นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร หมวด “ว”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
วชิรญา วะ – ชิ – ระ – ยา ผู้รู้เรื่องเพชร
วชิรญาณ์ วะ – ชิ – ระ – ยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วชิรพล วะ – ชิ – ระ – พน ผู้มีกำลังแข็งแกร่ง
วชิรวิทย์ วะ – ชิ – ระ – วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วชิรศรณ์ วะ – ชิ – ระ – สอน ผู้มีเพชรเป็นที่พึ่ง
วชิราภรณ์ วะ-ชิ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร
วณิชชา วะ-นิด-ชา การค้าขาย
วทัญญา วะ-ทัน-ยา ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น, ผู้ใจบุญสุนทาน
วทัญญู วะ – ทัน – ยู ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทา
วทันยา วัน – ทัน – ยา ใจบุญสุนทาน
วทันยู วะ – ทัน – ยู ผู้ใจบุญสุนทาน
วธูสิริ วะ – ทู – สิ – ริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
วนัชพร วะ – นัด – ชะ – พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
วนันต์ วะ – นัน แนวป่า ชายป่า
วนัสนันท์ วะ – นัด – สะ – นัน ผู้ชอบธรรมชาติของป่า
วนัสบดี วะ-นัด-บอ-ดี ไม้ใหญ่,พญาใหญ่
วนาพรรณ วะ-นา-พัน ป่าที่สวยงาม
วนาวรรณ วะ-นา-วัน ป่าที่สวยงาม
วนิชพร วะ-นิด-ชะ-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
วนิดา วะ-นิ-ดา หญิงสาว
วรชน วอ – ระ – ชน คนผู้ประเสริฐ
วรชยา วอ – ระ – ชะ – ยา ชัยชนะอันประเสริฐ
วรชัย วอ-ระ-ไช มีชัยชนะอันประเสริฐ, ชัยชนะดี
วรชิต วอ – ระ – ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรโชติ วอ – ระ – โชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
วรณ วะ – รน ป้อง กำแพง การป้องกันภัย
วรณัน วอ – ระ – นัน การสรรเสริญ การพรรณนา
วรดนัย วอ-ระ-ดะ-ไน ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
วรดร วอ – ระ – ดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วรดา วอ – ระ – ดา ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ
วรดี วอ – ระ – ดี ของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย
วรถ ระ – รด ไม้ค้ำ
วรท วะ – รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
วรทย์ วะ – รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรทัต วอ – ระ – ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
วรทา วอ-ระ-ทา ผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ, ให้พร
วรธน วอ – ระ – ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
วรธัน วอ – ระ – ทัน ความเจริญ
วรธันย์ วอ – ระ – ทัน ผู้มีโชคอันประเสริฐ
วรนน วอ-ระ-นน มีใจประเสริฐ
วรนาถ วอ – ระ – นาถ ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วรนิดา วอ – ระ – นิ – ดา ผู้ได้รับการแนะนำในสิ่งดีงาม
วรนิต วอ – ระ – นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ
วรนิตย์ วอ – ระ – นิด ผุ้ได้รับการแนะนำอย่างดี
วรนิพิฐ วอ – ระ – นิ – พิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น
วรนิษฐา วอ – ระ – นิด – ถา มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วรนุช วอ-ระ-นุด นางงาม
วรบรรณ วอ – ระ – บัน ประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด
วรปรัชญ์ วอ – ระ – ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรปรีย์ วอ – ระ – ปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก
วรปรียา วอ – ระ – ปรี – ยา ผู้มีความน่ารักดี
วรพนิต วอ-ระ-พะ-นิด หญิงผู้ประเสริฐ
วรพรต วอ – ระ – พด มีพรดอันประเสริฐ
วรพรรณ วอ-ระ-พัน ผิวพรรณมีประกาย
วรพล วอ – ระ – พน มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ
วรพันธุ์ วอ – ระ – พัน ผู้มีเผ่าพันธุ์ดี
วรพิชชา วอ – ระ – พิด – ชา มีความรู้ประเสริฐ
วรภพ วอ – ระ – พบ มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
วรภัทร วอ – ระ – พัด ผู้เจริญในสิ่งดีงาม
วรภาส วอ – ระ – พาด แสงสว่างอันประเสริฐ
วรมน วอ – ระ – มน มีใจประเสริฐ
วรเมธ วอ – ระ – เมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
วรยศ วอ – ระ – ยด มียศอันประเสริฐ
วรรณชนา วัน-ชะ-นา หนังสือร้อยกรอง
วรรณธนา วัน – ทะ – นา ผู้มีผิวพรรณเป็นทรัพย์
วรรณธัช วัน – นะ – ทัด เด่นทางหนังสือ
วรรณนิภา วัน-นิ-พา แสงสว่างที่งดงาม
วรรณพร วัน – นะ – พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
วรรณรดา วัน – ระ – ดา ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
วรรณลภย์ วัน – ลบ ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง
วรรณวนัช วัน – วะ – นัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
วรรณวร วัน – นะ – วอน ผิวพรรณอันประเสริฐ
วรรณวริน วัน-วะ-ริน งดงามและประเสริฐ
วรรณวลี วัน – วะ – ลี หนังสือหรือตำรา
วรรณวิภา วัน-วิ-พา แสงสว่างอันงดงาม
วรรณาฎ วัน – นาด ผู้ขับร้อง
วรรณิดา วัน-นิ-ดา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรรณิต วัน – นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ
วรรณิศา วัน – นิ – สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรรธนันท์ วัน – ทะ – นัน พอใจในความรุ่งเรือง
วรรธิษณุ วัน – ทิด – สะ – นุ ความเจริญ
วรรษชล วัน – สะ – ชน น้ำฝน
วรรษณ วัด – สน ฝน, น้ำฝน
วรรษธร วัด – สะ – ทอน มีฝน, เมฆ
วรรษมน วัด – สะ – มน ผู้มีรูปร่างงาม
วรรัตน์ วอ – ระ – รัด รัตนะอันประเสริฐ
วรฤทัย วอ – ระ – ไท มีใจประเสริฐ
วรลภย์ วอ – ระ – ลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ
วรวรรณ วอ – ระ – วัน ว่าผิวพรรณประเสริฐ
วรวรรธน์ วอ – ระ – วัด ผู้มากด้วยความดี
วรวลัญช์ วอ – ระ – วะ – นัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรวัช วอ-ระ-วัด มีความรู้อันประเสริฐ
วรวัฒน์ วอ-ระ-วัด ประเสริฐและเจริญ
วรวิช วอ – ระ – วิด มีความรู้อันประเสริฐ
วรวิทย์ วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
วรวิบูล วอ-ระ-วิ-บูน เต็มไปด้วยความดีงาม
วรวุฒิ วอ-ระ-วุด มีความประเสริฐและความเจริญ
วรสรณ์ วอ – ระ – สอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
วรสุดา วอ-ระ-สุ-ดา สาวงาม, หญิงผู้ประเสริฐ ผู้ฟังที่ดี
วรหทัย วอ – ระ – หะ -ไท ใจประเสริฐ
วรัชญ์ วะ – รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัชญาน์ วะ – รัด – ชะ – ยา ความรู้อันประเสริฐ
วรัชยา วะ – รัด – ชะ – ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัญชลี วะ – รัน – ชะ – ลี การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง
วรัญชิต วะ – รัน – ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ
วรัญญา วะ – รัน – ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัญญู วะ – รัน – ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัณนา วะ – รัน – นา การสรรเสริญ
วรัตถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
วรัตนถ์ วะ – รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
วรัตม์ วะ – รัด ผู้ประเสริฐสุด
วรัท วะ – รัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร
วรัทยา วะ -รัด – ทะ – ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรันธร วะ – รัน – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
วรัมพร วะ – รำ – พอน ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม
วรัสยา วะ-รัด-สะ-ยา ความปรารถนา
วรานนท์ วะ – ระ – นน รื่นเริงในสิ่งที่ดีงาม
วราภรณ์ วะ-รา-พอน เครื่องประดับที่ประเสริฐ
วราเมธ วะ-รา-เมธ ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
วรายุทธ วะ-รา-ยุด เลิศในการรบ
วรายุส์ วะ – ระ – ยุ มีอายุยืน
วรายุส วะ – รา – ยุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ
วรารมย์ วะ – รา – รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
วรารัตน์ วะ-รา-รัด แก้วที่ประเสริฐ
วราลี วะ – รา – ลี พระจันทร์
วราศัย วะ – รา – ไส มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วริทธิ์ วะ – ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์ธร วะ – ริด – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์นันท์ วะ – ริด – นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วรินทร์ วะ-ริน ดีและยิ่งใหญ่
วรินทร วะ – ริน – ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วรินยุพา วะ – ริน – ยุ – พา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
วรินรำไพ วะ – ริน – รำ – ไพ ผู้ประเสริฐและงดงาม
วริมน วะ-ริ-มน เลิศ, ประเสริฐ
วริยา วะ – ริ – ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก
วริศ วะ – ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริศรา วะ – ริด – สะ – รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริศา วะ – ริ – สา ผู้เป็นใหญ่ที่ประเสริฐ,เจ้าแห่งความดี
วริษ วะ-ริด ฝน
วริษฐา วะ – ริด – ถา ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วริษา วะ – ริ – สา ฤดูฝน
วริสร วะ – ริ – สอน เจ้าแห่งความดี
วริสา วะ – ระ – สา เจ้าแห่งความดี
วรียะ วะ-รี-ยะ ประเสริฐสุด, สุดที่รัก
วรีรัตน์ วะ-รี-รัด แก้วเปรียบแม่น้ำ
วรีวรรณ วะ-รี-วัน ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว
วรุณพร วะ-รุน-พอน พรจากสวรรค์
วรุณยุพา วะ-รุน-ยุ-พา หญิงจากสรวงสวรรค์
วรุดม วะ – รุ – ดม ประเสริญและสูงสุด
วรุตม์ วะ – รุด ผู้ประเสริฐสุด
วเรณย์ วะ-เรน ประเสริฐสุด
วเรณยา วะ-เรน-ยา ประเสริฐสุด
วโรดม วะ – โร – ดม ผู้ประเสริฐสุด
วโรตนม์ วะ – โรด ผู้ประเสริฐสุด
วโรตม์ วะ-โรด ผู้ประเสริฐสุด
วฤนท์ วะ – ริน มากมาย
วลัช วะ – ลัด ปลา
วลัยพร วะ-ไล-พอน กำไลที่งดงาม
วลัยพรรณ วะ – ไล – พัน สีแห่งกำไล
วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล
วลีรัตน์ วะ-ลี-รัด ถ้อยคำที่ไพเราะ
วศพล วะ – สะ – พน ผู้มีพลังอำนาจ
วศพัทธ์ วะ – สะ – พัด ผูกพันสกุลวงศ์
วศิน วะ – สิน ผู้มีอำนาจ
วศินี วะ – สิ – นี สตรีมีอำนาจ
วศิมน วะ-สิ-มน จิตใจที่มีเสน่ห์
วสพล วะ – สะ – พน ผู้มีกำลังเป็นอำนาจ
วสภะ วะ – สะ – พะ ผู้ประเสริฐ
วสวัตติ์ วะ – สะ – วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ
วสันต์พรรษ วะ-สัน-พัด ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ
วสิพร วะ-สิ-พอน มีความสามารถดังที่ตั้งใจ
วสิษฐ์พล วะ – สิด – พน ผู้มีกำลังเยี่ยม
วสุ วะ-สุ สมบัติ
วสุธร วะ – สุ – ทอน ทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย
วสุธันย์ วะ – สะ – ทัน ผู้มีโชคเป็นทรัพย์
วสุธา วะ – สุ – ทา แผ่นดิน
วสุนันท์ วะ-สุ-นัน ยินดีในทรัพย์
วสุพร วะ-สุ-พอน สมบัติที่ได้มาตามประสงค์
วสุพล วะ – สุ – พน มีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี
วสุรมย์ วะ – สุ – รม มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์
วสุวดี วะ-สุ-วะ-ดี หญิงที่มีคุณสมบัติดี
วสุวี วะ-สุ-วี ผู้มีทรัพย์
วัชพล วัด – ชะ – พน พูดดี พูดเก่ง
วัชรพรรณ วัด-ชะ-ระ-พัน เพชรที่งดงาม
วัชรพล วัด-ชะ-ระ-พน พลังแข็งแกร่งดุจเพชร
วัชรพันธ์ วัด – ชะ – ระ – พัน ผูกพันอยู่กับเพชร
วัชรมน วัด – ชะ – ระ – มน ใจเพชร
วัชรมัย วัด-ชะ-ระ-ไม แข็งดุจเพชร
วัชรวรรณ วัด-ชะ-ระ-วัน เพชรที่งดงาม
วัชรวิศว์ วัด – ชะ – ระ – วิด วิศวกรใจเพชร
วัชรวีร์ วัด – ชะ – ระ – วี แกร่งดุจเพชร
วัชราภรณ์ วัด-ชะ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร
วัชรินทร์ วัด-ชะ-ริน เจ้าแห่งเพชร, เจ้าแห่งสายฟ้า, พระอินทร์
วัชริวัต วัด – ชะ – ริ – วัด สายฟ้า
วัชริศ วัด – ชะ – ริด เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า
วัชรีพร วัด-ชะ-รี-พอน พระอินทร์
วัชรียา วัด-ชะ-รี-ยา เพชร
วัชรีวรรณ วัด-ชะ-รี-วัน ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร
วัชเรศ วัด – ชะ – เรด เจ้าแห่งความแข็งแรง
วัชสัณห์ วัด – ชะ – สัน มีคำพูดไพเราะ
วัฒนชัย วัด-ทะ-นะ-ไช ชนะด้วยความเจริญ
วัณณุวรรธน์ วัน-นุ-วัด ทางแห่งความเจริญ
วัทน์ วัด การพูด ใบหน้า
วัทนนันท์ วัด – ทะ – นะ – นัน ชอบในเรื่องการพูด
วัทนพร วัด – ทะ – นะ – พอน ใบหน้าสวย พูดดี
วัทนวร วัด – ทะ – นะ – วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง
วัทนวิภา วัด – ทะ – นะ วิ – พา ใบหน้าสวย พูดเก่ง
วัทน์สิริ วัด – สิ – ริ มีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์
วันทนา วัน-ทะ-นา การไหว้
วันทนีย์ วัน-ทะ-นี น่านับถือ
วันทิตา วัน – ทิ – ตา ผู้นอบน้อม
วัลย์ลดา วัน – ละ – ดา สายเถาวัลย์
วัลลภ วัน-ลบ คนโปรด ,คนรัก
วัลลภา วัน-ละ-พา หญิงผู้เป็นที่รัก
วัศพล วัด – สะ – พน มีพลังเป็นอำนาจ มีอำนาจเป็นพลัง
วัศยา วัด – สะ – ยา เชื่อฟัง
วัสพล วัด – สะ – พน ผู้มีพลังอำนาจ
วาทินี วา – ทิ – นี นักดนตรี, นักพูด
วาทิศ วา – ทิด ผู้คงแก่เรียน
วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ
วาริพันธน์ วา-ริ-พัน การขังน้ำ
วารีนิธิ วา – รี – นิด มหาสมุทร
วารุณอร วา – รุน – ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งเหล้า, เหล้า
วาสิตา วา – สิ – ตา กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
