นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ว”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
วกุลทิพย์ วะ-กุน-ทิพ ต้นพิกุลของเทวดา
วงศธร วง-สะ-ทอน ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล
วงศพัทธ์ วง-สะ-พัด ผูกพันสกุลวงศ์
วงศ์วรรธน์ วง-วัด ตระกูลผู้เจริญ
วชิรวิทย์ วะ-ชิ-ระ-วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วทัญญา วะ-ทัน-ยา ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น, ผู้ใจบุญสุนทาน
วทัญญู วะ-ทัน-ยู ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทา
วทันยา วัน-ทัน-ยา ใจบุญสุนทาน
วทันยู วะ-ทัน-ยู ผู้ใจบุญสุนทาน
วธูสิริ วะ-ทู-สิ-ริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
วนศักดิ์ วะ-นะ-สัก อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า
วนัชพร วะ-นัด-ชะ-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
วนันต์ วะ-นัน แนวป่า ชายป่า
วนัสนันท์ วะ-นัด-สะ-นัน ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
วนัสบดี วะ-นัด-บอ-ดี ไม้ใหญ่,พญาใหญ่
วนิชพร วะ-นิด-ชะ-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
วนิดา วะ-นิ-ดา หญิงสาว
วรกมล วอ-ระ-กะ-มน มีใจประเสริฐ
วรกันต์ วอ-ระ-กัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก
วรกานต์ วอ-ระ-กาน ประเสริฐและน่ารัก
วรงค์ วะ-รง ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ
วรชน วอ-ระ-ชน คนผู้ประเสริฐ
วรชัย วอ-ระ-ไช มีชัยชนะอันประเสริฐ, ชัยชนะดี
วรชิต วอ-ระ-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรโชติ วอ-ระ-โชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
วรดนัย วอ-ระ-ดะ-ไน ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
วรดร วอ-ระดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วรดา วอ-ระ-ดา ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ
วรดี วอ-ระ-ดี ของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย
วรถ ระ-รด ไม้ค้ำ
วรท วะ-รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
วรทย์ วะ-รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรทัต วอ-ระ-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
วรทา วอ-ระ-ทา ผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ, ให้พร
วรธน วอ-ระ-ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
วรนน วอ-ระ-นน มีใจประเสริฐ
วรนาถ วอ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วรนิต วอ-ระ-นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ
วรนุช วอ-ระ-นุด นางงาม
วรปรัชญ์ วอ-ระ-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรปรีย์ วอ-ระ-ปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก
วรพงศ์ วอ-ระ-พง มีตระกูลดี
วรพนิต วอ-ระ-พะ-นิด หญิงผู้ประเสริฐ
วรพรต วอ-ระ-พด มีพรดอันประเสริฐ
วรพล วอ-ระ-พน มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ
วรพักตร์ วอ-ระ-พัก ดวงหน้าสวยงาม
วรพิชชา วอ-ระ-พิด-ชา มีความรู้ประเสริฐ
วรภพ วอ-ระ-พบ มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
วรภาส วอ-ระ-พาด แสงสว่างอันประเสริฐ
วรมน วอ-ระ-มน มีใจประเสริฐ
วรเมธ วอ-ระ-เมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
วรยศ วอ-ระ-ยด มียศอันประเสริฐ
วรรจชนก วัด-ชะ-นก ศักดิ์ศรีบิดา
วรรษชล วัน-สะ-ชน น้ำฝน
วรรษมน วัด-สะ-มน รูปร่างงาม
วรฤทัย วอ-ระ-ไท มีใจประเสริฐ
วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-นัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรวัช วอ-ระ-วัด มีความรู้อันประเสริฐ
วรวิช วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
วรวิทย์ วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
วรวิบูล วอ-ระ-วิ-บูน เต็มไปด้วยความดีงาม
วรสุดา วอ-ระ-สุ-ดา สาวงาม, หญิงผู้ประเสริฐ ผู้ฟังที่ดี
