นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หมวด “ค”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
คชรัตน์ คด-ชะ-รัด ช้างแก้ว
คชรัตน์ คด-ชะ-รัด ช้างแก้ว
คชรัตน์ คด-ชะ-รัด ช้างแก้ว
คชารี คะ-ชา-รี สิงห์โต
คชารี คะ-ชา-รี สิงห์โต
คเชนทร์ คะ-เชน พญาช้าง, จ่าโขลงช้าง
คเชนทร์ คะ-เชน พญาช้าง, จ่าโขลงช้าง
คฑาวุธ คะ-ทา-วุด กระบอง
คฑาวุธ คะ-ทา-วุด กระบอง
คณนันท์ คะ-นะ-นัน ชื่นชมยินดีกับหมู่คณะ
คณนาถ คะ-นะ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ
คณพร คะ-นะ-พอน มีพรรคพวกดี
คณพร คะ-นะ-พอน มีพรรคพวกดี
คณพิชญ์ คะ-นะ-พิด รู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ
คณพิชญ์ คะ-นะ-พิด รู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ
คณภรณ์ คะ-นะ-พอน บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ
คณวัต คะ-นะ – วัด มีหมู่คณะ มีเพื่อน
คณาธิป คะ-นา-ทิบ ผู้เป็นหัวหน้า
คณาธิป คะ-นา-ทิบ ผู้เป็นหัวหน้า
คณิฏฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
คณิฏฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
คณิต คะ-นิด วิชาคำนวณ, การคำนวณ
คณิน คะ-นิน เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คณินทร์ คะ-นิน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คณินทร์ คะ-นิน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คณุฒน์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คณุตม์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คทา คะ-ทา ตะบอง
คทาวุธ คะ-ทา-วุด มีกระบองเป็นอาวุธ
คนธวัลย์ คน-ทะ-วัน เถาวัลย์หอม
คนธวัลย์ คน-ทะ-วัน เถาวัลย์หอม
คมกริช คม-กริด คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
คมกฤช คม-กริด คมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง
คมแก้ว คม-แก้ว ความเฉียบแหลมอันสูงค่า
คมคาย คม-คาย ฉลาด, ไหวพริบ, ทันคน
คมชาญ คม-ชาน ฉลาดเฉียบแหลม
คมทิพย์ คม-ทิบ ความเฉียบแหลมอันวิเศษ
คมทิพย์ คม-ทิบ ความเฉียบแหลมอันวิเศษ
คมธรรม คม-ทำ ธรรมะที่เฉียบแหลม
คมน์ คม ไป ดำเนินไป
คมิก คะ-มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป
ครรชิต คัน-ชิด บันลือ, เสียงเอกเกริก, กึกก้อง
ครรชิตพล คัน-ชิด-ตะ-พน มีพลังในการขับร้อง
ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ
ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ
ครองจิต ครอง-จิด รู้จักทำใจไว้ให้มั่น
ครองจิต ครอง-จิด รู้จักทำใจไว้ให้มั่น
ครองใจ ครอง-ใจ รู้จักทำใจไว้ให้มั่น
ครองเดช ครอง-เดด ยึดอำนาจไว้ตลอดไป
ครองธรรม ครอง-ทำ ดำเนินอยู่ในธรรม
ครองประทีป ครอง-ประ-ทีบ แสงไฟที่ไม่มีวันดับ
ครองแผน ครอง-แผน ยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ
ครองพร ครอง-พอน คงความดีไว้ตลอดไป
ครองพร ครอง-พอน คงความดีไว้ตลอดไป
ครองภพ ครอง-พบ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ครองรัก ครอง-รัก คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
ครองรัก ครอง-รัก คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
ครองฤทธิ์ ครอง-ริด รักษาอำนาจไว้
ครองลาภ ครอง-ลาบ มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ
ครองอาตม์ ครอง-อาด ปกครองตนเอง, ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง
ครอบวิทย์ ครอบ-วิด มีความรู้รอบทั้งมวล
คะนึงจิต คะ-นึง-จิด ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด
คะนึงนิตย์ คะ-นึง-นิด คิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด
คะนึงนิตย์ คะ-นึง-นิด คิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด
คัคนนันท์ คัก-คะ-นะ-นัน ชื่นชมท้องฟ้า
คัคนางค์ คัก-คะ-นาง ท้องฟ้า
คัคนินท์ คัก-คะ-นิน ยิ่งใหญ่บนท้องฟ้า
คัดนางค์ คัด-คะ-นาง ท้องฟ้า
คัทยา คัด-ทะ-ยา บทประพันธ์ ร้อยแก้ว
คัทลียา คัด-ทรี-ยา กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
คันธทรัพย์ คัน-ทะ-ซับ เครื่องหอม
คันธนีรา คัน-ทะ-นี-รา น้ำหอม
คันธมาลี คัน-ทะ-มา-ลี ดอกไม้หอม
คันธลี คัน-ทะ-ลี ตัวต่อ
คันธวัลย์ คัน-ทะ-วัน เถาวัลย์หอม
คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว
คัมภีรดา คัม-พี-ระ-ดา ความลึกซึ้ง
คารม คา-รม พูดแหลมคม
คำนวณ คำ-นวน คิดหาผลโดยวิธิเลข
คำนวร คำ-นวน ควร, ถูกต้อง, เหมาะ, พอดีๆ, ชอบ
คำนึง คำ-นึง คิดถึง, คิด, นึก, ระลึก
คำรน คำ-รน คำราม, กระหึ่ม
คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
คีติกา คี-ติ-กา เสียงเพลง
คีรากร คี-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ
คีรี คี-รี ภูเขา
คีรี คี-รี ภูเขา
คีรีทอง คี-รี-ทอง ภูเขาทอง
คึกฤทธิ์ คึก-ริด แรงอำนาจ, ความร่าเริง
คุณกร คุน-นะ-กอน ทำคุณงามความดี
คุณนิธิ คุน-นะ-นิด ความดี คือ ทรัพย์
คุณภัทร คุน-นะ-พัด เจริญด้วยความดี
คุณัชญ์ คุ-นัด ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณัชญา คุ-นัด-ชะ-ยา ผู้รู้เรื่องความดี ผู้มีคุณธรรม
คุณัญญา คุ-นัน-ยา ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณากร คุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความดี
คุณานนต์ คุ-นา-นน ผู้มีคุณความดี
คุณานนท์ คุ-นา-นน มีคุณความดีมากมาย
คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี
คุ้มแก้ว คุ้ม-แก้ว อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์
คุ้มขวัญ คุ้ม-ขวัน คุ้มครองป้องกันด้วยความดี
เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์