นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ร”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
รจเรข รด-จะ-เรก การขีดเขียน
รจิตพิชญ์ ระ-จิต-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
รชต ระ-ชด เงิน
รชนิกร ระ-ชะ-นิ-กอน พระจันทร์
รชนิมุข ระ-ชะ-นิ-มุก เวลาเย็น
รชนิศ รด-ชะ-นิด เจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์
รชานนท์ ระ-ชา-นน ยินดีในทรัพย์สมบัติ
รดา ระ-ดา ผู้ยินดีแล้ว
รดิศ ระ-ดิด เจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ
รตน ระ-ตะ-นะ ความรื่นรมย์
รตา ระ-ตา เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น
รติกร ระ-ติ-กอน ทำให้ยินดี
รตินันท์ ระ-ติ-นัน ยินดีกับความรัก
รติบดี ระ-ติ-บอ-ดี พระเจ้าแห่งความรัก
รติมา ระ-ติ-มา มีความรัก มีความสุข
รติรมย์ ระ-ติ-รม รื่นรมย์ยินดี
รติรส ระ-ติ-รด รสแห่งความยินดี รสรัก
รถิก ระ-ถิก ทหารรถศึก
รพีพงศ์ ระ – พี-พง สกุลแห่งพระอาทิตย์
รมตี รม-มะ-ตี กามเทพ
ร่มธรรม ร่ม-ทำ ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม, ร่มเงาแห่งความดี
รมย์ รม น่ารื่นรมย์
รมยกร รม-ยะ-กอน สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข
รมย์ชลี รม-ชะ-ลี มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์
รมย์ธีรา รม-ที-รา นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
รมย์นลิน รม-นะ-ลิน น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
รมยเนตร รม-ยะ-เนด ต้องตา
รมย์รวินท์ รม-ระ-วิน บัวงาม
รมย์รุจี รม-รุ-จี งามน่าพึงพอใจ
รมัย ระ-มัย มีเสน่ห์ น่ายินดี
รมิดา ระ-มิ-ดา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รมิตา ระ-มิ-ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รเมศ ระ-เมด ริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ
รยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
รวิชา ระ-วิ-ชา ลูกพระอาทิตย์
รวินท์ ระ-วิน ดอกบัว
รวินท์นิภา ระ-วิน-นิ-พา งามดังดอกบัว
รวินันท์ ระ-วิ-นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
รวิพร ระ-วิ-พอน ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
รวิพล ระ-วิ-พน มีกำลังดุจพระอาทิตย์
รวิภา ระ-วิ-พา แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รวิภาส ระ-วิ-พาด แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รวิสรา ระ-วิ-สะ-รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
รวิสุด ระ-วิ-สุด ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์
รวิสุต ระ-วิ-สุด ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์
รวีนิภา ระ-วี-นิ-พา เสมือนพระอาทิตย์
รศนา รด-สะ-นา ลิ้น เข็มขัดสตรี
รสกร รด-สะ-กอน ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม
รสธร รด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์
รสนันท์ รด-สะ-นัน มีรสนิยมดี
รสนาถ รด-สะ-นาด ปรอท
รสริน รด-สะ-ริน รินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ
รสิกา ระ-สิ-กา ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี
รสิตา ระ-สิ-ตา ชอบทอง รสนิยม
รสินทรา ระ-สิน-ทรา จินดามณี
รหัท ระ-หัด ทะเล
ระยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
รักตกันท์ รัก-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาส
รักตาภา รัก-ตา-พา รัศมีสีแดง สีแดง
รักติบูล รัก-ติ-บูน มีเสน่ห์มาก
