นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ส”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
สถบดี สะ-ถะ-บอ-ดี เจ้าแผ่นดิน
สถิตคุณ สะ-ถิด-คุณ มีความดีมั่นคง
สนันตน์ สะ-นัน นิรันดร ยิ่งยืนนาน
สพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา ฉลาดยิ่ง
สมจินตนา สม-จิน-ตะ-นา ได้ผลดังที่คิดไว้
สมัชญ์ สะ-มัด มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
สมัชญา สะ-มัด-ชะ-ยา มีเกียรติ มีชื่อเสียง
สมัตถ์ สะ-มัด ผู้สามารถ องอาจ
สมิดา สะ-มิ-ดา ยิ้มแย้ม แป้ง
สมิตา สะ-มิ-ตา ยิ้มแย้ม แป้ง
สมิตานัน สะ-มิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สมิทธ์ สะ-มิด ความสำเร็จ
สังสิต สัง-สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ
สัญจิต สัน-จิด สะสม รวบรวม
สัญจิตา สัน-จิ-ตา สะสม รวบรวม
สัณฐิติ สัน-ถิ-ติ ความมั่นคง
สัณหเจต สัน-หะ-เจด มีความคิดละเอียดอ่อน
สัณหณัฐ สัน-หะ-นัด นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
สัณหพจน์ สัน-หะ-พด มีถ้อยคำไพเราะ พูดจาดี
สัณห์พิชญ์ สัน-พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สัณหภาส สัน-หะ-พาด ผู้พูดไพเราะ
สัณห์สินี สัน-สิ-นี นางงามผู้ละเอียดอ่อน
สันต์ทศน์ สัน-ทด มีทัศนะอันงดงาม
สันต์ภพ สัน-พบ โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก
สันทนา สัน-ทะ-นา การเปรียบเทียบ
สันทนี สัน-ทะ-นี การเปรียบเทียบ
สันนดี สัน-นะ-ดี เสียงนมัสการ
สันนิธ สัน-นิด ใกล้
สันนิภา สัน-นิ-พา คล้าย เหมือน
สาทิส สา-ทิด เห็นเหมือน, เห็นพ้อง
สาธกา สา-ทะ-กา ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธนี สา-ทะ-นี ให้สำเร็จประโยชน์
สาธิก สา-ทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์
สาธิกา สา-ทิ-กา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิดา สา-ทิ-ดา ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิต สา-ทิด ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิตา สา-ทิ-ตา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิน สา-ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
สาธินี สา-ทิ-นี ให้สำเร็จ
สาธิมา สา-ทิ-มา ความดี
สิงหนาท สิง-หะ-นาด บันลือสิงหนาท
สิณิสา สิ-นิ-สา ลูกสะใภ้
สิตานัน สิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สิทธา สิด-ทา ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง
สิทธิเดช สิด-ทิ-เดด ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
สิทธินนท์ สิด-ทิ -นน ยินดีในความสำเร็จ
สิทธินี สิด-ทิ-นี ผู้สำเร็จทางจิต
สิทธิศักดิ์ สิด-ทิ-สัก ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ
สินมหัต สิน-มะ-หัด มีทรัพย์สินมาก
สินาถ สิ-นาด ที่พึ่งที่มีโชค
สินิทธ์ สิ-นิด สนิทชิดเชื้อ
สินิทธา สิ-นิด-ทา ผู้มีความอ่อนโยน
สินี สิ-นี หญิงสาวมีผิวขาวงาม
สินีนาถ สิ-นี-นาด ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
สิปปภาส สิบ-ปะ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
สิปาง สิ-ปาง หญิงผู้มีความสง่างาม
สุกนต์ธี สุ-กน-ที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
สุกฤต สุ-กริด ทำมาดี สร้างมาดี
สุกฤตา สุ-กริ-ตา ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส
สุกฤษฎิ์ สุ-กริด นักปราชญ์ที่ดี
สุกานดา สุ-กาน-ดา หญิงสาวผู้เป็นที่รักและเป็นคนดี
สุขทา สุ-ขะ-ทา ผู้ให้ความสุข
สุขิต สุ-ขิด ผู้มีความสุข
สุขิตา สุ-ขิ-ตา ผู้มีความสุข
สุคนธา สุ-คน-ทา ผู้มีกลิ่นหอม
สุจิณณา สุ-จิน-นา ผู้ประพฤติดีแล้ว
สุจินนา สุ-จิน-นา ความบริสุทธิ์
สุชญา สุ-ชะ-ยา ผู้รู้ดี
สุชัจจ์ สุ-ชัด ผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี
สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
สุชาดา สุ-ชา-ดา ผู้มีชาติกำเนิดดี
สุชานันท์ สุ-ชา-นัน มีกำเนิดดี เกิดมาดี
สุชานาฎ สุ-ชา-นาด หญิงสาวผู้เกิดมาดี
สุชานาถ สุ-ชา-นาด ผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง
สุชานุช สุ-ชา-นุด หญิงสาวผู้เกิดมาดี
สุชาพิชญ์ สุ-ชา-พิด ปราชญ์ผู้เกิดมาดี
สุณัฏฐา สุ-นัด-ถา ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
