นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางวัน) หมวด “ข”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ขจร ขะ-จอน ฟุ้งไป
ขจรลาภ ขะ-จอน-ลาบ รุ่งเรืองไปด้วยโชค
ขจี ขะ-จี งามสดใส
ขจีพร ขะ-จี-พอน ผู้ประเสริฐงาม
ขจีพรรณ ขะ-จี-พัน ผู้มีผิวน่าแลมอง
ขจีวรรณ ขะ-จี-วัน ผู้มีผิวแลน่ามอง
ขรรค์ชัย ขัน-ไช ชนะด้วยขรรค์
ขวัญ ขวัน สิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง
ขวัญแก้ว ขวัน-แก้ว มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง
ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญใจ ขวัน-ใจ ยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก
ขวัญชัย ขวัน-ไช ชนะด้วยความดี
ขวัญพร ขวัน-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ
ขวัญสรวง ขวัน-สวง ขวัญฟ้า
ขัชพร ขัด-ชะ-พอน ของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ
ขัตติยะ ขัด – ติ – ยะ เจ้าแห่งเกษตรกรรม
ขันตยากร ขัน – ตะ – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งความอดทน
ขันติ ขัน – ติ ความอดทน
ขัมน์ ขำ ความอดทน
ขีโรชา ขี-โร-ชา โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย
เขม เขม ความเกษม
เขมกร เขม – มะ – กอน ผู้สร้างความสงบสุข
เขมจิรา เขม-จ-รา มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
เขมทัต เข – มะ – ทัด ผู้ให้ความเกษม
เขมทัศน์ เข – มะ – ทัด ผู้เห็นแก่ความสุขสบาย
เขมทิน เข – มะ – ทิน ผู้ให้ความเกษม
เขมนันท์ เข – มะ – นัน ยินดีในความปลอดภัย
เขมพนต์ เข – มะ – พน ผู้มีความสงบสุข
เขมรักษ์ เข – มะ – รัก ผู้รักความสงบ
เขมรัตน์ เข – มะ – รัด พระรัตนตรัยคือความสงบสุข
เขมรุจิ เข-มะ-รุ-จิ ชอบความปลอดภัย
เขมฤทธิ์ เข – มะ – ริด ผู้สำเร็จย่อมเป็นสุข
เขมฤทัย เขม – รึ – ไท ผู้มีจิตใจสงบสุข
เขมิกา เข – มิ – กา ผู้มีความเกษม
เขมินท์ เข – มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมินทรา เข – มิน – ทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมิสรา เข-มิด-สะ-รา ยอดแห่งความปลอดภัย
เขมิสา เข – มิด – สา ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสงบสุข