นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร หมวด “ย”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ยชญ์ ยด การบูชา การให้เกียรติ
ยชนา ยด-ชะ-นา การบูชา การให้เกียรติ
ยติภัทร ยะ-ติ-พัด นักบวชผู้เจริญแล้ว
ยมล ยะ-มน คู่
ยมลพร ยะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
ยมลภัทร ยะ-มน-พัด คู่ผู้ดีงาม
ยลรดี ยน-ระ-ดี มองแล้วเกิดความดี
ยวิษฐา ยะ-วิด-ถา เยาว์วัย น้องสุดท้อง
ยศธนะ ยด-ทะ-นะ เกียรติยศเป็นทรัพย์
ยศนนท์ ยด-สะ-นน ยินดีในยศ
ยศนันท์ ยด-สะ-นน ยินดีในยศ
ยศพนต์ ยด-สะ-พน มียศ, มีชื่อเสียง
ยศพนธ์ ยด-สะ-พน เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศพร ยด-สะ-พอน มียศอันประเสริฐ
ยศพล ยด-สะ-พน มียศและมีพลัง
ยศพัฒน์ ยด-สะ-พัด เจริญด้วยยศ
ยศพัทธ์ ยด-สะ-พัด เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศภัทร ยด-สะ-พัด เจริญ หรือดีงามด้วยยศ
ยศวร ยด-สะ-วอน มียศอันประเสริฐ
ยศวรรธน์ ยด-สะ-วัด เจริญด้วยยศ
ยศวริต ยด-วะ-ริด ผู้เลิศด้วยยศ
ยศวริศ ยด-วะ-ริด ยิ่งใหญ่ด้วยยศ
ยศวีร์ ยด-สะ-วี ยศแห่งความกล้าหาญ
ยศสมบูรณ์ ยด-สม-บูน ว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ
ยศสรัล ยด-สะ-รัน มีชื่อเสียงอย่างแท้จริง
ยศสวิน ยด-สะ-วิน มียศ, มีชื่อเสียง
ยสินทร ยะ-สิน-ทอน เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
ยสุดมา ยะ-สุด-ตะ-มา ผู้มียศสูงสุด
ยสุตมา ยะ-สุด-ตะ-มา ผู้มียศสูงสุด
ยาดา ยา-ดา ลูกสะใภ้
ยิษฐา ยิด-ถา ผู้ที่เขาบูชา
ยุติวิชญ์ ยุ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม
ยุทธนา ยุด-ทะ-นา การสู้รบ
ยุทธพีร์ ยุด-ทะ-พี ผู้สามารถในการรบ
ยุทธวีร์ ยุด-ทะ-วี ผู้กล้าหาญในการรบ
ยุพเรศ ยุบ-พะ-เรด ธิดากษัตริย์ หญิงสาว
ยุพาพร ยุ-พา-พอน หญิงสาวผู้มีพรสวรรค์
ยุพารัตน์ ยุ-พา-รัด หญิงงามที่มีคุณค่าดังแก้ว
ยุวดี ยุ-วะ -ดี หญิงสาว
เยาวดี เยา-วะ-ดี หญิงสาว
เยาวเรศ เยา-วะ-เรด หญิงสาวสวย,นางกษัตริย์
โยธิน โย-ทิน ผู้ชนะ
โยษิตา โย-ษิ-ตา สตรี