นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ห”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
หทัยทัต หะ-ไท-ทัด เป็นที่ถูกใจ
หทัยพร หะ-ไท-พอน ผู้มีใจประเสริฐ
หทัยพันธน์ หะ-ไท-พัน ตรึงใจ
หทัยภัทร หะ-ไท-พัด จิตใจที่ดีงาม
หทัยรัตน์ หะ-ไท-รัด แก้วใจ
หรรษกร หัด-สะ-กอน เกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ
หรรษกานต์ หัด-สะ-กาน ร่าเริงและน่ารัก
หรรษธร หัน-สะ-ทอน ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์
หรรษพร หัด-สะ-พอน เบิกบานด้วยความยินดี
หรรษพล หัด-สะ-พน มีกำลังที่น่ายินดี
หรรษมนัส หัด-สะ-มะ-นัด จิตใจรื่นเริง
หรรษยศ หัด-สะ-ยด ตำแหน่งที่น่าพอใจ
หรรษรักษ์ หัด-สะ-รัก ความยินดีที่ควรรักษาไว้
หัตถชัย หัด-ถะ-ไช ชนะด้วยมือ
หัตถพร หัด-ถะ-พอน มือที่สร้างสิ่งที่ดี ๆ
หัตถยารักษ์ หัด-ถะ-ยา-รัก มีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้
หัตถลาภ หัด-ถะ-ลาบ มือที่หยิบได้แต่โชคลาภ
หัทยาภักดิ์ หัด-ถะ-ยา-พัก มีน้ำใจงามน่าภักดี
หาญ หาน กล้า, เก่ง
หาญชัย หาน-ไช เก่งอย่างมีชัยชนะ
หาญทรัพย์ หาน-ซับ เก่งกล้าด้านเงินทอง
หิรัญ หิ-รัน เงินทอง
เหมกร เหม-มะ-กอน ช่างทอง,มือทอง
เหมรัชต์ เหม-รัด ทองและเงิน
เหมวิทย์ เหม-มะ-วิด ความรู้เหมือนทอง