นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร หมวด “อ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
อจล อะ-จน ไม่หวั่นไหว
อจลญา อะ – จะ – ละ – ยา มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน
อจลวิชญ์ อะ – จะ – ละ – วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
อจลา อะ – จะ – ลา ไม่หวั่นไหว มั่นคง
อจิรภาส์ อะ – จิ – ระ – พา ฟ้าแลบ
อชรายุ อะ – ชะ – รา – ยุ อายุยืน ไม่แก่
อชิตพล อะ – ชิด – พน มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้
อชิรญา อะ – ชิ – ระ – ยา รู้รวดเร็ว
อชิรญาณ์ อะ – ชิ – ระ – ยา มีญาณอันรวดเร็ว
อชิระ อะ – ชิ – ระ ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว
อณิมา อะ – นิ – มา เล็ก
อณิษฐ์ อะ – นิด เล็กที่สุด
อณิษฐา อะ – นิด – ถา เล็กที่สุด
อณุภา อะ – นุ – พา ฟ้าแลบ
อโณชา อะ-โน-ชา ต้นอังกาบ
อดิเทพ อะ-ดิ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อดิภา อะ-ดิ-พา สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง
อดิรถ อะ-ดิ-รด นักรบเอ่น จอมทัพ
อดิรุจ อะ-ดิ-รุด สง่างามยิ่ง
อดิวรรณ อะ-ดิ-วัน ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง
อดิศร อะ – ดิ – สอน เป็นใหญ่ยิ่ง
อดิศวร อะ – ดิ – สวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
อดิศา อะ-ดิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่
อดุลย์ อะ-ดุน ไม่มีที่เปรียบ, ไม่มีอะไรเทียบ
อดุลวิทย์ อะ – ดุน – วิด มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย
อติชา อะ-ติ-ชา เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์
อติชาติ อะ – ติ – ชาด ผู้เกิดมาดี
อติญา อะ-ติ-ยา พิเศษ
อติเทพ อะ – ติ – เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อตินุช อะ – ติ – นุด หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
อติพร อะ – ติ – พอน ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด
อติรุจ อะ-ติ-รุด ผู้สง่างามยิ่ง
อติวัณณ์ อะ – ติ – วัน การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
อติวิชญ์ อะ – ติ – วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง
อธิชนม์ อะ-ทิ-ชน ชีวิตที่มีค่ามาก
อธิชา อะ – ทิ – ชา เกิดมายิ่งใหญ่
อธิติยา อะ-ทิ-ติ-ยา สูงส่ง
อธิธัช อะ – ทิ – ทัด มีงชัยอันยิ่งใหญ่
อธิน อะ-ทิน ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง
อธินาถ อะ – ทิ – นาท
อธิป อะ – ทิบ ผู้เป็นใหญ่
อธิปัตย์ อะ-ทิ-ปัด ความเป็นใหญ่
อธิพร อะ – ทิ – พอน ประเสริฐยิ่ง
อธิพันธ์ อะ-ทิ-พัน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
อธิภัทร อะ – ทิ – พัด เจริญอย่างยิ่ง
อธิยุต อะ – ทิ – ยุด ขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง
อธิวัชร์ อะ – ทิ – วัด มีความเข้มแข็งอย่างยิ่ง
อธิวัฒน์ อะ-ทิ-วัด ความเจริญที่ยิ่งใหญ่
อธิศ อะ – ทิด ผู้เป็นใหญ่
อธิษฐ์ อะ – ทิด ผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น
อธิสา อะ – ทิ – สา ผู้เป็นใหญ่
อนณ อะ-นน ผู้ไม่มีหนี้
อนพัช อะ – นะ – พัด ผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ
