นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “บ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
บงกช บง-กด ดอกบัว
บัญญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา
บัณฑัต บัน-นะ-ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
บัณฑิตา บัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้
บัณทัต บัน-นะ-ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
บุญชนิด บุน-ชะ-นิด ให้เกิดความดี สร้างความดี
บุญชนิต บุน-ชะ-นิด ให้เกิดความดี สร้างความดี
บุญญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด สำเร็จด้วยบุญ
บุญญานนท์ บุน-ยา-นน ผู้ยินดีในบุญ
บุญญินท์ บุน-ยิน ผู้เป็นใหญ่ด้วยบุญ ,มีบุญอันยิ่งใหญ่
บุญญิสา บุน-ยิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญฐิสา บุน-ยิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญนิสา บุน-นิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด ผู้มีอำนาจ
บุญสิตา บุน-สิ-ตา ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
บุณพจน์ บุน-นะ-พด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
บุปผา บุบ-ผา ดอกไม้
เบญจมาศ เบน-จะ-มาด เดือน 5 , ดอกเบญจมาศ
เบญจา เบน-จา ห้า
เบญญา เบน-ยา ฉลาด
เบญญาภา เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา