นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร หมวด “ณ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ณชพล นะ-ชะ-พน ผู้มีพลังความรู้
ณฏฐพล นัด-ถะ-ทะ-พน กำลังของนักปรายชญ์
ณฐนนท์ นะ-ถะ-นน ปราชญ์ผู้ร่าเริง
ณฐพร นะ-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณฐพล นะ-ถะ-พน กำลังของนักปราชญ์
ณฐิตา นะ-ทิ-ตา ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณฐินี นะ-ทิ-นี ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณธิดา นะ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้มีความรู้
ณบวร นะ-บอ-วอน เป็นที่หนึ่งเรื่องความรู้
ณพิชญ์ นะ-พิด นักปราชญ์
ณภัทร นะ-พัด ผู้เจริญด้วยความรู้
ณฤดี นะ-รึ-ดี ยินดีในความรู้
ณหทัย นะ-หะ-ไท ความรู้ดุจดั่งดวงใจ, ณ.ที่แห่งดวงใจ
ณัจฉรียา นัด-ฉะ-รี-ยา ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ณัจยา นัด-จะ-ยา การสั่งสมความรู้
ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
ณัชชนม์ นัด-ชน มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์
ณัชชา นัด-ชา เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
ณัชพร นัด-ชะ-พอน พรสวรรค์เกิดจากความรู้,ปราชญผู้มีพรสวรรค์
ณัชพล นัด-ชะ-พน มีพลังของนักปราชญ์
ณัชวดี นัด-ชะ-วะ-ดี หญิงผู้มีความรู้
ณัฎฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฏฐชัย นัด-ถะ-ไช ความชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา ผู้ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฏฐธิดา นัด-ถะ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ชาญฉลาด
ณัฏฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฏฐนิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดในความเป็นตัวของตนเอง
ณัฏฐพร นัด-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐพรรณ นัด-ถะ-พัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฏฐพล นัด-ถะ-พน พลังของนักปราชญ์
ณัฏฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฏฐวี นัด-ถะ-วี ผู้มีความฉลาด
ณัฏฐา นัด-ถา นักปราชญ์
ณัฏฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง
ณัฏฐิมา นัด-ถิ-มา ผู้มีความรู้, นักปราชญ์
ณัฐ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้, ผู้ฉลาด
ณัฐจรี นัด-จะ-รี ติดตามนักปราชญ์
ณัฐจรีย์ นัด-จะ-รี ความประพฤติของปราชญ์
ณัฐชญา นัด-ชะ-ยา รู้อย่างปราชญ์
ณัฐชนน นัด-ชะ-นน เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐชนา นัด-ชะ-นา คนผู้เป็นปราชญ์
ณัฐชยา นัด-ชะ-ยา ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐชยาน์ นัด-ถะ-ยา นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
ณัฐชัย นัด-ถะ-ไช ชัยชนะของผู้ฉลาด
ณัฐชา นัด-ถะ-ชา ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐชุตา นัด-ชุ-ตา ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐฐา นัด-ถา ผู้มีความรู้, นักปราชญ์
ณัฐฐาพร นัด-ถา-พอน นักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ
ณัฐณิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐณิชา นัด-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐดนัย นัด-ดะ-ไน บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
ณัฐทิตา นัด-ทิ-ตา ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฐทิศ นัด-ทิด ทิศของนัดปราชญ์
ณัฐธยาน์ นัด-ทะ-ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐธร นัด-ทอน ผู้ทรงภูมิความรู้
ณัฐธวัช นัด-ถะ-วัด ธงชัยของนักปราชญ์
ณัฐธัญ นัด-ทัน ปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐธัญญา นัด-ทัน-ยา นักปราชญ์ผู้มีโชค
ณัฐธันยา นัด-ทัน-ยา นักปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐธิดา นัด-ทิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐธิตา นัด-ทิ-ตา ลูกสาวผู้ฉลาด
ณัฐธิสา นัด-ทิ-สา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัฐธีรา นัด-ที-รา ฉลาดอย่างนักปราชญ์
ณัฐนนท์ นัด-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐนพิน นัด-นะ-พิน นักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ
ณัฐนรี นัด-นะ-รี หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐนัย นัด-ถะ-ไน อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
ณัฐนาถ นัด-ถะ-นาด ที่พึ่งของนักปราชญ์
ณัฐนารี นัด-นา-รี นักปราชญ์สตรี
ณัฐนิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฐปธาน นัด-ปะ-ทาน นักปราชญ์,ผู้มีความเพียร
ณัฐปพน นัด-ปะ-พน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัฐปภัสร์ นัด-ปะ-พัด ปราชญ์ผู้สดใส
