นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หมวด “ฆ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฆนนาท คะ-นะ-นาด เสียงฟ้าร้อง
ฆนรุจ คะ-นะ-รุด ผู้ฉายแสงเหนือเมฆคือพระอาทิตย์
ฆนวัลลิ์ คะ-นะ-วัน สายฟ้าแลบ
ฆนัธวัน คะ-นัด -ทะ-วัน เสียงฟ้าร้อง
ฆนากร คะ-นา-กอน ที่รวมแห่งเมฆ
ฆนาคม คะ-นา-คม ฤดูฝน
ฆนีกร คะ-นี-กอน ทำให้เข้มแข็งมั่นคง
ฆโนทัย คะ-โน-ไท ต้นฤดูฝน
ฆรณี คะ-ระ-นี แม่ศรีเรือน
ฆรพันธ์ คะ-ระ-พัน ผูกพันกับบ้าน
ฆฤณา คริน-นา ความกรุณา
ฆฤณี คริน-นี แสงอาทิตย์
ฆฤต คริด ส่องแสงให้สว่างไสว
ฆัฏนา คัด-ตะ – นา การดำเนินไป  หน้าที่
ฆัฎนากร คัด-ตะ-นา-กอน ทำไปตามหน้าที่
ฆายนีย์ คา-ยะ-นี กลิ่นหอม