นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หมวด “ร”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
รจนันท์ รด – จะ – นันท์ ผู้ชอบประดับตกแต่ง
รจนากร รด – จะ – นา – กอน ผู้สร้างสรรค์
รจเรข รด – จะ – เรก การขีดเขียน
รจิตพิชญ์ ระ – จิต – พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
รชต ระ – ชด, ระ – ชะ – ตะ เงิน
รชตนันท์ ระ – ชะ – ตะ – นันท์ ผู้ชอบเงิน
รชนิกร ระ – ชะ – นิ – กอน พระจันทร์
รชนิมุข ระ – ชะ – นิ – มุก เวลาเย็น
รชานนท์ ระ – ชา – นน ยินดีในทรัพย์สมบัติ
รฐนนท์ ระ – ถะ – นน เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
รณกร รน – นะ – กอน การรบ นักรบ
รณชัช รน – นะ – ชัด ทหารในสนามรบ
รณพร รน – นะ – พอน มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเราะ
รณพีร์ รน – นะ – พี วีรบุรุษในสนามรบ
รณรต รน-นะ-รด ผู้ยินดีในการรบ
รณรุต รน-นะ-รุด ผู้ยินดีในการรบ
รณวร รน-นะ-วอน ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
รดา ระ – ดา ผู้ยินดีแล้ว
รดามณี ระ-ดา-มะ-นี แก้วประพาฬ
รตน ระ – ตะ – นะ ความรื่นรมย์
รตา ระ-ตา เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น
รติกร ระ – ติ – กอน ทำให้ยินดี
รติกานต์ ระ – ติ – กาน ผู้มีความยินดีที่น่ารัก
รตินันท์ ระ – ติ – นัน ผู้มีความยินดีกับความรัก
รติบดี ระ – ติ – บอ – ดี พระเจ้าแห่งความรัก
รติมา ระ – ติ – มา ผู้มีความรัก มีความสุข
รติรมย์ ระ – ติ – รม ผู้รื่นรมย์ยินดี
รถิก ระ-ถิก ทหารรถศึก
รพิชา ระ – พิ – ชา ผู้เกิดจากพระอาทิตย์
รพินท์นิภา ระ – พิน – นิ – พา เหมือนดอกบัว
รมณ ระ – มน ยินดี รื่นเริง ความสุข
รมณี รม – มะ – นี สตรีน่าพึงพอใจ
รมณีย์ รม – มะ – นี ต้องอารมณ์ งาม
รมณียา รม – มะ – นี – ยา น่ารื่นรมณ์
รมตี รม – มะ – ตี กามเทพ
ร่มธรรม ร่ม-ทำ ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม, ร่มเงาแห่งความดี
รมย์ รม น่ารื่นรมย์
รมยกร รม – ยะ – กอน สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข
รมย์ชลี รม – ชะ – ลี มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์
รมย์ธีรา รม – ที – รา นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
รมย์นลิน รม – นะ – ลิน น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
รมยเนตร รม – ยะ – เนด ต้องตา
รมย์รวินท์ รม – ระ – วิน บัวงาม
รมย์รุจี รม – รุ – จี งามน่าพึงพอใจ
รมยากร รม – มะ – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งความยินดี
รมัณยา ระ – มัน – ยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง
รมัย ระ-มัย มีเสน่ห์ น่ายินดี
รมิดา ระ – มิ – ดา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รมิตา ระ – มิ – ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
รวิชา ระ – วิ – ชา ลูกพระอาทิตย์
รวินท์ ระ – วิน ดอกบัว
รวินท์นิภา ระ – วิน – นิ – พา งามดังดอกบัว
รวินันท์ ระ – วิ – นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
รวิพร ระ – วิ – พอน ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
รวิพล ระ – วิ – พน มีกำลังดุจพระอาทิตย์
รวิภา ระ – วิ – พา แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รวีนิภา ระ – วี – นิ – พา เสมือนพระอาทิตย์
ระยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
รักตกันท์ รัก – ตะ – กัน แก้วแดง แก้วประพาส
รักตาภา รัก – ตา – พา รัศมีสีแดง สีแดง
รักติบูล รัก – ติ – บูน มีเสน่ห์มาก
รัชชานนท์ รัด – ชา – นน ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
รัชต์ธร รัด – ชะ – ทอน ผู้มีเงิน
รัชนาท รัด – ชะ – นาด เสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ
รัชนีกร รัด – ชะ – นี – กอน แสงแห่งกลางคืน
รัชนีนิภา รัด – ชะ – นี – นิ – พา รัศมีของดวงจันทร์
รัชนียา รัด – ชะ – นี – ยา เร้าใจให้ตื่นเต้น
รัชนียากร รัด – ชะ – นี – ยา – กอน ผู้เร้าใจให้ตื่นเต้น
รัชพล รัด – ชะ – พน เป็นกำลังของประเทศ
รัญชน์ รัน ความยินดี
รัญชนา รัน – ชะ – นา น่ายินดี น่ารัก
รัญชิดา รัน – ชิ – ดา น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก
รัฏฐพิชญ์ รัด – ถะ – พิด เมืองนักปราชญ์
รัฐนันท์ รัด – ถะ – นัน เป็นที่ยินดีของประเทศ
รัตกันท์ รัด – ตะ – กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ
รัตติยา รัก – ติ – ยา ผู้เกิดกลางคืน
รัตนกร รัด – ตะ – นะ – กอน สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว
รัตนธรรม์ รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี
รัตนธรรม รัด – ตะ – นะ – ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี
รัตนประภา รัด – ตะ – นะ – ประ – พา แผ่นดิน
รัตนพล รัด – ตะ – นะ – พน มีกำลังอันประเสริฐ
รัตนมน รัด – ตะ – นะ – มน ใจแก้ว ใจวิเศษ
รัตนากร รัด – ตะ – นา – กอน ที่เกิดแห่งรัตนะ
รัตนาภา รัด – ตะ – นา – ภา แสงแห่งรัตนะ
รัตมณี รัต – ตะ – มะ – นี แก้วแดง ทับทิม
รัมภ์รดา รำ – ระ – ดา ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม
ราชาวดี รา – ชา – วะ – ดี ชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก
ราชินทร์ รา – ชิน ราชาผู้เป็นใหญ่
รามิล รา-มิน กามเทพ
ราเมนทร์ รา – เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่
รินคำ ริน-คำ พูดเรื่อย ๆ ทองริน
รินรดา ริน – ระ – ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
รินรดี ริน-ระ-ดี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
รินรตี ริน – ระ – ตี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
รุ้งพราย รุ้ง-พราย สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา
รุ่งไพลิน รุ่ง – ไพ – ลิน พลอยไพลินที่งามแวววาว
รุ่งภพ รุ่ง – พบ โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง
รุ่งรวิน รุ่ง – ระ – วิน พระอาทิตย์ยามเช้า
รุ่งรุจ รุ่ง – รุด รุ่งโรจน์ สว่างไสว
รุ่งรุจี รุ่ง – รุ – จี เริ่มรุ่งเรือง
รุ่งวิกรัย รุ่ง-วิ-ไกร ค้าขายเจริญ
รุ่งวิภา รุ่ง-วิ-พา รัสมีสว่าง
รุจ รุด รุ่งเรือง สว่าง
รุจนา รุ – จะ – นา น่ารักน่าชอบใจ
รุจยา รุด – จะ – ยา น่ารัก
รุจยากร รุด – จะ – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งความงาม
รุจยาภา รุด – จะ – ยา – พา มีรัศมีอันงดงาม
รุจรดา รุด – ระ – ดา รุ่งเรืองและรื่นรมย์
รุจรวี รุด – ระ – วี สว่างดุจพระอาทิตย์
รุจาภา รุ – จา – พา มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
รุจิกา รุ – จิ – กา มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ
รุจิดา รุ – จิ – ดา ความพอใจ ความรุ่งโรจน์
รุจินพ รุ – จิ – นบ มีความพอใจใหม่ ๆ มีความรุ่งโรจน์ใหม่ ๆ
รุจิภา รุ – จิ – พา มีความงาม มีความพอใจ
รุจิรดา รุ – จิ – ระ – ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
รุจิรัตน์ รุ-จิ-รัด งามอย่างประเสริฐ
รุจิรางค์ รุ – จิ – ราง มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง
รุจิราพร รุ-จิ-รา-พอน รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
รุจีรัตน์ รุ – จี – รัด รัตนะที่งาม
รุณฑิกา รุน-ดิ-กา กรณีประตู
รุธิรา รุ – ทิ – รา แดง ดาวอังคาร
เรณุกา เร-นุ-กา นามมารดาปรศุราม
เรืองรำไพ เรือง – รำ – ไพ พระอาทิตย์เรืองรอง
เรืองริน เรือง-ริน สุกสว่างเรื่อย ๆ
ไรวินท์ ไร – วิน ได้ทรัพย์ มีทรัพย์