นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ด”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ดนตร์ ดน ดนตรี,เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง
ดนยา ดะ-นะ-ยา เกิดจากตัวเรา ลูกสาว
ดนุเดช ดะ-นุ-เดด มีเดชเป็นของตน
ดนุนันท์ ดะ-นุ-นัน มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
ดมิสา ดะ-มิ-สา เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
ดรัลพร ดะ-รัน-พอน ทับทิมอันประเสริฐ
ดลพร ดน-ละ-พอน บันดาลพร
ดลยุทธ์ ดน-ละ-ยุด การยุทธแห่งมือคือการตบมือ
ดลฤทธิ์ ดน-ริด บันดาลให้เกิดฤทธิ์
ดลสุข ดน-สุก ดลบันดาลความสุข
ดัมพ์รงค์ ดำ-รง สีแดง
ดารินทร์ ดา-ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
ดิตถ์ ดิด ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ
ดิลกธรรม ดิ-หลก-ทำ มีคุณธรรมเป็นยอด
ดิษย์ ดิด เป็นมงคล
ดุลยา ดุน-ละ-ยา สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
เดชทัต เด-ชะ-ทัด ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
เดชาธร เด-ชา-ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
เด่นภูมิ เด่น-พูม มีภูมิดีเด่น