นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ต”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ตนุภัทร ตะ-นุ-พัด ดีงามด้วยตนเอง
ตมิสา ตะ-มิ-สา พระจันทร์
ตรัย ไตร สาม
ตรัยรัตน์ ตรัย-รัด แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ตรัส ตรัด แจ้ง
ตรินัยน์ ตริ-ไน มีสามตา
ตรีทิพยนิภา ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ตรีภพ ตรี-พบ ผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล
ตวิษา ตะ-วิ-สา รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
ต้องครรลอง ต้อง-คัน-ลอง ถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม
ต้องใจ ต้อง-ไจ เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น
ติชิลา ติ-ชิ-ลา พระจันทร์
ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ตุลยดา ตุน-ยะ-ดา ความเสมอภาค
เตชธรรม เต-ชะ-ทำ มีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี
เตชน์ เตด ว่องไว ฉลาด ลูกศร
เตชสิทธิ์ เต-ชะ-สิด สำเร็จด้วยเดช
เตชัส เต-ชัด เดชหรืออำนาจ
เตชิต เต-ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ เต-ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
เตชินี เต-ชิ-นี ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
เตโชดม เต-โช-ดม มีเดชสูงสุด
เตวิช เต-วิด มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
โตยธร โต-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล
ไตรทศ ไตร-ทด สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ไตรภพ ไตร-พบ สามโลก