นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “อ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
อคิราห์ อะ-คิ-รา แสงอาทิตย์ สวยเด่น
อจล อะ-จน ไม่หวั่นไหว
อจลญา อะ-จะ-ละ-ยา มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน
อจลวิชญ์ อะ-จะ-ละ-วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
อจลา อะ-จะ-ลา ไม่หวั่นไหว มั่นคง
อจิรภาส์ อะ-จิ-ระ-พา ฟ้าแลบ
อชรายุ อะ-ชะ-รา-ยุ อายุยืน ไม่แก่
อชิตพล อะ-ชิด-พน มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้
อชิรญา อะ-ชิ-ระ-ยา รู้รวดเร็ว
อชิระ อะ-ชิ-ระ ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว
อดิกันต์ อะ-ดิ-กัน น่ารักยิ่ง
อดิเทพ อะ-ดิ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อดิภา อะ-ดิ-พา สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง
อดิรถ อะ-ดิ-รด นักรบเอ่น จอมทัพ
อดิรุจ อะ-ดิ-รุด สง่างามยิ่ง
อดิศร อะ-ดิ-สอน เป็นใหญ่ยิ่ง
อดิศวร อะ-ดิ-สวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
อดิศา อะ-ดิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่
อดุลย์ อะ-ดุน ไม่มีที่เปรียบ, ไม่มีอะไรเทียบ
อดุลวิทย์ อะ-ดุน-วิด มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย
อติกันต์ อะ-ติ-กัน น่ารักยิ่ง
อติกานต์ อะ-ติ-กาน เป็นที่รักยิ่ง
อติชา อะ-ติ-ชา เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์
อติชาติ อะ-ติ-ชาด ผู้เกิดมาดี
อติญา อะ-ติ-ยา พิเศษ
อติเทพ อะ-ติ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อตินุช อะ-ติ-นุด หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
อติพร อะ-ติ-พอน ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด
อติรุจ อะ-ติ-รุด ผู้สง่างามยิ่ง
อติวิชญ์ อะ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง
อธิชนม์ อะ-ทิ-ชน ชีวิตที่มีค่ามาก
อธิชา อะ-ทิ-ชา เกิดมายิ่งใหญ่
อธิติยา อะ-ทิ-ติ-ยา สูงส่ง
อธิน อะ-ทิน ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง
อธินาถ อะ-ทิ-นาด ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่
อธิป อะ-ทิบ ผู้เป็นใหญ่
อธิปัตย์ อะ-ทิ-ปัด ความเป็นใหญ่
อธิพงศ์ อะ-ทิ-พง ตระกูลใหญ่
อธิพันธ์ อะ-ทิ-พัน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
อธิยุต อะ-ทิ-ยุด ขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง
อธิศ อะ-ทิด ผู้เป็นใหญ่
อนงค์นาถ อะ-นง-นาด นางงาม, ผู้มีที่พึ่ง
อนงค์รตี อะ-นง-ระ-ตี ความรักของกามเทพ
อนพัช อะ-นะ-พัด ผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ
อนรรฆ อะ-นัก หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
อนรรฆวี อะ-นัก-คะ-วี มีค่ามาก
อนล อะ-นน ไฟ อัคนีเทพ
อนลัส อะ-นะ-ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน
อนวัช อะ-นะ-วัด ผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย
อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ
อนัญญา อะ-นัน-ยา เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง
อนัญพร อะ-นัน-ยะ-พอน ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
อนัดดา อะ-นัด-ดา ไม่ยึดถือ
อนันตชัย อะ-นัน-ตะ-ไช ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
อนันตญา อะ-นัน-ตะ-ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