รักษิต รัก-สิด ได้รับการคุ้มครอง
รังสิมันตุ์ รัง-สิ-มัน มีรัศมี พระอาทิตย์
รัชชานนท์ รัด-ชา-นน ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
รัชนาท รัด-ชะ-นาด เสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ
รัชพล รัด-ชะ-พน เป็นกำลังของประเทศ
รัญชน์ รัน ความยินดี
รัญชนา รัน-ชะ-นา น่ายินดี น่ารัก
รัญชิดา รัน-ชิ-ดา น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก
รัตกันท์ รัด-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ
รัตนกร รัด-ตะ-นะ-กอน สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว
รัตนธรรม์ รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี
รัตนธรรม รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี
รัตนประภา รัด-ตะ-นะ-ประ-พา แผ่นดิน
รัตนพล รัด-ตะ-นะ-พน มีกำลังอันประเสริฐ
รัตนมน รัด-ตะ-นะ-มน ใจแก้ว ใจวิเศษ
รัมภ์รดา รำ-ระ-ดา ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม
รัศมิมาน รัด-สะ-มิ-มาน มีรัศมีเรืองรอง
ราชาวดี รา-ชา-วะ-ดี ชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก
ราชินทร์ รา-ชิน ราชาผู้เป็นใหญ่
รามิล รา-มิน กามเทพ
ราเมนทร์ รา-เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่
ราเมศ รา-เมด พระราม
ราเมศวร์ รา-เมด พระรามผู้ยิ่งใหญ่
รินคำ ริน-คำ พูดเรื่อย ๆ ทองริน
รินรดา ริน-ระ-ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
รินรดี ริน-ระ-ดี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
รินรตี ริน-ระ-ตี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
รุ้งพราย รุ้ง-พราย สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา
รุ่งไพลิน รุ่ง-ไพ-ลิน พลอยไพลินที่งามแวววาว
รุ่งภพ รุ่ง-พบ โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง
รุ่งรดิศ รุ่ง-ระ-ดิด รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง
รุ่งรวิน รุ่ง-ระ-วิน พระอาทิตย์ยามเช้า
รุ่งรุจ รุ่ง-รุด รุ่งโรจน์ สว่างไสว
รุ่งรุจี รุ่ง-รุ-จี เริ่มรุ่งเรือง
รุ่งวิกรัย รุ่ง-วิ-ไกร ค้าขายเจริญ
รุ่งวิภา รุ่ง-วิ-พา รัสมีสว่าง
รุจ รุด รุ่งเรือง สว่าง
รุจนา รุ-จะ-นา น่ารักน่าชอบใจ
รุจยา รุด-จะ-ยา น่ารัก
รุจรดา รุด-ระ-ดา รุ่งเรืองและรื่นรมย์
รุจรวี รุด-ระ-วี สว่างดุจพระอาทิตย์
รุจาภา รุ-จา-พา มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
รุจิกา รุ-จิ-กา มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ
รุจิดา รุ-จิ-ดา ความพอใจ ความรุ่งโรจน์
รุจินพ รุ-จิ-นบ มีความพอใจใหม่ ๆ มีความรุ่งโรจน์ใหม่ ๆ
รุจิภา รุ-จิ-พา มีความงาม มีความพอใจ
รุจิภาส รุ-จิ-พาด แสงส่วางอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง
รุจิรดา รุ-จิ-ระ-ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
รุจิรัตน์ รุ-จิ-รัด งามอย่างประเสริฐ
รุจิรางค์ รุ-จิ-ราง มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง
รุจิราพร รุ-จิ-รา-พอน รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
รุจิษยา รุ-จิ-สะ-ยา รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก
รุจิสรรค์ รุ-จิ-สัน สร้างความงาม
รุจิสา รุ-จิ-สา เจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง
รุจีรัตน์ รุ-จี-รัด รัตนะที่งาม
รุธิรา รุ-ทิ-รา แดง ดาวอังคาร
เรืองรำไพ เรือง-รำ-ไพ พระอาทิตย์เรืองรอง
เรืองริน เรือง-ริน สุกสว่างเรื่อย ๆ
ไรวินท์ ไร-วิน ได้ทรัพย์ มีทรัพย์