นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ หมวด “ท”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ทรงกฤต ซง-กริด การสร้าง
ทรงพร ซง-พอน ทรงไว้ซึ่งพร,มีพร,มีความประเสริฐ
ทรงภพ ซง-พบ ทรงไว้ซึ่งโลก,อุ้มโลก,ทรงความเจริญ
ทรงรัฐ ทรง-รัด ครองเมือง
ทรงอัปสร ซง-อับ-สอน รูปร่างดุจนางฟ้า
ทรรศน ทัด-สน ความรู้  ความเห็น
ทรรศนันทน์ ทัด-สะ-นัน ยินดีที่ได้เห็น
ทรรศพร ทัด-สะ-พอน คำอวยชัยปราถนาดี,ที่เป็นข้อคิดเห็นดีงาม
ทฤฒมน ทริด-ถะ-มน ผู้มีจิตใจมั่นคง
ทักษ์ ทัก ขยัน,ฉลาด,มีทักษะ
ทักษ์ดนัย ทัก-ดะ-ไน ลูกชายผู้ชาญฉลาด
ทักษพร ทัก-สะ-พอน ผู้ฉลาดและประเสริฐ
ทักษอร ทัก-สะ-ออน ผู้ฉลาดมาก
ทัณฑธร ทัน-ทะ-ทอน ผู้พิพากษา
ทัดธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัตธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์,ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัตพงศ์ ทัด-พง ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
ทัตพงษ์ ทัด-พง ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
ทัตพร ทัด-พอน ได้รับพร
ทัตพล ทัด-พน มีพลัง
ทัตสรวง ทัด-สวง สวรรค์ประทานมา
ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
ทัศนกร ทัด-สะ-นะ-กอน ทำให้น่าดูน่าชม
ทัศนธรรม ทัด-สะ-นะ-ทำ ความดีที่น่าชื่อนชม
ทัศนนันท์ ทัด-สะ-นะ-นัน มองแล้วเป็นที่ยินดี
ทัศนพร ทัด-สะ-นะ-พอน เห็นว่าประเสริฐ,เห็นเป็นที่ดีงาม
ทัศน์พล ทัด-สะ-พน ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง
ทัศนมน ทัด-สะ-นะ-มน มองด้วยใจ