นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ช”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
ชญานิน ชะ-ยา-นิน นักปราชญ์
ชญานิศ ชะ-ยา-นิด เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
ชญานี ชะ-ยา-นี ผู้มีความรู้
ชญาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชนกชนม์ ชะ-นก-ชน เกิดจากบิดา
ชนกนันท์ ชะ-นก-นัน เป็นที่ยินดีของบิดา
ชนกนาถ ชะ-นก-นาด พ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก
ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนกานต์ ชะ-นะ-กาน เป็นที่รักของปวงชน
ชนจันทร์ ชะ-นะ-จัน ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน (เด่นกว่าคนอื่น)
ชนเทพ ชน-เทบ พระราชา
ชนน ชะ-นน การเกิด เชื้อสาย
ชนนน ชะ-นะ-นน การสืบเชื้อสาย
ชนนิภา ชน-นิ-พา เยือกเย็นประดุจน้ำ
ชนมน ชะ-นะ-มน ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
ชนม์นิภา ชน-นิ-พา เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต
ชนมภูมิ ชน-มะ-พูม บ้านเกิด ภูมิลำเนา
ชนรดี ชน-ระ-ดี เป็นที่รักแห่งปวงชน
ชนวีร์ ชะ-นะ-วี ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
ชนัญญู ชะ-นัน-ยู ผู้รู้จักคน
ชนัดดา ชะ-นัด-ดา ความเป็นผู้ให้กำเนิด
ชนัดพล ชะ-นัด-พน เป็นกำลังของหมู่ชน
ชนัต ชะ-นัด ฝูงชน ประชากร
ชนัตร ชะ-นัด ร่ม ร่มกันแดด
ชนันธร ชะ-นัน-ทอน ค้ำจุนคน
ชนากานต์ ชะ-นา-กาน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาธินาถ ชะ-นา-ทิ-นาด เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนาธิป ชะ-นา-ทิบ ที่พึ่งแห่งตน คือพระราชา
ชนานันท์ ชะ-นา-นัน ยินดีในหมู่คน
ชนาพร ชะ-นา-พอน คนผู้ประเสริฐ
ชนาภัทร ชะ-นา-พัด คนดี คนเจริญ
ชนาภา ชะ-นา-พา คนผู้มีความรุ่งเรือง
ชนารดี ชะ-นา-ระ-ดี เป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน
ชนาศัย ชะ-นา-ไส ที่พักของคน
ชนิกา ชะ-นิ-กา หญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่
ชนิกานต์ ชะ-นิ-กาน เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชนิดพ ชะ-นิ-ดบ บิดา
ชนิดา ชะ-นิ-ดา พ่อ
ชนิดาภา ชะ-นิ-ดา-พา ให้เกิดรัศมี
ชนิตพล ชะ-นิด-ตะ-พน ให้เกิดพลัง
ชนิตร์นันท์ ชะ-นิด-นัน แหล่งกำเนิดความยินดี
ชนิตรา ชะ-นิ-ตรา ผู้ให้กำเนิด
ชนิตว์ ชะ-นิด ผู้ให้กำเนิด
ชนิตสิรี ชะ-นิด-สิ-รี ให้เกิดสิริมงคล
ชนิตา ชะ-นิ-ตา ให้เกิด มารดา
ชนินทร์ ชะ-นิน เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชนินพร ชะ-นิน-พอน ผู้ประเสริฐ
ชนินาถ ชะ-นิ-นาด เป็นที่พึ่งของมารดา
ชนิภา ชะ-นิ-พา แสงสว่างจากแม่
ชนิศา ชะ-นิ-สา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชนิสร ชะ-นิ-สอน เจ้าแห่งคนทั้งหลาย
ชนิสรา ชะ-นิด-ระ-สา เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
ชนุดม ชะ-นุ-ดม คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
ชนุดร ชะ-นุ-ดอน คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
ชนุตต์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
ชนุตม์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
ชนุตร์ ชะ-นุด คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
ชเนตร์ ชะ-เนด แม่
ชเนศ ชะ-เนด ที่พึ่งของคนคือ พระราชา
ชโนดม ชะ-โน-ดม คนที่สูงสุด
ชโนทัย ชะ-โน-ไท ผู้มีความรุ่งเรือง
ชมชาญ ชม-ชาน รื่นเริง
ชมนาด ชม-นาด ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม
ชมพูนิกข์ ชม-พู-นิก แท่งทอง
ชมพูนุช ชม-พู-นุด ทองเนื้อบริสุทธิ์
ชมพูนุท ชม-พู-นุด ทองคำบริสุทธิ์
ชมพูเนกข์ ชม-พู-เนก แท่งทอง
ชไมพร ชะ-ไม-พอน ประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ
ชยทัต ชะ-ยะ-ทัด ให้ชัยชนะ
ชยธร ชะ-ยะ-ทอน ทรงชัย
ชยพล ชะ-ยะ-พน มีพลังคือชัยชนะ
ชยพัทธ์ ชะ-ยะ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
ชยรพ ชะ-ยะ-รบ เสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ
ชยังกูร ชะ-ยัง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยันต์ ชะ-ยัน ผู้ชนะ
ชยากร ชะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชยางกูร ชะ-ยาง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยานันต์ ชะ-ยา-นัน มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
ชยานันท์ ชะ-ยา-นัน ยินดีในชัยชนะ
ชยาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชยามร ชะ-ยา-มอน มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชยาวุธ ชะ-ยา-วุด มีชัยชนะเป็นอาวุธ
ชยิน ชะ-ยิน ชัยชนะ
ชยิสรา ชะ-ยิด-สะ-รา มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ
ชยุดา ชะ-ยุ-ดา รุ่งเรือง
ชยุต ชะ-ยุด รุ่งเรือง
ชยุตพงศ์ ชะ-ยุด-พง เผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรือง
ชยุตม์ ชะ-ยุด มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชยุตรา ชะ-ยุด-ตรา มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชเยศ ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
ชเยส ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ
ชโยดม ชะ-โย-ดม มีชัยอันอุดม
ชรัมพร ชะ-รัม-พอน น้ำและฟ้า
ชรินทร ชะ-ริน-ทอน ยอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี
ชรินทร์ทิพย์ ชะ-ริน-ทิบ ยอดเป็นดีวิเศษ
ชลกร ชน-ละ-กอน เมฆหรือมหาสมุทร
ชลชาติ ชน-ละ-ชาด น้ำ
ชลชินี ชน-ชิ-นี พระอาทิตย์
ชลธร ชน-ละ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล ,เมฆฝน
ชลธิชา ชน-ทิ-ชา เกิดในน้ำ ลูกของทะเลคือพระลักษมี
ชลธิดา ชน-ทิ-ดา เกิดจากน้ำ
ชลธิศ ชน-ละ-ทิด ทะเล,มหาสมุทร
ชลธี ชน-ละ-ที ทะเล
ชลนิภา ชน-นิ-พา เปรียบประดุจน้ำ
ชลพินทุ์ ชะ-ละ-พิน หยาดน้ำ
ชลลดา ชน-ละ-ดา ลูกคลื่น
ชลัช ชะ-ลัด เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
ชลันทร ชะ-ลัน-ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร
ชลันธร ชะ-ลัน-ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร
ชลัมพล ชะ-ลัม-พน ลำธาร
ชลากร ชะ-ลา-กอน น้ำพุ
ชลาคม ชะ-ลา-คม ฝน
ชลาศัย ชะ-ลา-ไส ทะเล
ชลิต ชะ-ลิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชลิตา ชะ-ลิ-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชโลทร ชะ-โล-ทอน แม่น้ำ, ทะเล, ห้วงน้ำ, ท้องน้ำ