วาสินี วา – สิ – นี อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง
วาสุเทพ วา-สุ-เทบ พระนารายณ์
วิจิตรา วิ-จิด-ตรา งามหยดย้อย
วิชชาบูรณ์ วิด – ชา – บูน เต็มเปี่ยมด้วยความรู้
วิชชาพร วิ-ชา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, ความรู้อันประเสริฐ
วิชชุดา วิด-ชุ-ดา สายฟ้า, ประดุจสายฟ้า, แสงไฟ
วิชชุตา วิด – ชุ – ตา สายฟ้า
วิชญ์ วิด ผู้รู้ นักปราชญ์
วิชญ์พล วิด – ชะ – พน กำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง
วิชญ์ภาส วิด – ชะ – พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
วิชญะ วิด – ชะ – ยะ นักปราชญ์
วิชญาดา วิด – ชะ – ยา – ดา ผู้รู้แจ้ง
วิชญาน์ วิด – ชะ – ยา ความรู้
วิชญาพร วิด – ชะ – ยา – พอน ผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด
วิชยา วิ – ชะ – ยา ชัยชนะ
วิชยุตม์ วิ – ชะ – ยุด ชัยชนะอันสูงสุด
วิชวิทย์ วิด – ทะ – วิด มีความรู้หลายอย่าง
วิชาดา วิ – ชา – ดา ผู้เกิดมาดีเลิศ
วิชาธร วิ-ชา-ทอน ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ
วิชานนะ วิ-ชาน-นะ ความเห็นจริง,ความล่วงรู้
วิชานาถ วิ – ชา – นาด มีความรู้เป็นที่พึ่ง
วิชามัย วิ – ชา – ไม สำเร็จได้ด้วยความรู้
วิชาฤทธิ์ วิ – ชา – ริด สำเร็จด้วยความรู้
วิชาวิมล วิ-ชา-วิ-มน มีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้
วิชิดา วิ – ชิ – ดา ผู้ชนะแล้ว
วิชิตชัย วิ-ชิด-ไช ชัยชนะ
วิชิตา วิ – ชิ – ตา ผู้ชนะแล้ว
วิชุดา วิ-ชุ-ดา แสงไฟ, สายฟ้า
วิญญู วิน – ยู ผู้รู้แจ้ง
วิดรณ์ วิ-ดอน ข้ามพ้นความทุกข์
วิทวัส วิ – ทะ – วัด ผู้ฉลาด
วิทิดา วิ – ทิ – ดา เข้าใจแล้ว
วิทิต วิ-ทิด ผู้คงแก่เรียน, ผู้รู้
วิทูร วิ – ทูน ผู้ฉลาด
วิธวิชญ์ วิ – ทะ – วิด ผู้รู้หลายสาขา
วิธวิทย์ วิ – ทะ – วิด มีความรู้หลายอย่าง
วิธวินท์ วิด – ทะ – วิน ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ
วิธาน วิ – ทาน กฎเกณฑ์ ระเบียบ
วิธาวดี วิ – ทา – วะ – ดี ก้าวหน้า
วิธิวัต วิ – ทิ – วัด ถูกต้อง, ถูกระเบียบ
วิธุวัทน์ วิ – ทุ – วัด ใบหน้างามดุจพระจันทร์
วินธัย วิน-ไท ผลไม้ ชื่อภูเขา
วินิชา วิ-นิ-ชา จำเก่ง
วินิต วิ – นิด แนะนำแล้ว, อบรมแล้ว
วินิทร วิ – นิด ตื่นเสมอ ขยัน
วินิทรา วิ – นิ – ทะ – รา ตื่นเสมอ ขยัน
วินิธา วิ – นิ – ทา ฝังใจ  จดจำเก่ง
วินิมัย วิ – นิ – ไม แลกเปลี่ยน
วิปัศย์ วิ – ปัด เห็นแจ้ง  มีความรู้
วิปัศยา วิ -ปัด – สะ – ยา ความรู้แจ้ง
วิปุลา วิ-ปุ-ลา ไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง
วิพุช วิ-พุด นักปราชญ์
วิพุธ วิ – พุด ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์
วิภพ วิ – พบ ทรัพย์สมบัติ, ความเจริญ
วิภวา วิ – พะ – วา ทรัพย์สิน
วิภวานี วิ – พะ – วา – นี ผู้รู้แจ้งชัด
วิภาณี วิ-พา-นี พูดจาไพเราะ
วิภาดา วิ-พา-ดา ผู้รู้
วิภาธร วิ – พา – ทอน มีความรุ่งเรือง
วิภาพร วิ-พา-พอน มีความงดงามเป็นเลิศ
วิภารัตน์ วิ-พา-รัด งดงามยิ่ง
วิภาวัส วิ -พา – วัด พระอาทิตย์, ไฟ
วิภาวิน วิ – พา – วิน ผู้รู้แจ้ง
วิภาวินี วิ – พา – วิ – นี ผู้รู้แจ้ง
วิภาวี วิ – พา – วี ผู้รู้แจ้งชัด, ส่งแสงแล้ว, ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
วิภาส วิ – พาด แสงสว่าง  ความรุ่งโรจน์
