นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ม”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
มณฑกาญจน์ มน-ทะ-กาน ทองคำที่น่าลุ่มหลง
มณฑมาฑ มน-ทะ-มาด ศาลา, พลับพลา
มณฑิตา มน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว
มณิภา มะ-นิ-พา แววมณี ประกายแก้ว
มณีกานต์ มะ-นี-กาน มีค่าและน่ารัก
มณีมณฑ์ มะ-นี-มน เครื่องประดับคือแก้วมณี
มณีมัญชุ์ มะ-นี-มัน หีบแก้วมณี
มติมนต์ มะ-ติ-มน ผู้มีความรู้,ผู้มีความคิด
มทินา มะ-ทิ-นา ทำให้ดีใจ น่ารัก
มธุชา มะ-ทุ-ชา ลูกกวาด
มธุบิณฑ์ มะ-ทุ-บิน รังผึ้ง
มธุมนัส มุ-ทุ-มะ-นัด มีใจดี
มนชิดา มน-ชิ-ดา ชนะใจ
มนชิต มะ-นะ-ชิด ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง
มนตกานต์ มน-ตะ-กาน มีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์
มนต์ณัฏ มน-นัด คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
มนต์ณัฐ มน-นัด มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
มนต์ธัช มน-ทัด มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์
มนต์นภา มน-นะ-พา มนต์สวรรค์
มนต์มนัส มน-มะ-นัด มนต์แห่งดวงใจ
มนต์มาส มน-มาด พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ
มนนัทธ์ มน-นัด, มะ-นะ-นัด ผูกพันใจ เกลียวใจ
มนพัทธ์ มะ-นะ-พัด, มน-นะ-พัด ผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ
มนภาส มะ-นะ-พาด, มน-นะ-พาด มีความสว่างทางใจ
มนฤดี มน-รึ-ดี ใจดี
มนสิช มะ-นะ-สิด, มน-นะ-สิด เกิดในใจ ความรัก
มนสิชา มน-สิ-ชา, มน-นะ-สิ-ชา เกิดในใจ ความรัก
มนัสนันท์ มะ-นัด-สะ-นัน มีใจสุขสำราญ
มนัสสม มะ-นัด-สม เสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ
มนัสสินี มะ-นัด-สิ-นี ผู้มีใจ
มนุเชษฐ์ มะ-นุ-เชด คนผู้ประเสรริฐที่สุด
มนุญศักดิ์ มะ-นุน-สัก มีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ
มนูศักดิ์ มะ-นู-สัก อำนาจของพระมนู (ผู้สร้างโลก)
มโนชา มะ-โน-ชา โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
มโนพัศ มะ-โน-พัด มีอำนาจทางใจ
มัญชิษฐา มัน-ชิด-ถา ต้นคำ ฝาง
มัญชุภา มัน-ชุ-พา รัศมีอันงาม
มัญชุสา มัน-ชุ-สา หีบสมบัติ
มัณฑิตา มัน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว
มัทนา มัด-ทะ-นา คำสดุดี
มัทนี มัด-ทะ-นี กามเทพ
มัทนีญา มัด-ทะ-นี-ยา ผู้รู้เรื่องกามเทพ
มันทนา มัน-ทะ-นา สดุดี
มาติกา มา-ติ-กา แม่บท แบบอย่าง
ม่านฟ้า มาน-ฟ้า เมฆ
มานเมตต์ มาน-เมด จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
มานิดา มา-นิ-ดา ผู้ที่คนนับถือ
มานี มา-นี คนมีมานะ
มุกตาภา มุก-ตา-ภา แสงแห่งไข่มุก
เมธพนธ์ เม-ทะ-พน ผูกพันด้วยปัญญา
เมธัส เม-ทัด ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
เมธาสิทธิ์ เม-ทา-สิด สำเร็จด้วยปัญญา
เมธาสิทธิ เม-ทา-สิด สำเร็จด้วยปัญญา
เมธินี เม-ทิ-นี ปราชญ์สตรี
โมกข์ โมก ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น