นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ต”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ตนิษฐ์ ตะ-นิด เล็ก
ตมิสา ตะ-มิ-สา พระจันทร์
ตฤณ ตริน หญ้า
ต้องใจ ต้อง-จัย เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น
ตั้งปณิธาน ตั้ง-ปะ-นิ-ทาน ตั้งใจทำสิ่งที่ดี
ตาณ ตาน ที่พึ่ง ป้องกันภัย
ติณณ์ ติน ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ติณณภพ ติน-นะ-พบ ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
ติณณา ติน-นา ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ติณห์ ติน กล้าแข็ง, แหลมคม
เตชน์ เตด ว่องไว ฉลาด ลูกศร
เตชภณ เต-ชะ-พน พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ
เตชสิทธิ์ เต-ชะ-สิด สำเร็จด้วยเดช
เตชัส เต-ชัด เดชหรืออำนาจ
เตชิต เต-ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ เต-ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
เตชินี เต-ชิ-นี ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
เตโชดม เต-โช-ดม มีเดชสูงสุด