นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ล”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ลตาพฤกษ์ ละ-ตา-พรึก ต้นไม้เลื้อย
ลภน ละ-พน การได้ ลาภ
ลภัส ละ-พัด สมบัติ, ลาภ
ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา ยินดีแล้วในทรัพย์
ลลิต ละ-ลิด งาม , น่ารัก
ลลิตภัทร ละ-ลิด-พัด งามและเจริญ
ลลิตา ละ-ลิ-ตา สวย มีเสน่ห์
ลวิตร ละ-วิด เครื่องเกี่ยว,เคียว
ล้อมเดช ล้อม-เดช พร้อมด้วยอำนาจ
ลักขิกา ลัก-ขิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลัญฉกร ลัด-ฉะ-กอน ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
ลัทธพล ลัด-ทะ-พน มีพลัง ทรงพลัง
ลัลน์ลลิต ลัน-ละ-ลิด สาวสวย
ลัลนา ลัน-ละ-นา สาวสวย
ลาภิน ลา-พิน ผู้มีลาภ
ลาภิศ ลา-พิด เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก
ลิปิการ์ ลิ-ปิ-กา สร้างอักษร นักเขียน
ลิลิต ละ-ลิด งาม น่ารัก
ลูกขวัญ ลูก-ขวัญ ลูกคนที่รักมากที่สุด
เลิศวรรธน์ เลิด-วัด ความเจริญอย่างยิ่ง