ณัฐปวีณ์ นัด-ปะ-วี ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ
ณัฐปานี นัด-ถะ-ปา-นี นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
ณัฐพนธ์ นัด-ถะ-พน ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐพนธฺ นัด-ถะ-พน ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐพร นัด-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐพล นัด-ถะ-พน พลังแห่งนักปราชญ์
ณัฐพัชร์ นัด-ถะ-พัด มีความรู้ดุจเพชร
ณัฐพัฒน์ นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฐพันธ์ นัด-ถะ-พัน ตระกูลของนักปราชญ์
ณัฐพาณี นัด-พา-นี ปราชญ์ผู้ฉลาดพูด
ณัฐภณ นัด-ถะ-พน คำพูดของนักปราชญ์, ปราชญ์นักพูด
ณัฐภัทร นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฐภัสสร นัด-พัด-สอน ปราชญ์ผู้สดใส
ณัฐภาส นัด-ถะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ณัฐภูมิ นัด-ถะ-พูม นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
ณัฐภูมินทร์ นัด-ถะ-พู-มิน เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน
ณัฐมน นัด-ถะ-มน ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐยมล นัด-ยะ-มน คู่แห่งนักปราชญ์, คู่ผู้ฉลาด
ณัฐยศ นัด-ถะ-ยด นักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง
ณัฐรณ นัด-ถะ-รน การรบของนักปราชญ์
ณัฐรดา นัด-ระ-ดา นักปราชญ์ผู้ยินดี
ณัฐรดี นัด-ระ-ดี ความยินดีของนักปราชญ์
ณัฐรมย์ นัด-ถะ-รม เป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์
ณัฐรัช นัด-ถะ-รัด สมบัติของนักปราชญ์
ณัฐรัชต์ นัด-ถะ-รัด มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
ณัฐรัตน์ นัด-ถะ-รัด ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ณัฐรินีย์ นัด-ถะ-ริ-นี ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
ณัฐลัดดา นัด-ถเ-ลัด-ดา สายของนักปราชญ์
ณัฐวดี นัด-ถะ-วะ-ดี หญิงสาวผู้มีความรู้
ณัฐวร นัด-ถะ-วอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ชั้นของนักปราชญ์
ณัฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐวรา นัด-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวลัญช์ นัด-วะ-ลัน เครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์
ณัฐวศา นัด-วะ-สา หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐวสา นัด-วะ-สา นัปราชญ์ผู้มีอำนาจ
ณัฐวัฒน์ นัด-ถะ-วัด ความเจริญของนักปราชญ์
ณัฐวัตร นัด-ถะ-วัด ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐวัศ นัด-ถะ-วัด อำนาจของปราชญ์
ณัฐวิภา นัด-วิ-พา ปราชญ์ผู้เรืองรอง
ณัฐวิมล นัด-ถะ-วิ-มน นักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน
ณัฐวิโรจน์ นัด-ถะ-วิ-โรด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฐวีร์ นัด-ถะ-วี ปราชญ์ผู้กล้า
ณัฐวุฒิ นัด-ถะ-วุด ความเจริญของนักปราชญ์
ณัฐศิลป์ นัด-ถะ-สิน นักปราชญ์ผู้มีศิลปะ
ณัฐศิษย์ นัด-ถะ-สิด ศิษย์ผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐเศรษฐ นัด-ถะ-เสด นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
ณัฐสม นัด-ถะ-สม เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์
ณัฐสิทธิ์ นัด-ถะ-สิด ความสำเร็จของนักปราชญ์
ณัฐสินี นัด-ถะ-สิ-นี หญิงผู้ฉลาด
ณัฐสิริ นัด-สิ-หริ ปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ
ณัฐสุดา นัด-สุ-ดา ลูกสาวผู้ฉลาด
ณัฐสุต นัด-ถะ-สุด ลูกนักปราชญ์
ณัฐสุภา นัด-สุ-พา ปราชญ์ผู้งดงาม
ณัฐหทัย นัด-หะ-ไท นักปราชญ์ในดวงใจ,ดวงใจแห่งปราชญ์
ณัฐารีย์ นัด-ถา-รี ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด
ณัฐิศา นัด-ทิ-สา ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
ณัทธร นัด-ทอน ผู้มีความรู้
ณิช นิด สะอาด บริสุทธิ์
ณิชชยา นิด-ชะ-ยา ชัยชนะที่บริสุทธิ์
ณิชดา นิด-ชะ-ดา ความเป็นผู้บริสุทธิ์
ณิชนันทน์ นิด-ชะ-นัน มีความยินดีอันบริสุทธิ์
ณิชภัทร นิด-ชะ-พัด เป็นผู้บริสุทธิ์และเจริญ
ณิชมน นิด-ชะ-มน มีใจบริสุทธิ์
ณิชวดี นิด-ชะ-วะ-ดี มีความบริสุทธิ์เป็นรั้ว
ณิชวรา นิด-วะ-รา เจ้าแห่งความรู้
ณิชา นิ-ชา สะอาด บริสุทธิ์
ณิชาบูล นิ-ชา-บูน มีความบริสุทธิ์ไพศาล บริสุทธิ์มาก
ณิชาพร นิ-ชา-พร ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐ
ณิชาภัทร นิ-ชา-พัด บริสุทธิ์และดีงาม
ณิชารีย์ นิ-ชา-รี บริสุทธิ์และประเสริฐ
ณิศชน นิด-ชะ-ชน คนพิจารณา
ณิศวัฒน์ นิด-สะ-วัด มากด้วยการพิจารณา
ณิศา นิ-สา เจ้าแห่งความรู้
ณิสรา นิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่เรื่องความรู้
ณีรนุช นี-ระ-นุด หญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ณุตตรา นุด-ตะ-รา ผู้เยี่ยมกว่าในด้านความรู้
เณศรา เนด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่เรื่องความรู้