ชวกร ชะ-วะ-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชวนชม ชวน-ชม ดึงดูดจิตใจให้อยากชม
ชวนชม้าย ชวน-ชะ-ม้าย ดึงดูดใจให้ชมอยู่เนือง ๆ
ชวนพิศ ชวน-พิด ดึงดูดจิตใจให้พิศวง
ชวนันท์ ชะ-วะ-นัน ยินดีในเชาว์ปัญญา
ชวนากร ชะ-วะ-นา-กอน ผู้มีความปราดเปรื่อง
ชวรัตน์ ชะ-วะ-รัด มีไหวพริบที่ดีเลิศ
ชวโรจน์ ชะ-วะ-โรด รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
ชวลิต ชะ-วะ-ลิด รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
ชวัล ชะ-วัน ส่องแสง รุ่งเรือง
ชวัลกร ชะ-วัน-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชวัลนุช ชะ-วัน-นุด หญิงผู้รุ่งเรือง
ชวัลรัตน์ ชะ-วัน-รัด รัตนอันแวววาว
ชวัลวิทย์ ชะ-วัน-วิด มีความรู้รุ่งเรือง
ชวารี ชะ-วา-รี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
ชวิน ชะ-วิน มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง
ชวินทร์ ชะ-วิน มีเชาวน์เป็นใหญ่
ชวินบุตร ชะ-วิน-บุด ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา
ชวิศ ชะ-วิด เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
ชวิศา ชะ-วิ-สา เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
ชโวทัย ชะ-โว-ไท ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
ช้องนาง ช้อง-นาง ไม้พุ่ม ดอกสีน้ำเงินเข้ม หรือขาว
ช้องมาศ ช้อง-มาด มวยผมทองคำ
ช้องมาส ช้อง-มาด พระจันทร์เป็นมวยผม
ช่อทิพย์ ช่อ-ทิบ ช่อดอกไม้สวรรค์
ชัชชัย ชัด-ไช ชัยชนะของนักรบ
ชัชนันท์ ชัด-ชะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
ชัชพงศ์ ชัด-ชะ-พง เชื้อสายนักรบ
ชัชพร ชัด-ชะ-พอน นักรบผู้ประเสริฐ
ชัชพล ชัด-ชะ-พน กำลังแห่งนักรบ
ชัชพิมุข ชัด-พิ-มุก นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ
ชัชรินทร์ ชัด-ชะ-ริน ผู้เป็นใหญ่, ผู้ชนะ
ชัชฤทธิ์ ชัด-ชะ-ริด ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
ชัชลี ชัด-ชะ-ลี นักรบ
ชัชวาลย์ ชัด-ชะ-วาน รุ่งเรือง
ชัญญา ชัน-ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
ชัญญานุช ชัน-ยา-นุด หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชัพวิชญ์ ชับ-พะ-วิด มีความรู้ฉับไว
ชัยธวัช ไช-ทะ-วัด ผู้นำแห่งชัยชนะ
ชัยนันท์ ไช-ยะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
ชัยประสิทธิ์ ไช-ประ-สิด สำเร็จด้วยชัยชนะ
ชัยพร ไช-ยะ-พอน ชัยชนะที่ดีงาม
ชัยภักดิ์ ไช-ยะ-พัก มีความเลื่อมใสด้วยชัยชนะ
ชัยมงคล ไช-ยะ-มง-คน มงคลของผู้ชนะ
ชัยมนัส ไช-มะ-นัด ชยะชัยตัวเอง
ชัยยศ ไช-ยด มีชัยชนะและยศ
ชัยรัมภา ไช-รำ-พา ชัยชนะของนางฟ้า
ชัยโรจน์ ไช-ยะ-โรด ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
ชัยวิชญ์ ไช-ยะ-วิด ชัยชนะของนักปราชญ์
ชัยศิริ ไช-สิ-หริ ความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ
ชัยสวัสดิ์ ไช-สะ-หวัด มีชัยชนะและความสวัสดี
ชัยสิทธิ์ ไช-ยะ-สิด สำเร็จด้วยชัยชนะ
ชาคร ชา-คอน ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม
