นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ฉ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฉัตรจักร ฉัด-ตระ-จัก ปูมโหราศาสตร์
ฉัตรพร ฉัด-ตระ-พอน ร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ
ฉัตรฤดี ฉัด-รึ-ดี ฉัตรแห่งความยินดี
ฉันชนก ฉัน-ชะ-นก เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันทกร ฉัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความพอใจ
ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันทชา ฉัน-ทะ-ชา เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ให้ความพอใจ
ฉันทพล ฉัน-ทะ-พน มีพลังคือความพอใจ
ฉันทพศ ฉัน-ทะ-พด อำนาจแห่งฉันทะ
ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ฉันท์สินี ฉัน-สิ-นี ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ฉันท์หทัย ฉัน-หะ-ไท พอใจ, มีฉันทะในใจ
ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉันทิกา ฉัน-ทิ-กา มีความพอใจ
ฉันทิต ฉัน-ทิด มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิศา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิสา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันหทัย ฉัน-หะ-ไท ดุจดังดวงใจ