นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ม”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
มกรธวัช มะ-กอน-ทะ-วัด ผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ
มงคลชัย มง-คน-ไช ชัยชนะที่ดีงาม
มงคลฤกษ์ มง-คน-เริก ฤกษ์ดี, คราวหรือเวลาดี
มงคลสวัสดิ์ มง-คน-สะ-หวัด มีความดีงาม
มติมนต์ มะ-ติ-มน ผู้มีความรู้,ผู้มีความคิด
มทนาลัย มะ-ทะ-นา-ไล บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว
มทินา มะ-ทิ-นา ทำให้ดีใจ น่ารัก
มธุชา มะ-ทุ-ชา ลูกกวาด
มธุมนัส มะ-ทุ-มะ-นัด มีใจดี
มธุรดา มะ-ทุ-ระ-ดา ความงดงาม ความหวาน
มธุรส มะ-ทุ-รด น้ำผึ้งหวาน
มธุรา มะ-ทุ-รา มีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์
มธุริน มะ-ทุ-ริน หวานมีเสน่ห์
มธุวัน มะ-ทุ-วัน นกดุเหว่า โกกิลา
มธุสร มะ-ทุ-สอน เสียงหวาน
มนชิดา มน-ชิ-ดา ชนะใจ
มนชิต มะ-นะ-ชิด ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง
มนตกานต์ มน-ตะ-กาน มีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์
มนต์ชัย มน-ไช มีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า
มนต์ธร มน-ทอน ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง
มนต์ธัช มน-ทัด มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์
มนต์นภา มน-นะ-พา มนต์สวรรค์
มนต์มนัส มน-มะ-นัด มนต์แห่งดวงใจ
มนต์มาส มน-มาด พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ
มนต์วลี มน-วะ-ลี มีคำพูดชักจูงใจ
มนทิรา มน-ทิ-รา เรือนหลวง
มนธิรา มน-ทิ-รา ใจนักปราชญ์
มนนัทธ์ มน-นัด ผูกพันใจ เกลียวใจ
มนปริยา มะ-นะ-ปริ-ยา เป็นที่รักแห่งใจ
มนพร มะ-นะ-พอน มีใจประเสริฐ
มนพัทธ์ มะ-นะ-พัด ผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ
มนภาส มะ-นะ-พาด มีความสว่างทางใจ
มนรดา มน-ระ-ดา มีใจยินดี
มนฤดี มน-รึ-ดี ใจดี
มนสิช มะ-นะ-สิด เกิดในใจ ความรัก
มนสิชา มน-สิ-ชา เกิดในใจ ความรัก
มนสิริ มน-สิ-หริ หัวใจที่อิ่มเอิบ
มนัญชยา มะ-นัน-ชะ-ยา ผู้ชนะใจ
มนัญชัย มะ-นัน-ไช ผู้ชนะใจ
มนัสขวัญ มะ-นัด-ขวัน ขวัญใจ
มนัสนันท์ มะ-นัด-สะ-นัน มีใจสุขสำราญ
มนัสพร มะ-นัด-สะ-พอน ผู้มีน้ำใจประเสริฐ
มนัสภร มะ-นัด-พอน บำรุงใจ
มนัสวิน มะ-นัด-สะ-วิน มีความตั้งใจ
มนัสวี มะ-นัด-สะ-วี ผู้มีความตั้งใจ
มนัสวีร์ มะ-นัด-สะ-วี มีความตั้งใจ, มีความคิดสูง, นักปราชญ์
มนัสสม มะ-นัด-สม เสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ
มนัสสินี มะ-นัด-สิ-นี ผู้มีใจ
มนุญศักดิ์ มะ-นุน-สัก มีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ
มนูศักดิ์ มะ-นู-สัก อำนาจของพระมนู (ผู้สร้างโลก
มโนชา มะ-โน-ชา โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
มโนพัศ มะ-โน-พัด มีอำนาจทางใจ
มโนรม มะ-โน-รม เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
มยุรฉัตร มะ-ยุ-ระ-ฉัด หางนกยูง
มยุรี มะ-ยุ-รี นกยูง
มยุเรศ มะ-ยุ-เรด พญานกยูง
มรุเดช มะ-รุ-เดด มีเดชดุจเทวดา
มะลิ มะ-ลิ ดอกมะลิ
มะลิซ้อน มะ-ลิ-ซ้อน ดอกมะลิชนิดหนึ่งกลิ่นหอม
มะลิวัลย์ มะ-ลิ-วัน ทำให้ดีใจ
มะลุลี มะ-ลุ-ลี ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
มัญชรี มัน-ชะ-รี ก้านดอกไม้
มัญชุพร มัน-ชุ-พอน งามและประเสริฐ
มัญชุภา มัน-ชุ-พา รัศมีอันงาม
มัญชุสา มัน-ชุ-สา หีบสมบัติ
มัทนพร มัด-ทะ-นะ-พอน มีพรคือความรัก
มัทนา มัด-ทะ-นา คำสดุดี
มัทนี มัด-ทะ-นี กามเทพ
มัทนีญา มัด-ทะ-นี-ยา ผู้รู้เรื่องกามเทพ
มันตรินี มัน-ตริ-นี สตรีมีความรู้
มันทนา มัน-ทะ-นา สดุดี
มัลลิกา มัน-ลิ-กา ดอกมะลิ
มาติกา มา-ติ-กา แม่บท แบบอย่าง
มาธวี มา-ทะ-วี หวาน หวานปานน้ำผึ้ง
ม่านฟ้า มาน-ฟ้า เมฆ
มานเมตต์ มาน-เมด จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
มานิดา มา-นิ-ดา ผู้ที่คนนับถือ
มานี มา-นี คนมีมานะ
มายาวี มา-ยา-วี ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น
มาลาตี มา-ลา-ตี ดอกมะลิชนิดหนึ่ง
มาลินี มา-ลิ-นี ผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้
มาลีรัตน์ มา-ลี-รัด ดอกไม้ที่มีค่า
มาลีวัลย์ มา-ลี-วัน เถาดอกไม้, ดอกไม้เถา
มิ่งกมล มิ่ง-กะ-มน มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
มิ่งพร มิ่ง-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ
มิตรสินี มิด-สิ-นี หญิงงามที่เป็นมิตร
มีเกียรติ มี-เกียด เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ
มุกตาภา มุก-ตา-ภา แสงแห่งไข่มุก
มุขพล มุ-ขะ-พน ผู้มีกำลังมาก
มุนินทร์ มุ-นิน จอมนักปราชญ์
เมธปิยา เมด-ปิ-ยา มีปัญญาเป็นที่รัก
เมธพนธ์ เม-ทะ-พน ผูกพันด้วยปัญญา
เมธัส เม-ทัด ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
เมธาพร เม-ทา-พอน มีความรู้อันประเสริฐ
เมธาวี เม-ทา-วี ผู้มีปัญญา
เมธาสิทธิ์ เม-ทา-สิด สำเร็จด้วยปัญญา
เมธาสิทธิ เม-ทา-สิด สำเร็จด้วยปัญญา
เมธิชัย เม-ทิ-ไช ชัยชนะของผู้มีปัญญา
เมธินี เม-ทิ-นี ปราชญ์สตรี
เมษราศี เมด-รา-สี เกิดราศีเมษ
โมกข์ โมก ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น