นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร หมวด “ฉ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฉฎาภา ฉะ-ดา-พา สายฟ้าแลบ
ฉัฏฐมี ฉัด-ถะ-มี ดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ
ฉัตรบรรณ ฉัด-ตะ-บัน ต้นตีนเป็ด,ชนิดไม้ใหญ่
ฉัตรพร ฉัด-ตระ-พอน ร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ
ฉัตรฤดี ฉัด-รึ-ดี ฉัตรแห่งความยินดี
ฉัตราภรณ์ ฉัด-ตรา-พอน มีฉัตรเป็นเครื่องประดับ
ฉัตรินี ฉัด-ตริ-นี ผู้มีฉัตร
ฉันท์ชนิดา ฉัน-ชะ-นิ-ดา ผู้ทำให้เกิดความยินดี
ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ชนิตา ฉัน-ชะ-นิ-ตา ผู้ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันทชา ฉัน-ทะ-ชา เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ให้ความพอใจ
ฉันทนัทธ์ ฉัน-ทะ-นัด ผูกพันด้วยความพอใจ
ฉันทพล ฉัน-ทะ-พน มีพลังคือความพอใจ
ฉันทพศ ฉัน-ทะ-พด อำนาจแห่งความพอใจ
ฉันทพัฒน์ ฉัน-ทะ-พัด เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
ฉันทพัศ ฉัน-ทะ-พัด อำนาจแห่งความพอใจ
ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ฉันท์พิชา ฉัน-พิ-ชา พอใจในความรู้
ฉันทวัต ฉัน-ทะ-วัด ผู้มีความพอใจ
ฉันทวัศ ฉัน-ทะ-วัด ผู้พอใจในอำนาจ
ฉันท์สินี ฉัน-สิ-นี ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ฉันท์หทัย ฉัน-หะ-ไท พอใจ, มีฉันทะในใจ
ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉันทัส ฉัน-ทัด ความตั้งใจ
ฉันทิดา ฉัน-ทิ-ดา เพลิดเพลินยินดี
ฉันทิต ฉัน-ทิด มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิตา ฉัน – ทิ-ตา เพลิดเพลิน
ฉันทิศ ฉัน-ทิด มีความพอใจเป็นใหญ่
ฉันทิศรา ฉัน-ทิด-สะ-รา ผู้มีความพอใจเป็นใหญ่
ฉันทิศา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิสา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันหทัย ฉัน-หะ-ไท ดุจดังดวงใจ
ฉายวันต์ ฉา-ยะ-วัน มีความงาม, มีร่มเงา
ฉินนรณ ฉิน-นะ-รน ตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