นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางวัน) หมวด “ช”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ชญาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชฎาพร ชะ-ดา-พอน มงกุฎอันงดงาม
ชฎาพรรณ ชะ-ดา-พัน มงกุฎอันงดงาม
ชฎาภรณ์ ชะ-ดา-พอน เครื่องประดับมวยผม
ชฎายุ ชะ-ดา-ยุ ลูกแห่งครุฑ
ชมชาญ ชม-ชาน รื่นเริง
ชไมพร ชะ-ไม-พอน ประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ
ชยณัฐ ชะ-ยะ-นัด ชัยชนะของนักปราชญ์
ชยพล ชะ-ยะ-พน มีพลังคือชัยชนะ
ชยรพ ชะ-ยะ-รบ เสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ
ชยังกูร ชะ-ยัง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยากร ชะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชยางกูร ชะ-ยาง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยาภรณ์ ชะ-ยา-พอน มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ
ชยาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชยามร ชะ-ยา-มอน มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชยิสรา ชะ-ยิด-สะ-รา มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ
ชเยศ ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
ชเยส ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ
ชรัมพร ชะ-รัม-พอน น้ำและฟ้า
ชลกร ชน-ละ-กอน เมฆหรือมหาสมุทร
ชลัช ชะ-ลัด เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
ชลัมพล ชะ-ลัม-พน ลำธาร
ชลากร ชะ-ลา-กอน น้ำพุ
ชลาคม ชะ-ลา-คม ฝน
ชลาศัย ชะ-ลา-ไส ทะเล
ชวกร ชะ-วะ-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชวัล ชะ-วัน ส่องแสง รุ่งเรือง
ชวัลกร ชะ-วัน-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชวัลลักษณ์ ชะ-วัน-ลัก มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม
ชวารี ชะ-วา-รี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
ชวิศ ชะ-วิด เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
ชวิศา ชะ-วิ-สา เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
ชัชชัย ชัด-ไช ชัยชนะของนักรบ
ชัชฎาพร ชัด-ชะ-ดา-พอน ชฎาอันเลิศ
ชัชพงศ์ ชัด-ชะ-พง เชื้อสายนักรบ
ชัชพร ชัด-ชะ-พอน นักรบผู้ประเสริฐ
ชัชพล ชัด-ชะ-พน กำลังแห่งนักรบ
ชัชพิมุข ชัด-พิ-มุก นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ
ชัชพิสิฐ ชัด-พิ-สิด นักรบพิเศษ
ชัชลี ชัด-ชะ-ลี นักรบ
ชัชวาลย์ ชัด-ชะ-วาน รุ่งเรือง
ชัญญา ชัน-ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
ชัพวิชญ์ ชับ-พะ-วิด มีความรู้ฉับไว
ชัยณรงค์ ไช-นะ-รง นักรบผู้มีชัยชนะ
ชัยพร ไช-ยะ-พอน ชัยชนะที่ดีงาม
ชัยมงคล ไช-ยะ-มง-คน มงคลของผู้ชนะ
ชัยยศ ไช-ยด มีชัยชนะและยศ
ชัยรัมภา ไช-รำ-พา ชัยชนะของนางฟ้า
ชัยวิชญ์ ไช-ยะ-วิด ชัยชนะของนักปราชญ์
ชัยวุฒิ ไช-ยะ-วุด เจริญด้วยชัยชนะ
ชัยศิริ ไช-สิ-หริ ความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ
ชาคร ชา-คอน ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม
ชาคริยา ชา-คริ-ยา ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ชาครีย์ ชา-คะ-รี ความเพียร
ชาญชัย ชาน-ชัย ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
ชาญณรงค์ ชาน-นะ-รง นักรบผู้ชำนาญ
ชามา ชา-มา ลูกสาว
ชาลิสา ชา-ลิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ชิษณุชา ชิด-สะ-นุ-ชา เกิดจากผู้ชนะ
ชิษณุพงศ์ ชิด-สะ-นุ-พง เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
ชีวาพร ชี-วา-พอน มีชีวิตอันประเสริฐ
ชีวาภร ชี-วา-พอน ดำรงชีวิต
เชิญขวัญ เชิน-ขวัน ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว
ไชยพศ ไช-ยะ-พต ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
ไชยภพ ไช-ยะ-พบ ผู้มีพบอันประเสริฐ