นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ภ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ภคนันท์ พะ-คะ-นัน ยินดีในโชค หรือสิริมงคล
ภคนางค์ พะ-คะ-นาง ผู้มีร่างกายนำโชค
ภคิน พะ-คิน ผู้มีโชค มีสิริมงคล
ภณ พน พูดหรือกล่าว
ภณิดา พะ-นิ-ดา ผู้บอกเล่า
ภณิตา พะ-นิ-ตา ผู้บอก, ผู้พูด
ภพนิพิฐ พบ-พิ-นิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
ภัคธีมา พัก-คะ-ที-มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
ภัคนันท์ พัก-คะ-นัน ยินดีในโชค
ภัคพนธ์ พัก-คะ-พน ร่วมผูกพัน
ภัตติมา พัด-ติ-มา ผู้มีอาหารบริบูรณ์
ภาคิน พา-คิน ผู้มีโชค มีกำไร
ภาคินี พา-คิ-นี ผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ
ภาณิน พา-นิน ผู้พูดเก่ง นักพูด
ภาณุพงศ์ พา-นุ-พง เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์
ภานิดา พา-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี
ภาพิต พา-พิด ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
ภาม พาม เดช
ภาสินี พา-สิ-นี มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
ภิญญามาศ พิน-ยา-มาด เจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์
ภีมเดช พี-มะ-เดด มีเดชน่าเกรงขาม
ภีมพศ พี-มะ-พด มีอำนาจน่าเกรงขาม
ภุชงค์ พุด-ชง งู, นาค
ภุชิสส์ พุ-ชิด ผู้เป็นไท อิสระ
ภูดิส พู-ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
ภูธน พู-ทน มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา
ภูธิป พู-ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา
ภูบดี พู-บอ-ดี เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
ภูมิ พูม แผ่นดิน
ภูมินันท์ พู-มิ-นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน
ภูมิพัฒน์ พู-มิ-พัด ผู้เจริญในแผ่นดิน
ภูเมศ พู-เมด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูษณิศา พู-สะ-นิ-สา เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ
ภูษิตา พู-สิ-ตา ประดับประดาแล้ว
ภูสิทธิ พู-สิด มีความสำเร็จในแผ่นดิน
โภคิน โพ-คิน ผู้มีโภคะ