อนันตพร อะ-นัน-ตะ-พอน ดีไม่มีที่สิ้นสุด
อนันต์ยศ อะ-นัน-ยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
อนันยช อะ-นัน-ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
อนามิกา อะ-นา-มิ-กา นิ้วนาง
อนาวิล อะ-นา-วิน ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส
อนาวิลา อะ-นา-วิ-ลา ผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์
อนิก อะ-นิก กองทัพ
อนิรุทธ์ อะ-นิ-รุด ผู้ชนะเสมอ, ผู้ไม่ดับ , ไม่มีใครห้ามได้
อนิวัต อะ-นิ-วัด ผู้ไม่หวนกลับ (สู่ความชั่ว
อนิวัตติ์ อะ-นิ-วัด การไม่หวยกลับ (สู่ความชั่ว
อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชนะเสมอ
อนุตตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐยิ่ง
อนุตร อะ-นุด ผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม
อนุตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐ
อนุทัต อะ-นุ-ทัด มอบให้ อนุญาต
อนุทัย อะ-นุ-ไท ความกรุณา ความใจดี
อนุทัศน์ อะ-นุ-ทัด ความเห็น เห็นเนือง ๆ
อนุทิศ อะ-นุ-ทิด ทิศน้อย ทิศเฉียง
อนุธิดา อะ-นุ-ทิ-ดา ลูกสาวคนเล็ก
อนุนัย อะ-นุ-ไน ความเป็นมิตร
อนุนาท อะ-นุด-นาด เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ
อนุพนธ์ อะ-นุ-พน เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง
อนุภัทร อะ-นุ-พัด เจริญเนือง ๆ ดีงามอยู่เสมอ
อนุยุต อะ-นุ-ยุด ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน
อนุรดี อะ-นุ-ระ-ดี ความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ
อนุรักข์ อะ-นุ-รัก รักษา คุ้มครอง
อนุรักษ์ อะ-นุ-รัก รักษา, คุ้มครอง
อนุวรรตน์ อะ-นุ-วัด ประพฤติปฏิบัติตาม
อนุวรรธน์ อะ-นุ-วัด เจริญตาม
อนุวัต อะ-นุ-วัด ผู้ประพฤติตาม
อนุวิท อะ-นุ-วิด รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง
อนุสิกข์ อะ-นุ-สิก ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ
อเนชา อะ-เน-ชา ผู้ไม่หวั่นไหว
อภิคม อะ-พิ-คม การเยี่ยม,การร่วม
อภิชญา อะ-พิพ-ชะ-ยา รู้ยิ่ง ฉลาด
อภิชัจ อะ-พิ-ชัด มีชาติสูง
อภิชัย อะ-พิ-ไช ผู้มีชัยชนะเหนือใคร
อภิชาติ อะ-พิ-ชาด เกิดดี, มีตระกูล
อภิญญา อะ-พิน-ยา ผู้มีปฏิภาณ, ผู้มีปัญญา
อภิธรม์ อะ-พิ-ทอน ธรรมะขั้นสูง
อภิธาร อะ-พิ-ทาน ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่
อภินัทธ์ อะ-พิ-นัด ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
อภินันทน์ อะ-พิ-นัน ผูกพันยิ่ง
อภิบาล อะ-พิ-บาน ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง
อภิมุข อะ-พิ-มุก เป็นหัวหน้า, ผู้ยิ่งใหญ่
อภิยุต อะ-พิ-ยุด ประกอบยิ่ง
อภิรดี อะ-พิ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง
อภิรต อะ-พิ-รด ผู้ยินดียิ่ง
อภิรตา อะ-พิ-ระ-ตา ความยินดียิ่ง
อภิรักษ์ อะ-พิ-รัก รักษา, ป้องกัน
อภิรุจี อะ-พิ-รุ-จี งามยิ่ง
อภิวรรธน์ อะ-พิ-วัด มีความเจริญยิ่ง
อภิวิชญ์ อะ-พิ-วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
อภิสมย์ อะ-พิ-สม บรรลุ ประสบผลสำเร็จ
อภิสร อะ-พิ-สอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า
อภิสรา อะ-พิด-สะ-รา เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า
อมรกานต์ อะ-มอน-กาน ที่รักแห่งเทวดา
อมรรัตน์ อะ-มอน-รัด เพชร
อมรศักดิ์ อะ-มอน-สัก มีศักดิ์ตลอดกาล
อมราพร อะ-มะ-รา-พอน ประเสริฐดุจเทวดา
