นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หมวด “ฉ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฉฎากร ฉะ-ดา-กอน มีความงาม
ฉฎาภา ฉะ-ดา-ภา สายฟ้าแลบ
ฉัฏฐมี ฉัด-ถะ-มี ดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ
ฉัตรจักร ฉัด-ตระ-จัก ปูมโหราศาสตร์
ฉัตรบรรณ ฉัด-ตะ-บัน ต้นตีนเป็ด,ชนิดไม้ใหญ่
ฉัตรพร ฉัด-ตระ-พอน ร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ
ฉัตรฤดี ฉัด-รึ-ดี ฉัตรแห่งความยินดี
ฉัตราภรณ์ ฉัด-ตรา-พอน มีฉัตรเป็นเครื่องประดับ
ฉัตรินี ฉัด-ตริ-นี มีฉัตร
ฉันชนก ฉัน-ชะ-นก เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันทกร ฉัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความพอใจ
ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ชนิดา ฉัน-ชะ-นิ-ดา ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันทชา ฉัน-ทะ-ชา เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ให้ความพอใจ
ฉันทนัทธ์ ฉัน-ทะ-นัด ผูกพันด้วยความพอใจ
ฉันทพล ฉัน-ทะ-พน มีพลังคือความพอใจ
ฉันทพัฒน์ ฉัน-ทะ-พัด เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ฉันท์พิชา ฉัน-พิ-ชา พอใจในความรู้
ฉันทวัต ฉัน-ทะ-วัด มีความพอใจ
ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉันทิกา ฉัน-ทิ-กา มีความพอใจ
ฉันทิต ฉัน-ทิด มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิตา ฉัน-ทิ-ตา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉายวันต์ ฉา-ยะ-วัน มีความงาม  มีร่มเงา
ฉินนรณ ฉิน-นะ-รน ตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