อนล อะ-นน ไฟ อัคนีเทพ
อนลัส อะ – นะ – ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน
อนวัช อะ – นะ – วัด ผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย
อนวัทย์ อะ – นะ – วัด ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ
อนัญญา อะ – นัน – ยา เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง
อนัญพร อะ – นัน – ยะ – พอน ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
อนัดดา อะ-นัด-ดา ไม่ยึดถือ
อนันตชัย อะ-นัน-ตะ-ไช ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
อนันตญา อะ – นัน – ตะ – ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
อนันตพร อะ-นัน-ตะ-พอน ดีไม่มีที่สิ้นสุด
อนันต์ยศ อะ – นัน – ยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
อนันยช อะ – นัน – ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
อนาวรณ์ อะ – นา – วอน ผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น ปราศจากอันตราย
อนาวิล อะ-นา-วิน ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส
อนาวิลา อะ-นา-วิ-ลา ผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์
อนิญชนา อะ – นิน – ชะ – นา ผู้ไม่หวั่นไหว, มั่นคง
อนินทิตา อะ – นิน – ทิ – ตา ไม่ถูกว่าร้าย
อนิรุทธ์ อะ-นิ-รุด ผู้ชนะเสมอ, ผู้ไม่ดับ , ไม่มีใครห้ามได้
อนิวัต อะ – นิ – วัด ผู้ไม่หวลกลับ (สู่ความชั่ว)
อนิวัตติ์ อะ – นิ – วัด การไม่หวลกลับ (สู่ความชั่ว)
อนิวัตร อะ – นิ – วัด ไม่กลับไปทำความชั่ว
อนุชญา อะ – นุด – ชะ – ยา คำสั่ง
อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชนะเสมอ
อนุตตรีย์ อะ – นุด – ตะ – รี ประเสริฐยิ่ง
อนุตร อะ – นุด ผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม
อนุตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐ
อนุทยา อะ – นุ – ทะ – ยา ความกรุณา
อนุทัต อะ – นุ – ทัด มอบให้ อนุญาต
อนุทัย อะ – นุ – ไท ความกรุณา ความใจดี
อนุทัศน์ อะ – นุ – ทัด ความเห็น เห็นเนือง ๆ
อนุทิศ อะ – นุ – ทิด ทิศน้อย ทิศเฉียง
อนุธิดา อะ – นุ – ทิ – ดา ลูกสาวคนเล็ก
อนุนัย อะ-นุ-ไน ความเป็นมิตร
อนุนาท อะ-นุด-นาด เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ
อนุพนธ์ อะ – นุ – พน เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง
อนุภัทร อะ – นุ – พัด เจริญเนือง ๆ ดีงามอยู่เสมอ
อนุยุต อะ – นุ – ยุด ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน
อนุรดี อะ – นุ – ระ – ดี ความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ
อนุรัชนี อะ – นุ – รัด – ชะ – นี กลางคืนอันยาวนาน เวลามืดสลัว
อนุวรรตน์ อะ-นุ-วัด ประพฤติปฏิบัติตาม
อนุวรรธน์ อะ-นุ-วัด เจริญตาม
อนุวัต อะ – นุ – วัด ผู้ประพฤติตาม
อนุวิท อะ – นุ – วิด รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง
อนุศิษฎ์ อะ – นุ – สิด ผู้ได้รับการสั่งสอน
อเนชา อะ-เน-ชา ผู้ไม่หวั่นไหว
อโนมา อะ – โน – มา ยอดเยี่ยม
อพัชนิภา อะ – พัด – นิ – พา ดังดอกบัว
อพัชภา อะ – พัด – ชะ – พา แสงจันทร์
อภิชญา อะ – พิด – ชะ – ยา รู้ยิ่ง ฉลาด
