นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร หมวด “ญ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ญาณโชติ ยา-นะ-โชด ผู้รุ่งโรจน์ด้วยความรู้
ญาณเดช ยาน-เดด ผู้มีอำรนาจในเรื่องความรู้
ญาณธร ยา-นะ-ทอน ผู้มีความรู้
ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด เจริญด้วยความรู้
ญาณภัทร ยา-นะ-พัด ผู้เจริญด้วยความรู้
ญาณภา ยา-นะ-ภา ความรู้ คือ แสงสว่าง
ญาณโรจน์ ยา-นะ-โรด รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณวรรธน์ ยา-นะ-วัด ผู้เจริญด้วยความรู้
ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด มีความรู้ประเสริฐสุด
ญาณวัฒน์ ยา-นะ-วัด ผู้เจริญด้วยความรู้
ญาณวีร์ ยา-นะ-วี ผู้สามารถด้านความรู้
ญาณวุฒิ ยา-นะ-วุด เจริญด้วยความรู้
ญาณศรณ์ ยา-นะ-สอน มีความรู้เป็นที่พึ่ง
ญาณสิริ ยา-นะ-สิ-หริ มีมิ่งขวัญคือความรู้
ญาณัจฉรา ยา-นัด-ฉะ-รา มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณัช ยา-นัด เกิดมาเพื่อความรู้
ญาณัฐ ยา-นัด เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ญาณัท ยา-นัด ผู้ให้ความรู้
ญาณันธร ยา-นัน-ทอน ผู้ทรงภูมิความรู้
ญาณาธร ยา-นา-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณาธิป ยา-นา-ทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้
ญาณินท์ ยา-นิน เจ้าแห่งความรู้
ญาณิศ ยา-นิด เจ้าแห่งความรู้
ญาณิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณิสา ยา-นิ-สา เจ้าแห่งความรู้
ญาณี ยา-นี ผู้มีความรู้
ญาโณทัย ยา-โน-ไท รุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ นักปราชญ์
ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้
ญานภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
ญานิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญานุจจัย ยา-นุด-ไจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก