นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ หมวด “พ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
พงศกร พง-สะ-กอน สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์
พงศ์กฤต พง-กริด ยุคทองของตระกูล
พงศ์ธร พง-ทอน ผู้สืบสกุล, ดำรงวงศ์สกุล
พงศธร พง-สะ-ทอน บรรพบุรุษ
พงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธ์ผู้นอบน้อม
พงศ์พล พง-พน ผู้เป็นพลังของวงศ์ตระกูล
พงศ์พัทธ์ พง-พัด เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล
พงศ์พัทธ พง-พัด ผู้ผูกพันด้วยตระกูล
พงศพัศ พง-สะ-พัด เชื้อสายผู้มีอำนาจ
พงศภร พง-สะ-พอน ผู้ค้ำชูวงศ์ตระกูล
พงศ์ภรณ์ พง-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล
พงศ์ภัค พง-พัก เผ่าพันธ์ผู้มีโชคดี
พงศภัค พง-สะ-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
พงษ์ฉัตร พง-ฉัด ตระกูลชั้นสูง
พชร พด-ชะ-ระ เพชร
พชรกมล พด-ชะ-ระ-กะ-มน ผู้มีใจแข็งแกร่ง
พชรดนย์ พด-ชะ-ระ-ดน ลูกชายผู้มีค่าดุจเพชร
พชรดนัย พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้กล้าแข็ง
พชรพร พด-ชะ-ระ-พอน ผู้มีพรในเรื่องความแข็งแกร่ง
พชรพล พด-ชะ-ระ-พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
พณณกร พัน-นะ-กอน มีผิวพรรณสวย
พนธกร พน-ทะ-กอน สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
พนสณฑ์ พะ-นะ-สน แนวป่า,ทิวไม้
พนัชกร พะ-นัด-ชะ-กอน มีมืองามดังดอกบัว
พบธรรม พบ-ทำ พบคุณความดี
พบพร พบ-พอน ประสบกับสิ่งประเสริฐ
พมลพร พะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
พยอมรัตน์ พะ-ยอม-รัด ดอกไม้แก้ว
พรกนก พอน-กะ-หนก ทองที่ประเสริฐ
พรกรัณย์ พอน-กะ-รัน การกระทำอันประเสริฐ
พรจรัส พอน-จะ-หรัด พรอันประเสริฐ
พรชนก พอน-ชะ-นก ความตั้งใจของบิดา
พรชนัน พอน-ชะ-นัน ให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ
พรธวัล พอน-ทะ-วัน ประเสริฐและบริสุทธิ์
พรนภัส พอน-นะ-พัด พรจากฟ้า
พรนลัท พอน-นะ-ลัด ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
พรนัชชา พอน-นัด-ชา สายน้ำอันประเสริฐ
พรพรรณ พอน-พัน ผู้มีผิวพรรณดี
พรมนัส พอน-มะ  -นัด ผู้มีใจอันประเสริฐ
พรยมล พอน-ยะ-มน เป็นคู่ที่ประเสริฐ
พรรณกร พัน-นะ-กอน ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
พรรณธร พัน-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม
พรรณปพร พัน-ปะ-พอน ผู้มีผิวพรรณงาม
พรรณพนัช พัน-พะ-นัด ผิวพรรณดุจดอกบัว
พรรณพัชร พัน-นะ-พัด สีน้ำหรือประกายเพชร
พรรณภัค พัน-นะ-พัก ผู้มีผิวพรรณงาม
พรรณภัทร พัน-นะ-พัด ผู้มีผิวพรรณงดงาม
พรรณรมณ พัน-ระ-มน มีผิวพรรณน่ายินดี
พรรณวร พัน-นะ-วอน มีผิวพรรณงาม
พรรณวรท พัน-วะ-รด ผู้มีผิวพรรณงาม
พรรณอร พัน-ออน มีผิวพรรณงาม