อภิชยา อะ – พิ – ชะ – ยา ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
อภิชัจ อะ – พิ – ชัด มีชาติสูง
อภิชัย อะ-พิ-ไช ผู้มีชัยชนะเหนือใคร
อภิชา อะ – พิ – ชา เกิดมายิ่งใหญ่
อภิชาดา อะ – พิ – ชา – ดา เกิดมาดี
อภิชาติ อะ-พิ-ชาด เกิดดี, มีตระกูล
อภิญญา อะ-พิน-ยา ผู้มีปฏิภาณ, ผู้มีปัญญา
อภิธรม์ อะ-พิ-ทอน ธรรมะขั้นสูง
อภิธาร อะ – พิ – ทาน ดำรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่
อภินัทธ์ อะ – พิ – นัด ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
อภินันทน์ อะ-พิ-นัน ผูกพันยิ่ง
อภิบาล อะ – พิ – บาน ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง
อภิปรียา อะ – พิ – ปรี – ยา น่ารักยิ่ง
อภิยุต อะ – พิ – ยุด ประกอบยิ่ง
อภิรดา อะ – พิ – ระ – ดา น่ายินดียิ่ง
อภิรดี อะ – พิ – ระ – ดี ความยินดียิ่ง
อภิรต อะ – พิ – รด ผู้ยินดียิ่ง
อภิรตา อะ-พิ-ระ-ตา ความยินดียิ่ง
อภิรุจี อะ – พิ – รุ – จี งามยิ่ง
อภิวรรธน์ อะ-พิ-วัด มีความเจริญยิ่ง
อภิวัฒน์ อะ-พิ-วัด ความเจริญ
อภิวิชญ์ อะ – พิ – วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
อภิวุฒิ อะ – พิ – วุด มีความเจริญยิ่ง
อภิษฎา อะ – พิด – สะ – ดา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
อภิษฐา อะ – พิด – ถา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
อภิสมย์ อะ – พิ – สม บรรลุ ประสบผลสำเร็จ
อภิสร อะ – พิ – สอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า
อภิสรา อะ – พิด – สะ – รา เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า
อมรรัตน์ อะ-มอน-รัด เพชร
อมราพร อะ – มะ – รา – พอน ประเสริฐดุจเทวดา
อมรินทร์ อะ-มะ-ริน พระอินทร์
อมเรศ อะ-มะ-เรด พระอินทร์
อมล อะ-มน ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์
อมลฉวี อะ-มน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณบริสุทธิ์ มีผิวพรรณงาม
อมลณัฐ อะ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
อมลธีรา อะ-มน-ที-รา นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
อมลภา อะ-มน-พา รัศมีอันบริสุทธิ์
อมลมณี อะ-มน-มะ-นี แก้วมณีบริสุทธิ์
อมลรดา อะ-มน-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์
อมลรุจี อะ-มน-รุ-จี งามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ
อมลวรรณ อะ-มน-วัน มีผิวพรรณบริสุทธิ์
อมลวัทน์ อะ-มน-วัด มีใบหน้างดงาม
อมลิน อะ-มะ-ลิน ผู้ไม่มีมลทิน ผู้บริสุทธิ์
อรจนา ออน – จะ – นา การสรรเสริญ
อรจิรา ออน – จิ – รา งามตลอดกาลนาน
อรชพร อะ – ระ – ชะ – พอน บริสุทธิ์ยิ่ง
อรชา ออ-ระ-ชา นางผู้บริสุทธิ์
อรณัญช์ ออ – ระ – นัน ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ
อรณัส ออ – ระ – นัด คลื่น ลำธาร
อรณา อะ – ระ – นา ผู้ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์
อรณิช ออ – ระ – นิด สตรีผู้บริสุทธิ์
อรณิชา ออ – ระ – นิ – ชา สตรีผู้บริสุทธิ์
อรณี ออ – ระ – นี พระอาทิตย์
อรทินทุ์ ออน-อิน พระจันทร์งาม
อรเทพิน ออน – เท – พิน เทวดาผู้สวยงาม
อรนลิน ออน – นะ – ลิน งามดังดอกบัว
อรนันท์ ออ – ระ – นัน งามน่าเพลิดเพลิน
อรนาฎ ออ – ระ – นาด หญิงงาม