อมรินทร์ อะ-มะ-ริน พระอินทร์
อมเรศ อะ-มะ-เรด พระอินทร์
อมล อะ-มน ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์
อมลฉวี อะ-มน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณบริสุทธิ์ มีผิวพรรณงาม
อมลธีรา อะ-มน-ที-รา นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
อมลภา อะ-มน-พา รัศมีอันบริสุทธิ์
อมลรดา อะ-มน-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์
อมลรุจี อะ-มน-รุ-จี งามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ
อมลวัทน์ อะ-มน-วัด มีใบหน้างดงาม
อมลิน อะ-มะ-ลิน ผู้ไม่มีมลทิน ผู้บริสุทธิ์
อรกช ออ-ระ-กด งามดุจดอกบัว
อรกัญญา ออ-ระ-กัน-ยา หญิงงาม
อรกานต์ ออ-ระ-กาน งามและน่ารัก
อรจิรา ออน-จิ-รา งามตลอดกาลนาน
อรชพร อะ-ระ-ชะ-พอน บริสุทธิ์ยิ่ง
อรชา ออ-ระ-ชา นางผู้บริสุทธิ์
อรทินทุ์ ออน-อิน พระจันทร์งาม
อรเทพิน ออน-เท-พิน เทวดาผู้สวยงาม
อรนลิน ออน-นะ-ลิน งามดังดอกบัว
อรนันท์ ออ-ระ-นัน งามน่าเพลิดเพลิน
อรนาถ ออ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดี
อรนิช ออ-ระ-นิด งามชั่วนิรันดร
อรนิดา ออน-นิ-ดา หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว
อรนิภา ออน-นิ-พา มีรัศมีงาม
อรนุช ออ-ระ-นุด หญิงงาม
อรบุษย์ ออ-ระ-บุด ดอกไม้งาม
อรปรียา ออน-ปรี-ยา นางผู้เป็นที่รัก
อรพนิต ออน-พะ-นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
อรพลิน ออน-พะ-ลิน หญิงสาวผู้แข็งแรง
อรพิชญ์ ออ-ระ-พิด หญิงผู้เป็นปราชญ์
อรพินท์ ออ-ระ-พิน ดอกบัว
อรพิมพ์ ออ-ระ-พิม รูปงาม
อรพิมล ออน-พิ-มน งามบริสุทธิ์
อรไพลิน ออน-ไพ-ลิน ไพลินที่สวยงาม
อรภา ออ-ระ-พา มีรัศมีงาม
อรรจน์ อัด เครื่องบูชา
อรรถนนท์ อัด-ถะ-นน ผู้ยินดีในประโยชน์
อรรถพันธ์ อัด-ถะ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง
อรรถวิท อัด-ถะ-วิด ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ
อรรถวิทย์ อัด-ถะ-วิด ผู้รู้หลักการ
อรรถสาร อัด-ถะ-สาน ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
อรรถสิทธิ์ อัด-ถะ-สิด ความสำเร็จในงานต่าง ๆ
อรรพี ออน-ระ-พี งามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม
อรรวินท์ ออน-ระ-วิน ดอกบัวงาม
อรรัมภา ออน-รำ-พา งามดุจนางฟ้า
อรวรรยา ออน-วัน-ยา สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่
อรวรา ออน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
อรวินท์ ออ-ระ-วิน ดอกบัวงาม
อรสินี ออน-สิ-นี หญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ
อรอมล ออน-อะ-มน หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง
อรอินทุ์ ออน-อิน พระจันทร์งาม
อรัชพร อะ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
อรัญญา อะ-รัน-ยา ป่า
อริชัย อะ-หริ-ไช ผู้ชนะศัตรู
อริญชย์ อะ-ริน ผู้ชนะศัตรู
อริญชัย อะ-ริน-ไช ผู้ชนะศัตรู
อริย์ธัช อะ-ริ-ทัด ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ
อริยา อะ-ริ-ยา ผู้ดี, ผู้ประเสริฐ
อริสรา อะ-ริด-สะ-รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
อริสา อะ-ริ-สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
อรุช อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
อรุชิดา อะ-รุ-ชิ-ดา เครื่องหมายแห่งความชนะ
อรุษ อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
อโรชา อะ-โร-ชา ไร้โรค
อลงกฤต อะ-ลง-กริด ตกแต่ง, ประดับประดา
อลิน อะ-ลิน ผึ้ง
อลีนา อะ-ลี-นา ว่องไว
อวภาส์ อะ-วะ-พา รัศมีแจ่มจรัส
อวสร อะ-วะ-สอน โอกาส
อวัช อะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
อวัศยา อะ-วัด-สะ-ยา หมอก
อวิกา อะ-วิ-กา เพชร
อเวกษา อะ-เวก-สา ตรวจตรา สังเกต
อศลย์ อะ-สน ไม่มีทุกข์โศก
อศัลยา อะ-สัน-ละ-ยา ไม่มีทุกข์โศก
อสมา อะ-สะ-มา ไม่มีใครเหมือน
อสิต อะ-สิด ผิวคล้ำ
อเสข อะ-เสก ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน
อักษรจัญจ์ อัก-สอ-ระ-จัน คล่องเชิงเขียน
อักษราภัค อัก-สะ-รา-พัก มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง
อักษิกา อัก-สิ-กา มีรัศมีแห่งดวงตา
อักษิพร อัก-สิ-พอน มีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม
อัคคเดช อัก-คะ-เดด ความสง่างาม, ความยิ่งใหญ่
อัคคัญญ์ อัก-คัน สูงสุด
อัครชัย อัก-คระ-ชัย มีชัยอันประเสริฐ
อัครชา อัก-คระ-ชา เกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว
อัครนิจ อัก-คระ-นิด ประเสริฐเป็นนิตย์
อัครพนธ์ อัก-คระ-พน ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ
อัครภา อัก-คระ-พา มีรัศมีอันเลิศ
อัครยา อัก-คระ-ยา ประเสริฐสุด
อัครวินท์ อัก-คระ-วิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
อัคริมา อัก-คริ-มา เป็นใหญ่
อังคนา อัง-คะ-นา ผู้หญิง
อังควร อัง-คะ-วอน ผู้มีรูปงาม
อังควรา อัง-คะ-วะ-รา มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์
อังควิภา อัง-คะ-วิ-พา รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์
อังศุชวาล อัง-สุ-ชะ-วาน รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง
อังศุนิตย์ อัง-สุ-นิด รัศมีตลอดกาล
อังศุมาลี อัง-สุ-มา-ลี มีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์
อัจจนา อัด-จะ-นา นับถือ บูชา
อัจจิมา อัด-จิ-มา ผู้รุ่งเรือง, ผู้มีแสงสว่าง
อัจฉรา อัด-ฉะ-รา นางฟ้า
อัจฉราพร อัด-ฉะ-รา-พอน นางฟ้าที่งดงาม
อัจฉริยา อัด-ฉะ-ริ-ยา ผู้มีความอัศจรรย์
อัญชเกศ อัน-ชะ-เกด ผมดำสลวย
อัญชนา อัน-ชะ-นา สตรี
อัญชนี อัน-ชะ-นี สตรี
อัญชลี อัน-ชะ-ลี ไหว้
อัญชลีกร อัน-ชะ-ลี-กอน ทำการไหว้
อัญชลีพร อัน-ชะ-ลี-พอน การไหว้ที่งดงาม
อัญชสา อัน-ชะ-สา จริงแท้ รวดเร็ว
อัญชีรา อัน-ชี-รา มะเดื่อ
อัตถ์ อัด เนื้อความ, ประโยชน์, ความต้องการ
อัตรคุปต์ อัด-ตระ-คุบ คุ้มครองตน ปกครองตน
อัทธ์ อัด กาล เวลา ทาง ภาค
อัทธนีย์ อัด-ทะ-นี เป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน
อันติกา อัน-ติ-กา พี่สาวคนโต
อันธิยา อัน-ทิ-ยา สมบูรณ์, อิสระ
อันน์ อัน ข้าว
อันนา อัน-นา ข้าว
อัพชินี อับ-พะ-ชิ-นี กอบัว
อัมพกา อัม-พะ-กา แม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์
อัมพวัน อำ-พะ-วัน สวนมะม่วง
อัมพาพันธ์ อำ-พา-พัน หญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี
อัมพิกา อำ-พิ-กา น้ำนมที่ให้ชีวิต
อัยยา ไอ-ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ
อัลิปรียา อัน-ลิ-ปรี-ยา เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว
อัศนี อัด-สะ-รี สายฟ้า
อัศม์เดช อัด-สะ-เดด มีความกล้าแข็งดังหินผา มีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา
อัศรี อัด-สะ-รี คมกระบี่
อาคิรา อา-คิ-รา พระอาทิตย์
อาจรีย์ อา-ระ-รี อาจารย์
อาจิต อา-จิด สะสมแล้ว
