นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ หมวด “บ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
บงกช บง-กด ดอกบัว
บงกชรัตน์ บง-กด-รัด ดอกบัวแก้ว
บรมัตถ์ บอ-ระ-มัด ประโยชน์อย่างยิ่ง
บรรณกร บัน-นะ-กอน ผู้ทำหนังสือ
บรรณรต บัน-นะ-รด ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
บรรณรัต บัน-นะ-รัด ผู้ชอบหนังสือ
บรรณวัชร บัน-นะ-วัด หนังสือคือเพชร
บรรณวัฒน์ บัน-นะ-วัด ผู้เจริญในเรื่องหนังสือ
บรรณสรณ์ บัน-นะ-สอน มีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง
บรรพต บัน-พด ภูเขา
บรรยงก์ บัน-ยง ที่นอน
บวรฉัตร บอ-วอน-ฉัด ฉัตรที่ประเสริฐ
บวรชัย บะ-วอน-ไช ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
บวรทัต บอ-วอน-ทัด ผู้ให้สิ่งที่เยี่ยมยอด
บวรนันท์ บอ-วอน – นัน ผู้มีความสุขชั้นเยี่ยม
บวรพจน์ บอ-วอน-พด ผู้มีคำพูดอันยอดเยี่ยม
บวรพล บอ-วอน-พน กำลังเลิศล้ำ
บวรภพ บอ-วอน-พบ แผ่นดินอันประเสริฐ
บวรภัค บอ-วอน-พัก ผู้มีโชคอันประเสริฐ
บวรยศ บอ-วอน-ยด ผู้มียศสูงส่ง
บวรรัช บอ-วอน-รัด สมบัติอันประเสริฐ
บวรรัตน์ บอ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
บวรลักษณ์ บอ-วอน-ลัก ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
บัญญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา
บัญญวัต บัน-ยะ-วัด ผู้มีปัญญา
บัณฑร บัน-ทอน ขาวงาม
บัณฑัต บัน-นะ-ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
บัณทัต บัน-นะ-ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
บัณพร บัน-นะ-พอน ผู้มีพรสวรรค์ทางการค้า
บันดล บัน-ดน ทำให้บังเกิดขึ้น
บัลยงก์ บัน-ยง ที่นอน
บัลลพ บัน-ลบ แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้