วิภู วิ – พู ผู้เป็นเจ้า
วิภูษณา วิ – พู – สะ – นา เครื่องประดับชั้นดี
วิมพ์วิภา วิม – วิ – พา รูปงาม
วิมลฉวี วิ – มน – ฉะ – หวี ผิวพรรณปราศจากมลทิน
วิมลณัฐ วิ – มน – นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
วิมลนาฏ วิ-มน-นาด นาง(ละคร)ผู้บริสุทธิ์
วิมลพรรณ วิ-มน-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
วิมลภัทร วิ-มน-พัด ผู้ไม่มีมลทิน, ผู้มีความเจริญ
วิมลมณี วิ – มน – มะ – นี แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก
วิมลรัตน์ วิ-มน-รัด บริสุทธิ์ยิ่ง
วิมลศรี วิ-มน-สี มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
วิมลสิริ วิ – มน – สิ – ริ บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
วิมลิน วิ-มะ-ลิน ผู้ปราศจากมลทิน
วิมุต วิ – มุด ผู้หลุดพ้นแล้ว
วิมุทร์ วิ – มุด บานแล้ว
วิมุทรา วิ – มุด – ทะ – รา บานแล้ว
วิยดี วิ – ยะ – ดี นก
วิรชัช วิ – ระ – ชัด นักรบผู้กล้าหาญ
วิรชา วิ – ระ – ชา ผู้ปราศจากมลทิน
วิรดา วิ – ระ – ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรดี วิ – ระ -ดี การงดเว้นจากความชั่ว
วิรตา วิ – ระ – ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรตี วิ – ระ – ตี การงดเว้น (จากความชั่ว)
วิรมณ วิ – ระ – มน การงดเว้นจากความชั่ว
วิรยา วิ-ระ-ยา ความเพียร
วิรัจนา วิ – รัด – จะ – นา ผู้สร้างสรรค์ดี
วิรัชย์ วิ – รัด ชัยชนะของผู้กล้า
วิรัชยา วิ – รัด – ชะ – ยา มีชัยอย่างกล้าหาญ
วิรัญจ์ วิ – รัน ชื่อของพรหม
วิรัญชนา วิ – รัน – ชะ – นา เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง
วิรัล วิ-รัน บาง โปร่ง หายาก งาม
วิรัลพัชร วิ-รัน-พัด หายากดุจเพชร เพชรงาม
วิรัลยุพา วิ-รัน-ยุ-พา หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม
วิรามร วิ-รา-มอน กล้าหาญดุจเทวดา
วิริทธิ์พล วิ – ริด – พน ผู้สำเร็จเพราะความกล้า
วิโรจน์ วิ-โลด สว่าง, แจ่มแจ้ง
วิโรษณา วิ – โร – สะ – นา ผู้ไม่มีความโกรธ
วิลันดา วิ-ลัน-ดา ชาวดัตช์
วิลาวัณย์ วิ-ลา-วัน งามยิ่ง
วิลาสินี วิ – ลา – สิ – นี สวยงาม
วิไลพร วิ-ไล-พอน งามและประเสริฐ
วิไลรัตน์ วิ-ไล-รัด งามอย่างมีค่า
วิไลวรรณ วิ-ไล-วัน ผิวงาม
วิวรรธน์ วิ-วัด ความเจริญรุ่งเรือง
วิวัฒน์ชัย วิ-วัด-ไช มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ
วิวิธชัย วิ – วิด – ทะ – ไช มีชัยชนะหลายอย่าง
วิวิธวินท์ วิ – วิด – ทะ – วิน ได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ
วิวิศน์ วิ – วิด งามอย่างวิเศษ
วิวิศนา วิ – วิด – สะ – นา มีความงามมาก งามอย่างวิเศษ
วิศรม วิ – สม สงบ พักผ่อน
วิศรมา วิ – สะ – ระ – มา สงบ พักผ่อน
วิศรุต วิ – สะ – รุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิศรุตา วิ – สะ – รุ – ตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิศลย์ วิ – สน ไม่มีทุกข์โศก
วิศวยศ วิด – สะ – วะ – ยศ ผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จ
วิศวัช วิด – สะ – วัด เกิดมาเพื่อเป็นวิศวกร
วิศวัสน์ วิด – สะ – วัด ไว้ใจ, เชิ่อใจ
วิศัลย์ศยา วิ – สัน – สะ – ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก
วิศัลยา วิ – สัน – ยา ไม่มีความทุกข์โสก
วิสสุต วิด – สุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิสสุตา วิด – สุ – ตา ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง
วิสารัท วิ – สา – รัด ผู้แกล้วกล้า, ผู้ชำนาญ
วิสินี วิ – สิ – นี กอบัว
วิสุทธิ์ วิ-สุด สะอาดสดใส
วีณาพร วี-นา-พอน เสียงอันไพเราะของพิณ
วีธรา วี – ทะ – รา ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์
วีรชัช วี – ระ – ชัด ชาตินักรบ
วีรชิต วี – ระ – ชิด ชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต
วีรณัฐ วี – ระ – นัด นักปราชญผู้กล้าหาญ
วีรดนย์ วี – ระ – ดน บุตรชายผู้กล้าหาญ
วีรดร วี – ระ – ดร วีรบุรุษ, คนเก่ง
วีรดา วี – ระ – ดา ความกล้าหาญ
วีรเดช วี-ระ-เดด อำนาจของผู้กล้า
วีรปริยา วี – ระ – ปริ – ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
วีรพล วี-ระ-พน กำลังของผู้กล้าหาญ
วีรภัทร วี – ระ – พัด ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรภัทรา วี – ระ – พัด – ทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรยา วี – ระ – ยา ความเพียร
วีรยุทธ วี-ระ-ยุด นักรบผู้กล้า
วีรวรรณ วี-ระ-วัน ผิดพรรณของผู้กล้า, วรรณะของผู้กล้า
วีรวัฒน์ วี-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความกล้า
วีรวิชญ์ วี – ระ – วิด ทั้งกล้าหาญและฉลาด
วีรวุฒิ วี-ระ-วุด เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
วีรศรุต วี – ระ – สะ – รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
วีร์สุดา วี – สุ – ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
วีรอร วี – ระ – ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
วีรัช วี – รัด เกิดจากผู้กล้าหาญ
วีราทร วี – รา – ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ
วีรานันท์ วี – รา – นัน ผู้กล้าที่ร่าเริง
วีรินทร์ วี – ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
วีริยา วี – ริ – ยา ความเพียร
วีริศ วี – ริด ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า
วีริสรา วี – ริด – สะ – รา ผู้ยิ่งใหญ่ในความสามารถ
วีริสา วี – ริ – สา หัวหน้าผู้กล้าหาญ
วีรุตม์ วี – รุด ผู้มีความสามารถสูงสุด
วุฒิจิรา วุด – จิ – รา เจริญยั่งยืนยาวนาน
วุฒิชัย วุด-ทิ-ไช ชนะด้วยความเจริญ
วุฒิชาติ วุด-ทิ-ชาด เกิดจากความเจริญ
วุฒิเดช วุด-ทิ-เดด เจริญขึ้นด้วยอำนาจ
วุฒิพร วุด – ทิ – พอน มีความเจริญเป็นเลิศ
วุฒิภัทร วุด – ทิ – พัด เจริญและดีงาม
เวชพิสิฐ เวด – พิ – สิด หมอผู้ประเสริฐสุด มีความรู้ประเสริฐสุด
เวทิดา เว – ทิ – ดา ให้รู้
เวทิต เว – ทิด ให้รู้
เวทิศ เว – ทิด ผู้คงแก่เรียน
เวทิศา เว – ทิ – สา เจ้าแห่งความรู้
เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม
เวธนี เว – ทะ – นี สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม
เวโรจน์ เว – โรด ความรุ่งเรือง
เวสารัช เว – สา – รัด ความเป็นผู้กล้าหาญ
แววปราชญ์ แวว – ปราด มีแววของนักปราชญ์
แววพรรณ แวว-พัน ผิดพรรณผ่องใสงดงาม
แวววรรณ แวว – วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม
แวววัย แวว-ไว มีอายุที่สดใสตลอดไป
แวววิไล แวว-วิ-ไล งดงามสดใส
ไวทย์ ไว มีความรู้
ไวทิน ไว – ทิน ผู้รู้
ไวภพ ไว – พบ อำนาจ ความเจริญ
ไววิทย์ ไว – วิด อำนาจ ความเจริญ