พรรษกร พัด-สะ-กอน ผู้สร้างฝน เมฆ
พรรษชล พัด-สะ-ชน น้ำฝน
พรรษวัฏ พัด-สะ-วัด การหมุนเวียนตลอดปี
พรรัตน์ พอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
พรลภัส พอน-ละ-พัด ผู้มีลาภอันประเสริฐ
พรวนัช พอน-วะ-นัด ดอกบัวประเสริฐ
พรวลัย พอน-วะ-ไล กำไลอย่างดี
พรสรวง พอน-สวง เป็นพรของสวรรค์
พรสวรรค์ พอน-สะ-หวัน ความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด
พร้อมพงศ์ พร้อม-พง ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม
พฤกษ์ พรึก ต้นไม้
พฤกษธร พรึก-สะ-ทอน ผู้รักษาต้นไม้
พฤษธวัช พรึด-ทะ-วัด พระศิวะ
พลกฤต พน-ละ-กริด ผู้สร้างพลัง
พลช พะ-ลด ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ
พลทัต พน-ทัด ให้มีพลัง
พลพจน์ พน-พด มีคำพูดเป็นพลัง
พลพรรธน์ พร-พัด ผู้เจริญด้วยกำลัง
พลภัทร พน-ละ-พัด ผู้มีกำลังและความเจริญ
พลวรรธน์ พน-ละ-วัด ความเจริญด้วยอำนาจ
พลวัฒน์ พน-ละ-วัด เจริญด้วยกำลัง
พลวัต พน-ละ-วัด ผู้มีพลัง
พลอยรัตน์ พลอย-รัด ประสมด้วยเพชรนิลจินดา
พลัช พะ-ลัด ผู้เกิดมามีพลัง
พลัฎฐ์ พะ-ลัด ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
พลัฏฐ์ พะ-ลัด ผู้มีพลังตั้งมั่น
พศวัต พด-สะ-วัด ผู้มีอำนาจ
พสชนัน พด-ชะ-นัน ผู้ก่อให้เกิดอำนาจ
พสธร พด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ
พหลวัศ พะ-หน-ละ-วัด ผู้มีอำนาจมาก
พัชนันท์ พัด-ชะ-นัน เพลิดเพลินในกรอบ
พัชรกัญญ์ พัด-ชะ-ระ-กัน หญิงสาวผู้เป็นดุจเพชร
พัชรกันย์ พัด-ชะ-ระ-กัน หญิงสาวผู้เป็นดุจเพชร
พัชรพร พัด-ชะ-ระ-พอน ผู้ประเสริฐดุจเพชร
พัชรพรรณ พัด-ชะ-ระ-พัน ผู้มีผิวพรรณดังเพชร
พัชรพล พัด-ชะ-ระ-พน มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
พัชรมน พัด-ชะ-ระ-มน ผู้มีใจเด็ด
พัชรมัย พัด-ชะ-ระ-ไม สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร
พัชรวลัย พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล กำไลเพชร
พัชวรรณ พัด-ชะ-วัน ผู้อยู่ในกรอบที่น่าสรรเสริญ
พัฒนพล พัด-ทะ-นะ-พน กำลังแห่งความเจริญ
พัณณกร พัน-นะ-กอน ผู้มีผิวพรรณสวย
พัทธ์ พัด ผูกพัน ติดแน่น
พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน ลูกชายผู้เป็นที่รักและผูกพัน
พัทธนันท์ พัด-ทะ-นัน ผู้มีความสุขอันมั่นคง
พัทธพล พัด-ทะ-พน ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยพลัง
พัทธมน พัด-ทะ-มน ผู้ผูกพันใจ
พัทธมนัส พัด-ทะ-มะ-นัด ผู้มีความผูกพันทางใจ
พัทธฤทัย พัด-รึ-ไท ผู้มีความผูกพันทางจิตใจ
พัทธวรรณ พัด-ทะ-วัน ผู้ผูกพันอยู่กับหนังสือ
พันธดนย์ พัน-ทะ-ดน ลูกชายผู้เป็นที่ผูกพัน
พันธวัช พัน-ทะ-วัด ผู้มีคำพูดมัดใจคน
พัลลภ พัน-ลบ เป็นที่รัก
พัสกร พัด-สะ-กอน ผู้มีอำนาจ
พัสธร พัด-สะ-ทอน ผู้มีอำนาจ
พัสสน พัด-สน ฝนตก