วรัชญ์ วะ-รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัญชลี วะ-รัน-ชะ-ลี การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง
วรัญชิต วะ-รัน-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ
วรัญญา วะ-รัน-ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัญญู วะ-รัน-ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัตถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
วรัตนถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
วรัตม์ วะ-รัด ผู้ประเสริฐสุด
วรัท วะ-รัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร
วรัทยา วะ-รัด-ทะ-ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรันธร วะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
วรัมพร วะ-รำ-พอน ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม
วรัสยา วะ-รัด-สะ-ยา ความปรารถนา
วรากร วะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
วรานนท์ วะ-รา-นน ความยินดีในสิ่งประเสริฐ
วราเมธ วะ-รา-เมธ ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
วรายุทธ วะ-รา-ยุด เลิศในการรบ
วรายุส วะ-รา-ยุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ
วรารมย์ วะ-รา-รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
วรารัตน์ วะ-รา-รัด แก้วที่ประเสริฐ
วราลี วะ-รา-ลี พระจันทร์
วราศัย วะ-รา-ไส มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วริทธิ์ วะ-ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์ธร วะ-ริด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วรินทร์ วะ-ริน ดีและยิ่งใหญ่
วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วรินยุพา วะ-ริน-ยุ-พา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
วรินรำไพ วะ-ริน-รำ-ไพ ผู้ประเสริฐและงดงาม
วริมน วะ-ริ-มน เลิศ, ประเสริฐ
วริยงค์ วะ-ริ-ยง ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ
วริยา วะ-ริ-ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก
วริศ วะ-ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริศรา วะ-ริด-สะ-รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริษ วะ-ริด ฝน
วริษา วะ-ริ-สา ฤดูฝน
วรียะ วะ-รี-ยะ ประเสริฐสุด, สุดที่รัก
วรีรัตน์ วะ-รี-รัด แก้วเปรียบแม่น้ำ
วรุดม วะ-รุ-ดม ประเสริญและสูงสุด
วรุตม์ วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด
วโรตนม์ วะ-โรด ผู้ประเสริฐสุด
วโรตม์ วะ-โรด ผู้ประเสริฐสุด
วลัช วะ-ลัด ปลา
วลัยกร วะ-ไล-กอน ทองกร
วลัยพร วะ-ไล-พอน กำไลที่งดงาม
วลีรัตน์ วะ-ลี-รัด ถ้อยคำที่ไพเราะ
วศพัทธ์ วง-สะ-พัด ผูกพันสกุลวงศ์
วศิน วะ-สิน ผู้มีอำนาจ
วศินี วะ-สิ-นี สตรีมีอำนาจ
วศิมน วะ-สิ-มน จิตใจที่มีเสน่ห์
วสภะ วะ-สะ-พะ ผู้ประเสริฐ
วสวัตติ์ วะ-สะ-วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ
วสันต์พรรษ วะ-สัน-พัด ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ
วสิพร วะ-สิ-พอน มีความสามารถดังที่ตั้งใจ
วสุ วะ-สุ สมบัติ
วสุธร วะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย
วสุธา วะ-สุ-ทา แผ่นดิน
วสุนันท์ วะ-สุ-นัน ยินดีในทรัพย์
วสุพร วะ-สุ-พอน สมบัติที่ได้มาตามประสงค์
วสุพล วะ-สุ-พน มีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี
วสุรมย์ วะ-สุ-รม มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์
วสุวดี วะ-สุ-วะ-ดี หญิงที่มีคุณสมบัติดี
วสุวี วะ-สุ-วี ผู้มีทรัพย์
วัชพล วัด-ชะ-พน พูดดี พูดเก่ง
วัชรพล วัด-ชะ-ระ-พน พลังแข็งแกร่งดุจเพชร
วัชรมน วัด-ชะ-ระ-มน ใจเพชร
วัชรมัย วัด-ชะ-ระ-ไม แข็งดุจเพชร
วัชรากร วัด-ชะ-รา-กอน ขุมทรัพย์
วัชรินทร์ วัด-ชะ-ริน เจ้าแห่งเพชร, เจ้าแห่งสายฟ้า, พระอินทร์
วัชริศ วัด-ชะ-ริด เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า
วัชรีพร วัด-ชะ-รี-พอน พระอินทร์
วัชรียา วัด-ชะ-รี-ยา เพชร
วัทธิกร วัด-ทิ-กอน ทำกำไร
วัทน์ วัด การพูด ใบหน้า
วัทนพร วัด-ทะ-นะ-พอน ใบหน้าสวย พูดดี
วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง
วัทนวิภา วัด-ทะ-นะวิ-พา ใบหน้าสวย พูดเก่ง
วัทน์สิริ วัด-สิ-ริ มีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์
วันทนา วัน-ทะ-นา การไหว้
วันทนีย์ วัน-ทะ-นี น่านับถือ
วัลลภ วัน-ลบ คนโปรด ,คนรัก
วัลลภา วัน-ละ-พา หญิงผู้เป็นที่รัก
วัศพล วัด-สะ-พน มีพลังเป็นอำนาจ มีอำนาจเป็นพลัง
วัศยา วัด-สะ-ยา เชื่อฟัง
วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ
วาริพันธน์ วา-ริ-พัน การขังน้ำ
วารีนิธิ วา-รี-นิด มหาสมุทร
วาสิตา วา-สิ-ตา กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
วาสินี วา-สิ-นี อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง
วาสุเทพ วา-สุ-เทบ พระนารายณ์
วิกรม วิ-กรม พากเพียร ความห้าวหาญ
วิกรานต์ วิ-กราน ผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ
วิกันดา วิ-กัน-ดา น่ารัก
วิฆเนศ วิ-คะ-เนด พระพิฆเณศ
วิจิตรา วิ-จิด-ตรา งามหยดย้อย
วิชชากร วิด-ชา-กอน สร้างความรู้
วิชชาพร วิ-ชา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, ความรู้อันประเสริฐ
วิชชุกร วิด-ชุ-กอน แสงสายฟ้า
วิชชุดา วิด-ชุ-ดา สายฟ้า, ประดุจสายฟ้า, แสงไฟ
วิชชุตา วิด-ชุ-ตา ประดุจสายฟ้า, แสงไฟ
วิชญ์ วิด ผู้รู้ นักปราชญ์
วิชญ์พล วิด-ชะ-พน กำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง
วิชญ์ภาส วิด-ชะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
วิชญะ วิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
วิชญาดา วิด-ชะ-ยา-ดา ผู้ฉลาด
วิชญาพร วิด-ชะ-ยา-พอน ผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด
วิชยา วิ-ชะ-ยา ชัยชนะ
วิชยุตม์ วิ-ชะ-ยุด ชัยชนะอันสูงสุด
วิชวิทย์ วิด-ทะ-วิด มีความรู้หลายอย่าง
วิชาธร วิ-ชา-ทอน ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ
วิชานนะ วิ-ชาน-นะ ความเห็นจริง,ความล่วงรู้
วิชานาถ วิ-ชา-นาด มีความรู้เป็นที่พึ่ง
วิชามัย วิ-ชา-ไม สำเร็จได้ด้วยความรู้
วิชาฤทธิ์ วิ-ชา-ริด สำเร็จด้วยความรู้
วิชาวิมล วิ-ชา-วิ-มน มีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้
วิชิดา วิ-ชิ-ดา ผู้ชนะแล้ว
วิชิตชัย วิ-ชิด-ไช ชัยชนะ
วิชิตา วิ-ชิ-ตา ผู้ชนะแล้ว
วิชุดา วิ-ชุ-ดา แสงไฟ, สายฟ้า
วิญญู วิน-ยู ผู้รู้แจ้ง
วิทวัส วิ-ทะ-วัด ผู้ฉลาด
วิทิต วิ-ทิด ผู้คงแก่เรียน, ผู้รู้
วิทูร วิ-ทูน ผู้ฉลาด
วิธวิทย์ วิด-ทะ-วิด ผู้ฉลาด
วิธวินท์ วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ
วิธาน วิ-ทาน กฎเกณฑ์ ระเบียบ
วิธิสรรค์ วิ-ทิ-สัน สร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี
วินธัย วิน-ไท ผลไม้ ชื่อภูเขา
วินิชา วิ-นิ-ชา จำเก่ง
วินิทร วิ-นิด ตื่นเสมอ ขยัน
วินิทรา วิ-นิ-ทะ-รา ตื่นเสมอ ขยัน
วินิธา วิ-นิ-ทา ฝังใจ จดจำเก่ง
วินิมัย วิ-นิ-ไม แลกเปลี่ยน
วิปัศย์ วิ-ปัด เห็นแจ้ง มีความรู้
วิปุลา วิ-ปุ-ลา ไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง
วิพุช วิ-พุด นักปราชญ์
วิพุธ วิ-พุด ผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์
วิภพ วิ-พบ ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ
วิภวา วิ-พะ-วา ทรัพย์สิน
วิภวานี วิ-พะ-วา-นี ผู้รู้แจ้งชัด
วิภาดา วิ-พา-ดา ผู้รู้
วิภาพร วิ-พา-พอน มีความงดงามเป็นเลิศ
วิภารัตน์ วิ-พา-รัด งดงามยิ่ง
วิภาวัส วิ-พา-วัด พระอาทิตย์
วิภาวินี วิ-พา-วิ-นี ผู้รู้แจ้งชัด
วิภาวี วิ-พา-วี ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
วิภาส วิ-พาด แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์
วิภู วิ-พู ผู้เป็นเจ้า
วิมพ์วิภา วิม-วิ-พา รูปงาม
วิมลฉวี วิ-มน-ฉะ-หวี ผิวพรรณปราศจากมลทิน
วิมลภัทร วิ-มน-พัด ผู้ไม่มีมลทิน, ผู้มีความเจริญ
วิมลรัตน์ วิ-มน-รัด บริสุทธิ์ยิ่ง
วิมลศรี วิ-มน-สี มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
วิมลสิริ วิ-มน-สิ-ริ บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
วิมลิน วิ-มะ-ลิน ผู้ปราศจากมลทิน