ชาคริต ชา-คริด ผู้มีความเพียร,ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา
ชาคริยา ชา-คริ-ยา ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ชาครีย์ ชา-คะ-รี ความเพียร
ชาญชัย ชาน-ชัย ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
ชาตพล ชา-ตะ-พน ผู้กำลังแข็ง
ชาตวิทย์ ชา-ตะ-วิด เกิดความรู้
ชาตเวท ชา-ตะ-เวท เปลวไฟ
ชาติอาชาไนย ชาด-อา-ชา-ไน ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ
ชานน ชา-นน รู้ ความรู้
ชานนท์ ชา-นน เพลิดเพลินยินดีในความรู้
ชามา ชา-มา ลูกสาว
ชาลินี ชา-ลิ-นี ผู้ประสานความผูกพัน
ชาลิสา ชา-ลิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ชิงดวง ชิง-ดวง เป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน
ชิดชนก ชิด-ชะ-นก ผู้ใกล้ชิดพ่อ
ชิตชไม ชิด-ชะ-ไม ชนะทั้งคู่
ชิตวร ชิ-ตะ-วอน มีชัยอันประเสริฐ
ชิติพัทธ์ ชิ-ติ-พัด เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
ชิติสรรค์ ชิ-ติ-สัน สร้างชัยชนะ
ชินกฤต ชิ-นะ-กริด สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
ชินดนัย ชิน-ดะ-ไน บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ (พุทธบุตร)
ชินธรรม ชิน-นะ-ทำ คำสอนของพระมหาวีระ
ชินบุตร ชิน-นะ-บุด บุตรแห่งพระพุทธเจ้า
ชินสีห์ ชิน-นะ-สี ท่านผู้ชนะ
ชินาธิป ชิ-นา-ทิบ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
ชินารมย์ ชิ-นา-รม ยินดีในพระชินเจ้า
ชีวสาธน์ ชี-วะ-สาด กำลังแห่งชีพ
ชีวันธร ชี-วัน-ทอน มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต
ชีวานนท์ ชี-วา-นน ผู้มีชีวิตเป็นสุข
ชีวาพร ชี-วา-พอน มีชีวิตอันประเสริฐ
ชีวาภร ชี-วา-พอน ดำรงชีวิต
ชื่นจิต ชื่น-จิด จิตใจเบิกบาน, สดชื่น
ชื่นใจ ชื่น-ใจ จิตใจเบิกบาน, สดชื่น
ชุดา ชุ-ดา ส่องสว่าง เรืองรอง
ชุติกา ชุ-ติ-กา มีความสง่างาม
ชุติกาญจน์ ชุ-ติ-กาน รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
ชุติเดช ชุ-ติ-เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
ชุติเทพ ชุ-ติ-เทบ เทวดาผู้รุ่งเรือง
ชุติพนธ์ ชุ-ติ-พน เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
ชุติภา ชุ-ติ-พา รัศมีรุ่งโรจน์
ชุติภาส ชุ-ติ-พาด รุ่งเรืองยิ่ง
ชุติมดี ชุ-ติ-มะ-ดี มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
ชุติมน ชุ-ติ-มน มีใจสว่าง มีใจสะอาด
ชุติมันต์ ชุ-ติ-มัน ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์
ชุติมา ชุ-ติ-มา มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
ชุติวัต ชุ-ติ-วัด ผู้มีความรุ่งเรือง
ชุติสรา ชุ-ติด-สะ-รา เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง
เชิญขวัญ เชิน-ขวัน ผู้มีสิริมงคลอยู่กับตัว
โชติกา โช-ติ-กา ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
โชติชนิด โชด-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง
โชติมนต์ โช-ติ-มน ประเสริฐในความรู้
โชษิตา โช-สิ-ตา ความสุข ความบันเทิง สตรี
ไชยพศ ไช-ยะ-พต ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
ไชยภพ ไช-ยะ-พบ ผู้มีพบอันประเสริฐ