นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “น”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
นงนภัส นง-นะ-พัด นางผู้เป็นประดุจฟ้า
นงนุช นง-นุด นางน้อง
นงพงา นง-พะ-งา นางงาม
นงพะงา นง-พะ-งา นางงาม
นทีบดี นะ-ที-บอ-ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ
นนทพัทธ์ นน-ทะ-พัด ผูกพันด้วยความสุข
นนทัช นน-ทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง
นพคุณ นบ-พะ-คุน ทองเนื้อเก้า
นพณัฐ นบ-พะ-นัด นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นพนนท์ นบ-พะ-นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นพนันท์ นพ-พะ-นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นพนิต นพ-พะ-นิด เนย
นพพิชญ์ นบ-พิด ปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
นพิน นะ-พิน นักใหม่ สด สาวเสมอ
นพิษฐา นะ-พิด-ถา ใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด
นภกานค์ นบ-พะ-กาน สิงห์โต
นภเกตน์ นบ-พะ-เกด ตะวัน , ธงบนฟ้า , พระอาทิตย์
นภทีป์ นบ-พะ-ที เมฆ
นภนต์ นะ-พน สุดขอบฟ้า
นภสินธุ์ นบ-พะ-สิน ทางช้างเผือก
นภันต์ นะ-พัน สุดขอบฟ้า
นภัส นะ-พัด ฟ้า สวรรค์
นภาเดช นะ-พา-เดด อำนาจฟ้า
นภิศ นะ-พิด เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา
นภิสา นะ-พิ-สา จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา
นฤชิต นะ-รึ-ชิด ผู้ชนะ
นฤเทพ นะ-รึ-เทบ พระราชา
นฤนาถ นะ-รึ-นาด ที่พึ่งของคน
นฤเบศ นะ-รึ-เบด ยอดชาย
นฤมิต นะ-รึ-มิด มิตรของคน, คนผู้เป็นมิตร
นัชชา นัด-ชา, นัด-ชะ-ชา แม่น้ำ
นัทธ์ นัด ขันเกลียว ผูกพัน
นัทธพงศ์ นัด-ทะ-พง เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
นัทธมน นัด-ทะ-มน มีใจผูกพัน
นัทธิ์ นัด ชะเนาะ
นันท์ทัต นัน-ทัด ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
นันท์นพิน นัน-ทะ-พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
นันท์นภัส นัน-นะ-พัด มีความสุขดุจสวรรค์
นันทนัช นัน-ทะ-นัด เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง
นันทนัท นัน-ทะ-นัด แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ
นันทพงศ์ นัน-ทะ-พง เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน
นันทพัทธ์ นัน-ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข
นันทภพ นัน-ทะ-พบ เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
นันท์มนัส นัน-มะ-นัด ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
นันทิกานต์ นัน-ทิ-กาน มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
นันทิช นัน-ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิชา นัน-ทิ-ชา เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิตา นัน-ทิ-ตา เพลิดเพลิน มีความสุข
นันทิน นัน-ทิน มีความบันเทิง มีความสุข
นันทินี นัน-ทิ-นี ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข
นันทิพัฒน์ นัน-ทิ-พัด เจริญด้วยความสุข
นันทิมา นัน-ทิ-มา ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข
นันทิศ นัน-ทิด เจ้าแห่งความสุข
นาถนพิน นาด-นะ-พิน มีที่พึ่งใหม่
นิกข์นิภา นิก-น-พา เสมือนแห่งทอง
นิกษ์นิภา นิก-นิ-พา เสมือนแห่งทอง
นิกษา นิก-สา ใกล้ชิด
นิจิต นิ-จิด สั่งสมไว้
นิช นิด เป็นของตนเอง นิรันดร
นิชกานต์ นิด-ชะ-กาน เป็นของตนเป็นที่รัก
นิชฌาน นิด-ชาน การเพ่งพินิจ ปัญญา
นิชดา นิด-ชะ-ดา ความเป็นตัวของตัวเอง
นิชนันท์ นิด-ชะ-นัน ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน
นิชนิภา นิด-นิ-พา มีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร
นิชา นิ-ชา เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร
นิชานาถ นิ-ชา-นาด มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
นิชาภา นิ-ชา-พา มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
นิฏฐา นิด-ถา สำเร็จ
นิดานุช นิ-ดา-นุด หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
นิตา นิ-ตา ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี
นิทธนต์ นิด-ทน ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
นิทธันต์ นิด-ทัน ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
นิธาน นิ-ทาน เก็บไว้ ตั้งมั่น
นิธิศ นิ-ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิบุณ นิ-บุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นิปุณ นิ-ปุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิพัทธ์ นิ-พัด นิรันดร
นิพาดา นิ-พา-ดา สงัด สงบ ถ่อมตน
นิพิฐ นิ-พิด ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
นิพิฐพนธ์ นิ-พิด-พน มีความผูกพันมั่นคง
นิพิท นิ-พิด รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด
นิพิษฐา นิ-พิด-ถา ผู้ดำรงมั่น มั่นคง
นิภาส นิ-พาด แสงสว่าง รัศมีส่องแสง
นิมมาน นิม-มาน นฤมิต
นิมมิต นิม-มิด สร้างสรรค์ค์แล้ว
นิศมา นิด-สะ-มา สงบสุข
นิศามณี นิ-สา-มะ-นี พระจันทร์
นิศามน นิ-สา-มน การดู การเห็นประจักษ์
นิษฐ์ นิด สำเร็จ, สมบูรณ์, จุดหมายปลายทาง
นิษฐา นิด-ถา สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
นิสิตา นิ-สิ-ตา นิสิตหญิง
นุชนพิน นุด-นะ-พิน หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ
เนกษ์ เนก แท่งทอง
เนืองนิมมาน เนือง-นิม-มาน สร้างสรรค์ค์เป็นนิตย์