อรนาถ ออ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดี
อรนิช ออ – ระ – นิด งามชั่วนิรันดร
อรนิดา ออน – นิ – ดา หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว
อรนิภา ออน – นิ – พา มีรัศมีงาม
อรนุช ออ-ระ-นุด หญิงงาม
อรบุษย์ ออ – ระ – บุด ดอกไม้งาม
อรปรียา ออน – ปรี – ยา นางผู้เป็นที่รัก
อรพนิต ออน – พะ – นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
อรพรรณ ออ-ระ-พัน ผู้มีผิวสวย
อรพลิน ออน – พะ – ลิน หญิงสาวผู้แข็งแรง
อรพิชญ์ ออ – ระ – พิด หญิงผู้เป็นปราชญ์
อรพินท์ ออ-ระ-พิน ดอกบัว
อรพิมพ์ ออ-ระ-พิม รูปงาม
อรพิมล ออน – พิ – มน งามบริสุทธิ์
อรไพลิน ออน – ไพ – ลิน ไพลินที่สวยงาม
อรภา ออ-ระ-พา มีรัศมีงาม
อรรจน์ อัด เครื่องบูชา
อรรณพ อัน-นบ ทะเล,มหาสมุทร
อรรถนนท์ อัด – ถะ – นน ผู้ยินดีในประโยชน์
อรรถพล อัด – ถะ – พน มีพลังอันเป็นประโยชน์
อรรถพันธ์ อัด – ถะ – พัน เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง
อรรถยา อัด – ถะ – ยา ผู้มีปัญญา, ผู้ฉลาด
อรรถวัต อัด – ถะ – วัด ผู้มีทรัพย์, คนร่ำรวย
อรรถวิท อัด – ถะ – วิด ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ
อรรถวิทย์ อัด-ถะ-วิด ผู้รู้หลักการ
อรรถเศรษฐ์ อัด – ถะ – เสด มีประโยชน์ดีที่สุด
อรรถสาร อัด – ถะ – สาน ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
อรรถสิทธิ์ อัด-ถะ-สิด ความสำเร็จในงานต่าง ๆ
อรรพี ออน – ระ – พี งามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม
อรรวินท์ ออน – ระ – วิน ดอกบัวงาม
อรรัมภา ออน – รำ – พา งามดุจนางฟ้า
อรวรรยา ออน – วัน – ยา สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่
อรวรา ออน – วะ – รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
อรวินท์ ออ-ระ-วิน ดอกบัวงาม
อรวิลาสินี ออน – วิ – ลา – สิ – นี งามอย่างคล่องแคล่ว
อรสินี ออน – สิ – นี หญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ
อรอมล ออน-อะ-มน หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง
อรอินทุ์ ออน-อิน พระจันทร์งาม
อรัชพร อะ – รัด – ชะ – พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
อรัญญา อะ-รัน-ยา ป่า
อรัณยานี อะ – รัน – ยา – นี ป่าใหญ่
อริชัย อะ-หริ-ไช ผู้ชนะศัตรู
อริญชย์ อะ – ริน ผู้ชนะศัตรู
อริญชยา อะ – ริน – ชะ – ยา ผู้ชนะศัตรู
อริญชัย อะ – ริน – ไช ผู้ชนะศัตรู
อริย์ธัช อะ – ริ – ทัด ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ
อริยพล อะ – ริ – ยะ – พน มีอำนาจอันประเสริฐ
อริยา อะ-ริ-ยา ผู้ดี, ผู้ประเสริฐ
อริษา อะ – ริ – สา ผู้ปราบอริ
อริสรา อะ – ริด – สะ – รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
อริสา อะ – ริ – สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
อรุช อะ – รุด ผู้ไม่โกรธ
อรุชิดา อะ-รุ-ชิ-ดา เครื่องหมายแห่งความชนะ
อรุณรัตน์ อะ-รุน-รัด ความสดใสยามเช้า, ความผ่องใสของแสงเงินแสงทอง
อรุณวรรณ อะ-รุน-วัน สีอรุณ, สีแดงเรื่อๆ, สีตะวันแรกขึ้น
อรุษ อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
อโรชา อะ – โร – ชา ไร้โรค
อลิน อะ-ลิน ผึ้ง
อลีนา อะ-ลี-นา ว่องไว
อวภาส์ อะ – วะ – พา รัศมีแจ่มจรัส
