นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ หมวด “อ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
อกฤษณ์ อะ-กริด สูงสุด
อกัณห์ อะ-กัน ไม่ดำ ขาว
อจล อะ-จน ไม่หวั่นไหว
อจลัชญ์ อะ-จะ-ลัน ผู้เข้าใจในความมั่นคง
อนณ อะ-นน ผู้ไม่มีหนี้
อนนต์ อะ-นน ไม่มีที่สิ้นสุด
อนพัช อะ-นะ-พัด หาข้อตำหนิไม่ได้
อนพัทย์ อะ-นะ-พัด หาที่ติมิได้
อนรรฆ อะ-นัก หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
อนล อะ-นน ไฟ อัคนีเทพ
อนลัส อะ-นะ-ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน
อนวัช อะ-นะ-วัด ผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย
อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ผู้ไม่มีข้อตำหนิ
อนังคณ์ อะ-นัง ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง
อนัญพร อะ-นัน-พอน ผู้ไม่มีใครประเสริฐกว่า
อนัญลักษณ์ อะ-นัน-ลัก ผู้มีลักษณะเป็นเลิศ
อนัณ อะ-นัน ผู้ไม่มีหนี้
อนันตชัย อะ-นัน-ตะ-ไช ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
อนันตพร อะ-นัน-ตะ-พอน ดีไม่มีที่สิ้นสุด
อนันต์ยศ อะ-นัน-ยด ผู้มียศหาที่สุดไม่ได้
อนันยช อะ-นัน-ยด ผู้เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
อนุษณ์ อะ-นุด เย็น, ไม่ร้อน
อมรรัตน์ อะ-มอน-รัด เพชร
อมล อะ-มน ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์
อมลณัฐ อะ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
อมลรัต อะ-มน-รัด ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
อมลวรรณ อะ-มน-วัน มีผิวพรรณบริสุทธิ์
อมลวัทน์ อะ-มน-วัด ผู้มีใบหน้างดงาม
อรกช ออ-ระ-กด งามดุจดอกบัว
อรชพร อะ-ระ-ชะ-พอน บริสุทธิ์ยิ่ง
อรณัญช์ ออ-ระ-นัน ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ
อรณัส ออ-ระ-นัด คลื่น
อรนันท์ ออ-ระ-นัน ผู้ชอบความเร็ว
อรพรรณ ออ-ระ-พัน ผู้มีผิวสวย
อรรจกร อัด-จะ-กอน การเคารพบูชา
อรรจธร อัด-จะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งการบูชา
อรรจน์ อัด เครื่องบูชา
อรรณพ อัน-นบ ทะเล,มหาสมุทร
อรรถนนท์ อัด-ถะ-นน ผู้ยินดีในประโยชน์
อรรถพล อัด-ถะ – พน ผู้มีกำลังที่เป็นประโยชน์
อรรถพันธ์ อัด-ถะ-พัน ผู้ผูกพันกับผลประโยชน์
อรรถวัต อัด-ถะ-วัด ผู้มีทรัพย์, ผู้มีฐานะร่ำรวย
อรรยมน อัน-ยะ-มน พระอาทิตย์
อรอมล ออน-อะ-มน หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง
อรัชพร อะ-รัด-ชะ-พอน ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐ
อรัชภร อะ-รัด-ชะ-พอน ผู้เลี้ยงดูให้บริสุทธิ์
อรัญชัย อะ-รัน-ไช ผู้ชนะได้อย่างรวดเร็ว
อลงกฤต อะ-ลง-กริด ตกแต่ง, ประดับประดา
อวสร อะ-วะ-สอน โอกาส
อวัช อะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
อศลย์ อะ-สน ผู้ไม่มีทุกข์โศก
อักษรจัญจ์ อัก-สอ-ระ-จัน คล่องเชิงเขียน
อักษรจัณ อัก-สอน-จัน คล่องเชิงเขียน
อัคคัญญ์ อัก-คัน สูงสุด
อัครชัย อัก-คระ-ไช ผู้ชนะอย่างยอดเยี่ยม
อัครดนัย อัก-คระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นเลิศ
อัครพนธ์ อัก-คระ-พน ผูกพันกับผู้เป็นใหญ่
อัครวัฒน์ อัก-คระ-วัด ผู้เจริญอย่างยอดเยี่ยม
อัครวัต อัก-คระ-วัด ผู้มีความเป็นเลิศ
อัครัช อัก-คะ-รัด ผู้เกิดมาเป็นใหญ่
อังควร อัง-คะ-วอน ผู้มีรูปงาม
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
อัฑฒกร อัด-ถะ-กอน ผู้สร้างความร่ำรวย
อัณณ์ อัน แม่น้ำ ตัวหนังสือ
อัตถ์ อัด เนื้อความ, ประโยชน์, ความต้องการ
อัทธ์ อัด กาล เวลา ทาง ภาค
อันน์ อัน ข้าว
อัมพวัน อำ-พะ-วัน สวนมะม่วง
อัศมน อัด – สะ-มน หิน
อัศวัตถ์ อัด-สะ-วัด วันเพ็ญ
อำมฤต อำ-มะ-ริด น้ำทิพย์