นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ผ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ผกากาญจน์ ผะ – กา – กาน ดอกไม้ที่มีค่ายิ่ง
ผกาพรรณ ผะ – กา – พัน ดอกไม้งาม
ผกามาศ ผะ – กา – มาด ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง
ผกาสินี ผะ – กา – สิ – นี หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้
ผดุงเดช ผะ – ดุง – เดด รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
ผดุงศักดิ์ ผะ – ดุง – สัก รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
ผนึกสิน ผะ-หนึก-สิน มีทรัพย์สินสะสมไว้
ผ่องจิต ผ่อง – จิด ใจเปล่งปลั่งบริสุทธิ์
ผ่องมนัส ผ่อง – มะ – นัด จิตใจผ่องใส
ผอูน ผะ-อูน น้องหญิง
ผะดาชไม ผะ-ดา-ชะ-ไม ช่วยเหลือ
ผาณิดา ผา – นิ – ดา น้ำอ้อย
ผาณิต ผา – นิด น้ำอ้อย
ผาณิตนิภา ผา-นิด-นิ-พา เสมือนน้ำอ้อย
ผาณิตา ผา – นิ – ตา น้ำอ้อย
ผุสดี ผุด – สะ – ดี ถูกต้อง
เผด็จ ผะ – เด็ด อำนาจ