วิมุต วิ-มุด ผู้หลุดพ้นแล้ว
วิมุทร์ วิ-มุด บานแล้ว
วิมุทรา วิ-มุด-ทะ-รา บานแล้ว
วิยดี วิ-ยะ-ดี นก
วิรชัช วิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้าหาญ
วิรชา วิ-ระ-ชา ผู้ปราศจากมลทิน
วิรดา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรดี วิ-ระ-ดี การงดเว้นจากความชั่ว
วิรตา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรตี วิ-ระ-ตี การงดเว้น (จากความชั่ว
วิรยา วิ-ระ-ยา ความเพียร
วิรัญจ์ วิ-รัน ชื่อของพรหม
วิรัญชนา วิ-รัน-ชะ-นา เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง
วิรัล วิ-รัน บาง โปร่ง หายาก งาม
วิรัลพัชร วิ-รัน-พัด หายากดุจเพชร เพชรงาม
วิรัลยุพา วิ-รัน-ยุ-พา หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม
วิรากร วิ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
วิรากานต์ วิ-รา-กาน ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก
วิรามร วิ-รา-มอน กล้าหาญดุจเทวดา
วิริทธิ์พล วิ-ริด-พน มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ
วิโรจน์ วิ-โลด สว่าง, แจ่มแจ้ง
วิลันดา วิ-ลัน-ดา ชาวดัตช์
วิลาสินี วิ-ลา-สิ-นี สวยงาม
วิไลพร วิ-ไล-พอน งามและประเสริฐ
วิไลรัตน์ วิ-ไล-รัด งามอย่างมีค่า
วิวรรธน์ วิ-วัด ความเจริญรุ่งเรือง
วิวิธชัย วิ-วิด-ทะ-ไช มีชัยชนะหลายอย่าง
วิวิธวินท์ วิ-วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ
วิวิศน์ วิ-วิด งามอย่างวิเศษ
วิวิศนา วิ-วิด-สะ-นา มีความงามมาก งามอย่างวิเศษ
วิศรม วิ-สม สงบ พักผ่อน
วิศรมา วิ-สะ-ระ-มา สงบ พักผ่อน
วิศรุต วิ-สะ-รุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิศรุตา วิ-สะ-รุ-ตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิศลย์ วิ-สน ไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์ศยา วิ-สัน-สะ-ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก
วิศัลยา วิ-สัน-ยา ไม่มีความทุกข์โสก
วิสสุต วิด-สุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิสสุตา วิด-สุ-ตา ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง
วิสาข์ วิ-สา เดือนวิสาขะ
วิสุทธิ์ วิ-สุด สะอาดสดใส
วีธรา วี-ทะ-รา ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์
วีรชิต วี-ระ-ชิด ชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต
วีรดา วี-ระ-ดา ความกล้าหาญ
วีรเดช วี-ระ-เดด อำนาจของผู้กล้า
วีรปริยา วี-ระ-ปริ-ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
วีรพงศ์ วี-ระ-พง นักรบ
วีรพล วี-ระ-พน กำลังของผู้กล้าหาญ
วีรภัทร วี-ระ-พัด ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรภัทรา วี-ระ-พัด-ทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรยา วี-ระ-ยา ความเพียร
วีรยุทธ วี-ระ-ยุด นักรบผู้กล้า
วีรศรุต วี-ระ-สะ-รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
วีร์สุดา วี-สุ-ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
วีรอร วี-ระ-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
วีรัช วี-รัด เกิดจากผู้กล้าหาญ
วีรากร วี-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
วีราทร วี-รา-ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ
วีรินทร์ วี-ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
วีริยา วี-ริ-ยา ความเพียร
วีริศ วี-ริด ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า
เวทิดา เว-ทิ-ดา ให้รู้
เวทิต เว-ทิด ให้รู้
เวทิศ เว-ทิด ผู้คงแก่เรียน
เวธกา เว-ทะ-กา คม เฉียบแหลม
เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม
เวธนี เว-ทะ-นี สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม
แว่นแก้ว แว่น-แก้ว สะท้อนให้เห็นคุณค่า
แววปราชญ์ แวว-ปราด มีแววของนักปราชญ์
แวววัย แวว-ไว มีอายุที่สดใสตลอดไป
แวววิไล แวว-วิ-ไล งดงามสดใส
ไวทย์ ไว มีความรู้
ไวทิน ไว-ทิน ผู้รู้
ไวภพ ไว-พบ อำนาจ ความเจริญ
ไววิทย์ ไว-วิด อำนาจ ความเจริญ