อาชว์ อาด ความซื่อตรง
อาชวิน อาด-ชะ-วิน ผู้มีความซื่อตรง
อาชวี อาด-ชะ-วี ผู้มีความซี่อตรง
อาชัญ อา-ชัน บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง
อาทิมา อา-ทิ-มา ลูกสาวคนแรก
อาทิอร อา-ทิ-ออน ลูกสาวคนแรก, หญิงผู้เป็นแบบอย่าง
อานนท์ อา-นน ความเพลิดเพลิน
อานัน อา-นัน หน้า ปาก
อานันท์ อา-นัน ความบันเทิง ความชื่นใจ
อาเนช อา-เนด ไม่หวั่นไหว มั่นคง
อาภาภัทร อา-พา-พัด มีรัศมีอันดีงาม
อายุทัย อา-ยุ-ไท บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข
อายุธ อา-ยุด อาวุธ เครื่องรบ
อายุวัต อา-ยุ-วัด มีอายุยืน
อารดา อา-ระ-ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง
อารดี อา-ระ-ดี การงดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง
อารตี อา-ระ-ตี งดเว้นจากความชั่ว, ความยินดียิ่ง
อารยา อา-ระ-ยา ผู้ประเสริฐ
อารัทธ์ อา-รัด เริ่มต้นแล้ว
อารียา อา-รี-ยา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
อาศิรา อา-สิ-รา การอวยพร การปรารถนาดี
อำมฤต อำ-มะ-ริด น้ำทิพย์
อำมาตย์ อำ-หมาด ผู้ช่วยเหลือ
อิงครัต อิง-คะ-รัด ผู้ยินดีในความรู้
อิงควัต อิง-คะ-วัด ผู้ยินดีในความรู้
อิชย์ อิด การบูชา ครู
อิชยา อิด-ชะ-ยา ครู การบูชา
อิทธิกร อิด-ทิ-กอน ผู้สร้างความสำเร็จ
อิทธิชัย อิด-ทิ-ไช ชนะด้วยฤทธิ์
อิทธินพ อิด-ทิ-นบ มีความสำเร็จใหม่ ๆ
อิทธิพร อิด-ทิ-พอน ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
อิทธิพัทธ์ อิด-ทิ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
อิทธิมนต์ อิด-ทิ-มน มีความสำเร็จ
อินทัช อิน-ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
อินทิพร อิน-ทิ-พอน ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์
อินทิยา อิน-ทิ-ยา นางผู้เป็นเลิศ
อินทิรา อิน-ทิ-รา พระนางลักษมี
อินทุกร อิน-ทุ-กอน แสงจันทร์
อินทุกา อิน-ทุ-กา ดวงจันทร์
อินทุนิพา อิน-ทุ-นิ-พา เสมือนจันทร์
อินทุภา อิน-ทุ-พา แสงจันทร์
อิษยา อิด-สะ-ยา ฤดูฝน
อิสรีย์ อิด-สะ-รี ความเป็นใหญ่
อุชุกร อุ-ชุ-กอน คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง ทำให้ตรง
อุตรเดช อุด-ตะ-ระ-เดด มีเดชยิ่งใหญ่
อุตรานุช อุด-ตะ-รา-นุด หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม
อุทธิ อุด-ธิ ทะเล
อุทัค อุ-ทัก ผู้เบิกบานใจ
อุนนดา อุน-นะ-ดา สูงเด่น ยิ่งใหญ่
อุปมาพร อุบ-ปะ-มา-พอน เป็นตัวอย่างที่ดี
อุภัยภัทร อุ-ไพ-ยะ-พัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ
อุรชา อุ-ระ-ชา ลูกสาว
อุรดี อุ-ระ-ดี แผ่นดิน
อุรวี อุ-ระ-วี แผ่นดิน
อุรัสยา อุ-รัด-สะ-ยา ลูกสาว
อุไรพัชร อุ-ไร-พัด เพชรประดับทอง
อุไรมน อุ-ไร-มน ใจกุศล, หัวใจทอง
อุไรอร อุ-ไร-ออน หญิงมีค่า
อุษมา อุ-สะ-มา อบอุ่น
อุสรา อุ-สะ-รา พระอาทิตย์
เอกนุช เอก-กะ-นุด ลูกหนึ่ง ลูกคนเดียว
เอกภพ เอก-กะ-พบ เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง
เอกวัส เอก-กะ-วัด มีอำนาจแต่ผู้เดียว
เอื้อการย์ เอื้อ-กาน ค้ำจุนกิจการ, เอาใจใส่ในหน้าที่
เอื้ออังกูร เอื้อ-อัง-กูน อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล
โอบกิจ โอบ-กิด เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่
โอบนิธิ โอบ-นิ-ทิ กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย
โอภาส โอ-พาด ความสุกใส
โอสธี โอ-สะ-ที ดาวประกายพรึก
ไอศูรย์ ไอ-สูน อำนาจ, ความเป็นใหญ่