สุณิสา สุ-นิ-สา สาวงาม
สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา
สุทธญาณ์ สุด-ทะ-ยา มีความรู้อันบริสุทธิ์
สุทธดา สุด-ทะ-ดา ความบริสุทธิ์
สุทธนพ สุ-ทะ-นบ ใหม่เอี่ยม
สุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
สุทธภา สุด-ทะ-ภา มีรัศมีบริสุทธิ์
สุทธันต์ สุด-ทัน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
สุทธิกา สุด-ทิ-กา มีความบริสุทธิ์
สุทธิกานต์ สุด-ทิ-กาน มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ
สุทธิฉันท์ สุด-ทิ-ฉัน มีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์
สุทธิดา สุด-ทิ-ดา ความบริสุทธิ์
สุทธินันท์ สุด-ทิ-นัน เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์
สุทธิพจน์ สุด-ทิ-พด มีคำพูดอันบริสุทธิ์
สุทมาตม์ สุด-ทะ-มาด ข่มใจตนเองได้ดี, ดูแลตนเองได้ดี
สุทัชชา สุ-ทัด-ชา ผู้ให้สิ่งดี
สุทัตตา สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี
สุทัศนี สุ-ทัด-สะ-นี สวย, งาม, น่าดู
สุทินา สุ-ทิ-นา วันดี วันเป็นสิริมงคล
สุธนี สุ-ทะ-นี มีเสียงดี
สุธา สุ-ทา ปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์
สุธางศุ์ สุ-ทาง รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร
สุธานิธิ สุ-ทา-นิ-ทิ พระจันทร์
สุธาศิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
สุธาสิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี หญิงผู้กินอาหารทิพย์, เทวดา
สุธิดา สุ-ทิ-ดา สาวงาม, ลูกสาวคนดี
สุธินันท์ สุ-ทิ-นัน ความยินดีของนักปราชญ์
สุธินี สุ-ทิ-นี นักปราชญ์
สุธิมนต์ สุ-ทิ-มน ผู้ปัญญาดี
สุธิมา สุ-ทิ-มา ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด
สุธีกานต์ สุ-ที-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
สุธีธิดา สุ-ที-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
สุธีมนต์ สุ-ที-มน ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง
สุธีมา สุ-ที-มา มีปัญญาดี นักปราชญ์
สุนิดา สุ-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำมาดี
สุนิติ สุ-นิ-ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
สุนิศา สุ-นิ-สา ราตรีอันงดงาม,คืนที่ดีงาม
สุปัญญา สุ-ปัน-ยา ผู้มีปัญญาดี
สุปาณี สุ-ปา-นี ผู้มีฝีมือ, ฝีมือดี
สุพนิต สุ-พะ-นิด น่ารักยิ่ง
สุพศิน สุ-พะ-สิน มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง
สุพิชชา สุ-พิด-ชา มีความรู้ดี
สุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา ฉลาดยิ่ง
สุพิชา สุ-พิ-ชา ผู้มีความรู้ดี, ผู้รู้ดี
สุพิตตา สุ-พิด-ตา งดงามยิ่ง
สุภกิณห์ สุ-พะ-กิน ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง
สุภคม สุ-พะ-คม ผู้เข้าถึงความดีงาม
สุภชา สุ-พะ-ชา เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม
สุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตที่ดีงาม
สุภทัต สุ-พะ-ทัด ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
สุภนิช สุ-พะ-นิด มีความงามเป็นของตน งามและเป็นตัวของตัว
สุภนิด สุ-พะ-นิ-ดา ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
สุภัชชา สุ-พัด-ชา จำแนกอย่างดี
สุภางค์ สุ-พาง ผู้มีรูปงาม
สุภาดา สุ-พา-ดา พี่ชายพี่แสนดี
สุภานัน สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
สุภานันท์ สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย
สุภานี สุ-พา-นี ผู้มีโชค
สุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้มีความงาม
สุภาสินี สุ-พา-สิ-นี ผู้มีแสงสว่างดี, ผู้มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
สุภิญญา สุ-พิน-ยา ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
สุภิดา สุ-พิ-ดา ผู้มีความงาม
สุมณฑา สุ-มน-ทา ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว
สุมน สุ-มน ใจดี
สุมนา สุ-มะ-นา ดอกมะลิ
สุมานัส สุ-มา-นัด มีจิตใจดี
สุเมธ สุ-เมด คนมีปัญญา
เสกข์ เสก นักศึกษา
แสงแข แสง-แข รัศมีพระจันทร์
โสภณัฐ โส-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
โสภณา โส-พะ-นา ความงดงาม
โสภิต โส-พิด งดงาม