นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หมวด “ภ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ภคนันท์ พะ-คะ-นัน ยินดีในโชค หรือสิริมงคล
ภคนางค์ พะ-คะ-นาง ผู้มีร่างกายนำโชค
ภคพร พะ-คะ-พอน มีโชคเป็นพร
ภคพล พะ-คะ-พน มีพละกำลังเป็นโชค
ภควดี พะ-คะ-วะ-ดี ผู้มีโชค
ภควัต พะ-คะ-วัด ผู้มีโชค
ภคิน พะ-คิน ผู้มีโชค มีสิริมงคล
ภณ พน พูดหรือกล่าว
ภณิดา พะ-นิ-ดา ผู้บอกเล่า
ภณิตา พะ-นิ-ตา กล่าวแล้ว
ภณิติ พะ-นิ-ติ การพูด
ภพธนภัต พบ-ถะ-นะ-พัด แผ่นดินแห่งทรัพย์และธัญญาหาร
ภพธร พบ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ
ภพธรรม พบ-ทำ ธรรมประจำภพ
ภพนิพิฐ พบ-พิ-นิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
ภรณ์ชนก พอน-ชะ-นก การเลี้ยงดูบิดา
ภรณี พะ-ระ-นี กลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี
ภรณีนิภา พะ-ระ-นี-นิ-พา แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี
ภรภัทร พร-พัด ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภรัณยา พะ-รัน-ยา การบำรุงเลี้ยง การอุปถัมภ์ค้ำจุน
ภรัณยู พะ-รัน-ยู ผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง, พระอาทิตย์
ภราดร พะ-รา-ดอน พี่ชาย  น้องชาย
ภริดา พะ-ริ-ดา ได้รับการเลี้ยงดู
ภริตพร พะ-ริด-พอน ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู
ภริตา พะ-ริ-ตา ได้รับการเลี้ยงดู
ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก
ภวัฐ พะ-วัด ดำรงอยู่บนพื้นพิภพ
ภวัต พะ-วัด ผู้เจริญ
ภวิกา พะ-วิ-กา มีความเจริญ
ภวิตรา พะ-วิด-ตรา พื้นโลก พิภพ
ภวินท์ พะ-วิน เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
ภวิล พะ-วิน ความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล
ภโวทัย พะ-โว-ไท รุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก
ภักดิพร พัก-ดิ-พอน มีความภักดีประเสริฐยิ่ง
ภัคจิรา พัก-คะ-จิ-รา มีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก
ภัคญาดา พัก-ยา-ดา ปราชญ์ผู้มีโชค
ภัคธร พัก-คะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
ภัคธีมา พัก-คะ-ที-มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
ภัคนันท์ พัก-คะ-นัน ยินดีในโชค
ภัคพนธ์ พัก-คะ-พน ร่วมผูกพัน
ภัคพล พัก-คะ-พน มีโชคเป็นพลัง
ภัควลัญชญ์ พัก-วะ-ลัน ลักษณะผู้มีโชค
ภัณฑิรา พัน-ทิ-รา มีลาภ มีความสุข
ภัณฑิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข
ภัตติมา พัด-ติ-มา ผู้มีอาหารบริบูรณ์
ภัททากร พัด-ทา -กอน แหล่งกำเนิดความเจริญ
ภัททิยา พัด-ทิ -ยา มีความเจริญ
ภัทธิรา พัด-ทิ-รา นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภัทรกร พัด-ทระ-กอน สร้างสิ่งดีงาม, สร้างสิริมงคล
ภัทรกันย์ พัด-ทระ-กัน หญิงสาวผู้มีความดี
ภัทรกิตติ์ พัด-ทระ-กิด มีชื่อเสียงดี
ภัทรจาริน พัด-ทระ-จา-ริน มีความประพฤติดี
ภัทรชนน พัด-ชะ-นน ผู้มีกำเนิดดีงาม
ภัทรดนัย พัด-ทระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เจริญ
ภัทรดร พัด-ทระ-ดอน ดียิ่ง
ภัทรดา พัด-ทระ-ดา มีสิริมงคล
ภัทรธร พัด-ทระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล
ภัทรธิดา พัด-ทระ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ประพฤติดี
ภัทร์นรินท์ พัด-นะ-ริน มีความเจริญเหนือคน
ภัทรนันท์ พัด-ทระ-นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม
ภัทรนิดา พัด-ทระ-นิ-ดา ผู้นำความเจริญ
ภัทรนิธิ พัด-ทระ-นิ-ทิ ขุมทรัพย์แห่งความเจริญ
ภัทรบุตร พัด-ทระ-บุด บุตรผู้เจริญ
ภัทรพร พัด-ทระ-พอน เจริญและประเสริฐ
ภัทรพรรณ พัด-ทระ-พัน ผิวพรรณงาม
ภัทรพล พัด-ทระ-พน บุคคลที่ประเสริฐ
ภัทรภณ พัด-ทระ-พน พูดสิ่งดีงาม พูดดี
ภัทรภร พัด-ทระ-พอน ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภัทรภา พัด-ทระ-พา มีรัศมีงาม
ภัทรมน พัด-ทระ-มน มีใจดีงาม
ภัทรมล พัด-ทระ-มน มีใจดีงาม
ภัทรลภา พัด-ละ-พา ผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล
ภัทรวดี พัด-ทระ-วะ-ดี มีความเจริญ มีสิริมงคล
ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน มีผิวพรรณดีงาม
ภัทรเวช พัด-ทระ-เวด หมอที่ดีงาม
ภัทรา พัด-ทรา ดี, เจริญ
