ผู้ระมัดระวัง
ชาครินทร์ ชา-คะ-ริน ผู้เป็นเลิศในความตื่นตัว
ชาคริยา ชา-คริ-ยา ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ชาครีย์ ชา-คะ-รี ความเพียร
ชาญชัย ชาน-ชัย ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
ชาญณรงค์ ชาน-นะ-รง นักรบผู้ชำนาญ
ชาดา ชา-ดา ลูกสาว
ชาตยา ชาด-ตะ-ยา วิเศษ, งาม
ชาตโยดม ชาด-ตะ-โย-ดม สูงสุดด้วยชาติกำเนิด
ชาตวิทย์ ชา-ตะ-วิด ผู้เกิดมาเพื่อแสวงหาความรู้
ชาตเวท ชา-ตะ-เวท เปลวไฟ
ชาติดา ชา-ติ-ดา คุณวิเศษ
ชาตินันท์ ชา-ติ-นัน ผู้ภูมิใจในบ้านเกิด
ชาติอาชาไนย ชาด-อา-ชา-ไน ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ
ชานน ชา-นน รู้ ความรู้
ชานนท์ ชา-นน เพลิดเพลินยินดีในความรู้
ชาลินี ชา-ลิ-นี ผู้ประสานความผูกพัน
ชาลิสา ชา-ลิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ชิงดวง ชิง-ดวง เป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน
ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด อยู่กับความเจริญ
ชิดชนก ชิด-ชะ-นก ผู้ใกล้ชิดพ่อ
ชิตวร ชิ-ตะ-วอน มีชัยอันประเสริฐ
ชิติสรรค์ ชิ-ติ-สัน สร้างชัยชนะ
ชินกฤต ชิ-นะ-กริด สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
ชินดนัย ชิน-ดะ-ไน บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ (พุทธบุตร)
ชินสีห์ ชิน-นะ-สี ท่านผู้ชนะ
ชินารมย์ ชิ-นา-รม ยินดีกับผู้ชนะ
ชิษณุชา ชิด-สะ-นุ-ชา เกิดจากผู้ชนะ
ชีวธันย์ ชี-วะ-ทัน ผู้เจริญรุ่งเรืองในชีวิต
ชีวสาธน์ ชี-วะ-สาด กำลังแห่งชีพ
ชีวันธร ชี-วัน-ทอน มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต
ชีวานนท์ ชี-วา-นน ผู้มีชีวิตเป็นสุข
ชื่นจิต ชื่น-จิด จิตใจเบิกบาน, สดชื่น
ชื่นใจ ชื่น-ใจ จิตใจเบิกบาน, สดชื่น
ชุดา ชุ-ดา ส่องสว่าง เรืองรอง
ชุติกา ชุ-ติ-กา มีความสง่างาม
ชุติกาญจน์ ชุ-ติ-กาน รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
ชุติเดช ชุ-ติ-เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
ชุติวัต ชุ-ติ-วัด ผู้มีความรุ่งเรือง
ชุติศรณ์ ชุ-ติ-สอน มีความรุ่งโรจน์เป็นที่พึ่ง
ชุติสรา ชุ-ติด-สะ-รา เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง
เชษฐ์ดนัย เชด-ดะ-ไน บุตรชายผู้มีความเจริญ, บุตรหัวปี
เชษฐ์ธิดา เชด-ทิ-ดา ธิดาคนโต พี่สาว
เชษฐ์สุดา เชด-สุ-ดา ธิดาคนโต พี่สาว
เชิญขวัญ เชิน-ขวัน ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว
โชติกา โช-ติ-กา ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
โชติชญาน์ โช-ติ-ชะ-ยา ความรู้อันรุ่งโรจน์
โชติชนิด โชด-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง
โชติชนิต โชด-ชะ-นิด ผู้ทำให้เกิดความรุ่งเรือง
โชติวัต โช-ติ-วัด ผู้มีความรุ่งโรจน์
โชติวุฒิ โช-ติ-วุด มากด้วยความรุ่งโรจน์
โชษณ โช-สน บันเทิง, พอใจ
โชษนิดา โชด-สะ-นิ-ดา นำความรื่นเริงมาให้
โชษิกา โช-สิ-กา ดอกไม้ที่ยังไม่บาน
โชษิตา โช-สิ-ตา ความสุข, สตรีผู้มีความรู้
ไชยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด มีความเจริญอันประเสริฐ
ไชยวัศ ไช-วัด มีอำนาจอันประเสริฐ