นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ผ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ผกายแก้ว ผะ-กาย-แก้ว ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
ผกายฤทธิ์ ผะ-กาย-ริด มีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล
ผดุงเดช ผะ-ดุง-เดด รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
ผดุงพร ผะ-ดุง-พอน รักษาคุณความดีไว้
ผดุงลาภ ผะ-ดุง-ลาบ มีลาภคำจุนไว้
ผดุงศักดิ์ ผะ-ดุง-สัก รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
ผดุงศิลป์ ผะ-ดุง-สิน ค้ำจุนศิลปะไว้
ผนินทร ผะ-นิน-ทอน พญานาค
ผนึกสิน ผะ-หนึก-สิน มีทรัพย์สินสะสมไว้
ผริตา ผะ-ริ-ตา กว้างไพศาล แผ่ไปไกล
ผลดา ผะ-ละ-ดา ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ
ผลิขวัญ ผลิ-ขวัน ให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น
ผลิดา ผะ-ลิ-ดา เมล็ดผล
ผลิตา ผะ-ลิ-ตา เมล็ดผล
ผลิน ผะ-ลิน มีผลงาน
ผลินี ผะ-ลิ-นี มีผลงาน
ผโลทัย ผะ-โล-ไท ลาภ กำไร ปีติ
ผ่องจิต ผ่อง-จิด ใจเปล่งปลั่งบริสุทธิ์
ผ่องมนัส ผ่อง-มะ-นัด จิตใจผ่องใส
ผ่องรำไพ ผ่อง-รำ ไพ งามผุดผ่อง
ผอูน ผะ-อูน น้องหญิง
ผะดาชไม ผะ-ดา-ชะ-ไม ช่วยเหลือ
ผัลย์ศุภา ผัน-สุ-พา งามเหมือนดอกไม้
ผุสดี ผุด-สะ-ดี ถูกต้อง
เผชิญชัย ผะ-เชิน-ไช ประสบกับชัยชนะ
เผด็จ ผะ-เด็ด อำนาจ
เผดิมชัย ผะ-เดิม-ไช เริ่มต้นด้วยความชนะ