อวสร อะ-วะ-สอน โอกาส
อวัช อะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
อวัศยา อะ – วัด – สะ – ยา หมอก
อวัสดา อะ – วัด – สะ – ดา ฐานะ, ความเป็นอยู่
อวิรดา อะ – วิ – ระ – ดา นิรันดร
อศลย์ อะ-สน ไม่มีทุกข์โศก
อศัลยา อะ – สัน – ละ – ยา ไม่มีทุกข์โศก
อสมา อะ – สะ – มา ไม่มีใครเหมือน
อสมาภรณ์ อะ – สะ – มา – พอน เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม
อสิต อะ – สิด ผิวคล้ำ
อสิตา อะ – สิ – ตา ผู้เป็นอิสระ
อัจจนา อัด – จะ – นา นับถือ บูชา
อัจจิมา อัด-จิ-มา ผู้รุ่งเรือง, ผู้มีแสงสว่าง
อัจฉรา อัด-ฉะ-รา นางฟ้า
อัจฉราพร อัด-ฉะ-รา-พอน นางฟ้าที่งดงาม
อัจฉริยา อัด-ฉะ-ริ-ยา ผู้มีความอัศจรรย์
อัชวิน อัด – ชะ – วิน ว่องไว
อัญชนา อัน-ชะ-นา สตรี
อัญชนี อัน-ชะ-นี สตรี
อัญชลี อัน-ชะ-ลี ไหว้
อัญชลีธร อัน – ชะ – ลี – ทอน รักษาไว้ซึ่งการไหว้, ผู้ทำความเคารพ
อัญชลีพร อัน – ชะ – ลี – พอน ความนอบน้อมเป็นสิ่งดีงาม
อัญชสา อัน – ชะ – สา จริงแท้ รวดเร็ว
อัญชิษฐา อัน-ชิด-ถา รุ่งโรจน์ยิ่ง
อัญชิสา อัน – ชะ – สา ผู้เป็นใหญ่
อัญชีรา อัน – ชี – รา มะเดื่อ
อัฐภิญญา อัด – ถะ – พิน – ยา มีความรู้ยิ่งแปดประการ
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
อัณณ์ อัน แม่น้ำ ตัวหนังสือ
อัณศยา อัน – สะ – ยา อยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง
อัตถ์ อัด เนื้อความ, ประโยชน์, ความต้องการ
อัทธ์ อัด กาล เวลา ทาง ภาค
อัทธนีย์ อัด – ทะ – นี เป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน
อันธิยา อัน-ทิ-ยา สมบูรณ์, อิสระ
อันน์ อัน ข้าว
อันนา อัน-นา ข้าว
อัพชินี อับ – พะ – ชิ – นี กอบัว
อัมพวัน อำ-พะ-วัน สวนมะม่วง
อัมพาพันธ์ อำ-พา-พัน หญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี
อัมราพร อำ – มะ – รา -พอน พรอันประเสริฐ, พรที่ไม่ตาย
อัยยา ไอ – ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ
อัลิปรียา อัน-ลิ-ปรี-ยา เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว
อัศนี อัด – สะ – นี สายฟ้า
อัศม์เดช อัด – สะ – เดด มีความกล้าแข็งดังหินผา มีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา
อัศมเดช อัด – สะ – มะ – เดด มีเดชแข็งดังหินผา
อัศรี อัด – สะ – รี คมกระบี่
อัศวภา อัด – สะ – วะ – พา ฟ้าแลบ
อัษฎา อัด-สะ-ดา แปดอย่าง
อัษฎาวุธ อัด-สะ-ดา-วุด อาวุธ ๘ อย่าง
อาจรีย์ อา – จะ – รี อาจารย์
อาจิต อา-จิด สะสมแล้ว
อาชว์ อาด ความซื่อตรง
อาชวิน อาด – ชะ – วิน ผู้มีความซื่อตรง
อาชวี อาด-ชะ-วี ผู้มีความซี่อตรง
อาชัญ อา – ชัน บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง
อาณัญชา อา – นัน – ชา ผู้ไม่หวั่นไหว, ผู้มั่นคง
อาณัติ อา-นัด การบังคับบัญชา
อาณันย์ อา – นัน ความไม่มีหนี้
อาทิมา อา-ทิ-มา ลูกสาวคนแรก
อาทิอร อา-ทิ-ออน ลูกสาวคนแรก, หญิงผู้เป็นแบบอย่าง
อาธัญญา อา – ทัน – ยา มีโชคทุกด้าน
อานนท์ อา-นน ความเพลิดเพลิน
อานัณย์ อา-นัน ความไม่มีหนี้
อานัน อา – นัน หน้า ปาก
อานันตยา อา – นัน – ตะ – ยา ความเป็นอมตะ
อานันท์ อา – นัน ความบันเทิง ความชื่นใจ
อาเนช อา – เนด ไม่หวั่นไหว มั่นคง