ภัทรานุช พัด-ทรา-นุด น้องนางผู้เจริญ
ภัทราพร พัด-ทรา-พอน ผู้ได้รับพรอันประเสริฐ
ภัทราภรณ์ พัด-ทรา-พอน มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน
ภัทราวดี พัด-ทรา-วะ-ดี ผู้มีความเจริญ
ภัทราวุธ พัด-ทรา-วุด มีอาวุธดี อาวุธงาม
ภัทรินทร์ พัด-ทะ-ริน เจ้าแห่งความเจริญ
ภัทรียา พัด-ทรี-ยา ประเสริฐ,เจริญ
ภันทิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข
ภากร พา-กอน ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
ภาคิน พา-คิน ผู้มีโชค มีกำไร
ภาคินี พา-คิ-นี ผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ
ภาณิน พา-นิน ผู้พูดเก่ง นักพูด
ภาณุช พา-นุด ผู้กำเนิดจากพระอาทิตย์
ภาณุเดช พา-นุ-เดด ผุ้มีเดชดุจพระอาทิตย์
ภาณุพล พา-นุ-พล ผู้มีพลังดุจพระอาทิตย์
ภาณุภัทร พา-นุ-พัด เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
ภาณุวิชญ์ พา-นุ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
ภาธร พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง
ภานรินทร์ พา-นะ-ริน รัศมีของจอมคน
ภานะรุจ พา-นุ-รุด รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์
ภานิช พา-นิด รุ่งเรืองด้วยตน
ภานิดา พา-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี
ภานุกร พา-นุ-กอน แสงอาทิตย์ แสงตะวัน
ภานุรุจ พา-นุ-รุด รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์
ภานุวัชร์ พา-นุ-วัด พระอาทิตย์และเพชร, ความเจิดจ้าของพระอาทิตย์, ประกายเพชร
ภานุวัฒน์ พา-นุ-วัด เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
ภาพิต พา-พิด ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
ภาพิมล พา-พิ-มน รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง
ภาม พาม เดช
ภารดี พา-ระ-ดี เทพแห่งการเจรจา
ภารวี พะ-ระ-วี ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์
ภาวดี พา-วะ-ดี เครื่องประดับ
ภาวนียา พา-วะ-นี-ยา ผู้ควรสรรเสริญ
ภาวัต พา-วัด มีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง
ภาวิดา พา-วิ-ดา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
ภาวิต พา-วิด ฝึกอบรมตนแล้ว
ภาวิตา พา-วิ-ตา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
ภาวินี พา-วิ-นี มีความเจริญ
ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
ภิรมณ พิ-ระ-มน ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง
ภิรัญญา พิ-รัน-ยา ปัญญายิ่ง
ภีมเดช พี-มะ-เดด มีเดชน่าเกรงขาม
ภีมพล พี-มะ-พน มีพลังน่าเกรงขาม
ภีมวัจน์ พี-มะ-วัด พูดน่าเกรงขาม พูดมีอำนาจ
ภุชงค์ พุ-ชง งู, นาค
ภุมรินรัตน์ พุม-มะ-ริน-รัด แมลงผึ้งที่งดงาม
ภูชิต พู-ชิด ผู้มีชัยชนะบนแผ่นดิน
ภูธน พู-ทน มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา
ภูธิป พู-ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา
ภูบดินทร์ พู-บดิน พระเจ้าแผ่นดิน
ภูบดี พู-พอ-ดี เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
ภูมิ พูม แผ่นดิน
ภูมิธรรม พูม-ทำ พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม
ภูมินันท์ พู-มิ-นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน
ภูมิพัฒน์ พู-มิ-พัด ผู้เจริญในแผ่นดิน
ภูมิพิชญ์ พู-มิ-พิด ผู้ฉลาดของแผ่นดิน
ภูมิภัทร พู-มิ-พัด ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
ภูมิรพี พูม-ระ-พี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
ภูมิรัตน์ พู-มิ-รัด แก้วของแผ่นดิน
ภูริช พู-ริด แผ่นดิน
ภูริชญา พู-ริ-ชะ-ยา ผู้มีปัญญาของแผ่นดิน
ภูริณัฐ พู-นิ-รัด นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง
ภูริเดช พู-ริ-เดด มีอำนาจมาก
ภูรินท์ พู-ริน เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูริภาคย์ พู-ริ-พาก ผู้มีโชคในแผ่นดิน
ภูรี พู-รี แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล
ภูวดล พู-วะ-ดน แผ่นดิน
ภูวเดช พู-วะ-เดด ผู้มีเดชในแผ่นดิน
ภูวนนท์ พู-วะ-นน พอใจในแผ่นดิน
ภูวนัตถ์ พู-วะ-นัด มีประโยชน์ในโลก
ภูวนาถ พู-วะ-นาด พระเจ้าแผ่นดิน
โภคพินท์ โพ-คะ-พิน ผู้มีทรัพย์มาก
โภควินท์ โพ-คะ-วิน ได้รับโภคทรัพย์ มีโภคทรัพย์มาก
โภคิน โพ-คิน ผู้มีโภคะ