นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ค”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
คชรัตน์ คด-ชะ-รัด ช้างแก้ว
คชารี คะ-ชา-รี สิงห์โต
คเชนทร์ คะ-เชน พญาช้าง, จ่าโขลงช้าง
คทา คะ-ทา ตะบอง
คทาวุธ คะ-ทา-วุด มีกระบองเป็นอาวุธ
คนธรส คน-ทะ-รด น้ำหอม
คนธวัลย์ คน-ทะ-วัน เถาวัลย์หอม
คมกริช คม-กริด คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
คมกฤช คม-กริด คมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง
คมแก้ว คม-แก้ว ความเฉียบแหลมอันสูงค่า
คมขำ คม-ขำ สวยอย่างซึ้งใจชวนให้ชอบ
คมคาย คม-คาย ฉลาด, ไหวพริบ, ทันคน
คมชาญ คม-ชาน ฉลาดเฉียบแหลม
คมทิพย์ คม-ทิบ ความเฉียบแหลมอันวิเศษ
คมธรรม คม-ทำ ธรรมะที่เฉียบแหลม
คมน์ คม ไป ดำเนินไป
คมศร คม-สอน ลูกศรที่แหลมคม
คมศักดิ์ คม-สัก มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง
คมสร คม-สอน ลูกศรที่แหลมคม
คมสัน คม-สัน ท่วงทีประเปรียว, ว่องไว, ฉลาด
คมสันต์ คม-สัน ความสงบอันลึกซึ้ง
คมิก คะ-มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป
ครรชิต คัน-ชิด บันลือ, เสียงเอกเกริก, กึกก้อง
ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ
ครองจิต ครอง-จิด รู้จักทำใจไว้ให้มั่น
ครองใจ ครอง-ใจ รู้จักทำใจไว้ให้มั่น
ครองเดช ครอง-เดด ยึดอำนาจไว้ตลอดไป
ครองธรรม ครอง-ทำ ดำเนินอยู่ในธรรม
ครองประทีป ครอง-ประ-ทีบ แสงไฟที่ไม่มีวันดับ
ครองแผน ครอง-แผน ยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ
ครองพร ครอง-พอน คงความดีไว้ตลอดไป
ครองภพ ครอง-พบ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ครองยศ ครอง-ยด รักษาตำแหน่งไว้
ครองรัก ครอง-รัก คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
ครองฤทธิ์ ครอง-ริด รักษาอำนาจไว้
ครองลาภ ครอง-ลาบ มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ
ครองศักดิ์ ครอง-สัก รักษาตำแหน่งไว้
ครองสุข ครอง-สุก ดำเนินอยู่(ด้วยกัน)อย่างมีความสุข
ครองอาตม์ ครอง-อาด ปกครองตนเอง, ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง
ครอบวิทย์ ครอบ-วิด มีความรู้รอบทั้งมวล
คะนึงจิต คะ-นึง-จิด ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด
คะนึงนิตย์ คะ-นึง-นิด คิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด
คัคนางค์ คัด-คะ-นาง ท้องฟ้า
คัดนางค์ คัด-คะ-นาง ท้องฟ้า
คัทลียา คัด-ทรี-ยา กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
คันธทรัพย์ คัน-ทะ-ซับ เครื่องหอม
คันธนีรา คัน-ทะ-นี-รา น้ำหอม
คันธมาลี คัน-ทะ-มา-ลี ดอกไม้หอม
คันธรส คัน-ทะ-รด น้ำหอม
คันธลี คัน-ทะ-ลี ตัวต่อ
คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว
คารม คา-รม พูดแหลมคม
คำแก้ว คำ-แก้ว ถ้อยคำที่มีคุณค่า
คำนวร คำ-นวน ควร, ถูกต้อง, เหมาะ, พอดีๆ, ชอบ
คำนึง คำ-นึง คิดถึง, คิด, นึก, ระลึก
คำรน คำ-รน คำราม, กระหึ่ม
คิดคม คิด-คม มีความคิดที่ฉลาดเฉียบแหลม
คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
คีรี คี-รี ภูเขา
คีรีทอง คี-รี-ทอง ภูเขาทอง
คึกฤทธิ์ คึก-ริด แรงอำนาจ, ความร่าเริง
คุ้มแก้ว คุ้ม-แก้ว อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์
คุ้มขวัญ คุ้ม-ขวัน คุ้มครองป้องกันด้วยความดี
เครือมาศ เครือ-มาด เถาทอง
เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์