อาภัชนีย์ อา – พัด – ชะ – นี การเคารพ, การบูชา
อาภาภัทร อา – พา – พัด มีรัศมีอันดีงาม
อาภาสินี อา – พา – สิ – นี มีความรุ่งเรือง
อาภาสิริ อา – พา – สิ – ริ รัศมีมงคล
อายุทัย อา-ยุ-ไท บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข
อายุธ อา – ยุด อาวุธ เครื่องรบ
อายุวัต อา – ยุ – วัด มีอายุยืน
อารดา อา – ระ – ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง
อารดี อา – ระ – ดี การงดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง
อารตี อา-ระ-ตี งดเว้นจากความชั่ว, ความยินดียิ่ง
อารยา อา-ระ-ยา ผู้ประเสริฐ
อารัทธ์ อา-รัด เริ่มต้นแล้ว
อารัทธา อา – รัด – ทา ผู้เริ่มต้นแล้ว
อารียา อา – รี – ยา ผู้เจริญ, ผู้ประเสริฐ
อารีวรรณ อา-รี-วัน ผู้มีความเอื้อเฟื้อ
อาวิภาวี อา – วิ – พา – วี ผู้รู้แจ้งประจักษ์จริง, ยอดนักปราชญ์
อาศิรา อา – สิ – รา การอวยพร การปรารถนาดี
อำมฤต อำ-มะ-ริด น้ำทิพย์
อำมาตย์ อำ-หมาด ผู้ช่วยเหลือ
อิชย์ อิด การบูชา ครู
อิชยา อิด – ชะ – ยา ครู การบูชา
อิฏฐา อิด-ถา น่ารัก
อิทธิชัย อิด-ทิ-ไช ชนะด้วยฤทธิ์
อิทธิเชษฐ์ อิด – ทิ – เชด ผู้เจริญในความสำเร็จ
อิทธินพ อิด – ทิ – นบ มีความสำเร็จใหม่ ๆ
อิทธิพร อิด-ทิ-พอน ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
อิทธิพัทธ์ อิด – ทิ – พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
อิทธิมนต์ อิด – ทิ – มน มีความสำเร็จ
อินทรัช อิน – ทะ – รัด เกิดมาเป็นใหญ่
อินทัช อิน-ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
อินทิพร อิน – ทิ – พอน ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์
อินทิยา อิน-ทิ-ยา นางผู้เป็นเลิศ
อินทิรา อิน-ทิ-รา พระนางลักษมี
อินทุนิพา อิน – ทุ – นิ – พา เสมือนจันทร์
อินทุภา อิน – ทุ – พา แสงจันทร์
อินทุรัตน์ อิน – ทุ – รัด ไข่มุก
อิษฎา อิด – สะ – ดา น่าปรารถนา
อิษฎี อิด-สะ-ดี การบวงสรวง, บูชา
อิษยา อิด – สะ – ยา ฤดูฝน
อิสริยา อิด – สะ – ริ – ยา ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่
อิสรีย์ อิด – สะ – รี ความเป็นใหญ่
อุตรเดช อุด – ตะ – ระ – เดด มีเดชยิ่งใหญ่
อุตรานุช อุด – ตะ – รา – นุด หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม
อุทธิ อุด-ธิ ทะเล
อุนนดา อุน-นะ-ดา สูงเด่น ยิ่งใหญ่
อุปมาพร อุบ-ปะ-มา-พอน เป็นตัวอย่างที่ดี
อุภัยภัทร อุ – ไพ – ยะ – พัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ
อุรชา อุ-ระ-ชา ลูกสาว
อุรณา อุ-ระ-นา เมฆ
อุรดี อุ-ระ-ดี แผ่นดิน
อุรวี อุ-ระ-วี แผ่นดิน
อุรัสยา อุ – รัด – สะ – ยา ลูกสาว
อุไรพัชร อุ-ไร-พัด เพชรประดับทอง
อุไรมน อุ-ไร-มน ใจกุศล, หัวใจทอง
อุไรวรรณ อุ-ไร-วัน ผิวทอง
อุไรอร อุ-ไร-ออน หญิงมีค่า
อุษณิภา อุด – สะ – นิ  -พา ศูนย์รวมแห่งความอบอุ่น
อุษณิษา อุ – สะ – นิ – สา มงกุฎ
อุษมา อุ-สะ-มา อบอุ่น
อุษาพร อุ – สา – พอน เวลาเช้าอันทรงคุณค่า
อุสรา อุ – สะ – รา พระอาทิตย์
โอบนิธิ โอบ-นิ-ทิ กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย
โอภาส โอ-พาด ความสุกใส
โอสธี โอ-สะ-ที ดาวประกายพรึก
ไอริณ ไอ – ริน เกลือสินเธาว์
ไอศูรณ์ ไอ-สูน มีที่พึ่ง
ไอศูรย์ ไอ-สูน อำนาจ, ความเป็นใหญ่