นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ณ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ณฐพงศ์ นะ-ถะ-พง เชื้อสายของนักปราชญ์
ณฐิตา นะ-ทิ-ตา ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณฐินี นะ-ทิ-นี ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณพิชญ์ นะ-พิด นักปราชญ์
ณฤดี นะ-รึ-ดี ยินดีในความรู้
ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
ณัชชนม์ นัด-ชน มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์
ณัชชา นัด-ชา เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
ณัฎฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐกานต์ นัด-ถะ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐกิตติ์ นัด-ถะ-กิด เกียรติของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฏฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฏฐธิดา นัด-ถะ-ทิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์
ณัฏฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฏฐนิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฏฐา นัด-ถา นักปราชญ์
ณัฏฐิกา นัด-ถิ-กา ผู้ประกอบด้วยความฉลาด
ณัฏฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง
ณัฐ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฐกฤต นัด-ถะ-กริด สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐกฤตา นัด-กริ-ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐกานต์ นัด-ถะ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐชนน นัด-ชะ-นน เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐชา นัด-ถะ-ชา ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐชุตา นัด-ชุ-ตา ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐฐา นัด-ถา ผู้มีความรู้, นักปราชญ์
ณัฐณิชา นัด-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐติกา นัด-ติ-กา หมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน
ณัฐทิตา นัด-ทิ-ตา ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฐทิศ นัด-ทิด ทิศของนักปราชญ์
ณัฐธัญ นัด-ทัน ปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐธิดา นัด-ทิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐนนท์ นัด-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐนพิน นัด-นะ-พิน นักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ
ณัฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐนาถ นัด-ถะ-นาด ที่พึ่งของนักปราชญ์
ณัฐนิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฐปธาน นัด-ปะ-ทาน นักปราชญ์,ผู้มีความเพียร
ณัฐปพน นัด-ปะ-พน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัฐปานี นัด-ถะ-ปา-นี นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
ณัฐพงศ์ นัด-ถะ-พง ตระกูลที่มีความรู้ดี
ณัฐพนธ์ นัด-ถะ-พน ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐพนธฺ นัด-ถะ-พน ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐพัฒน์ นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฐพันธ์ นัด-ถะ-พัน ตระกูลของนักปราชญ์
ณัฐภาส นัด-ถะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ณัฐภูมิ นัด-ถะ-พูม นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
ณัฐมน นัด-ถะ-มน ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐฤกษ์ นัด-ถะ-เริก เวลาที่ดีของนักปราชญ์
ณัฐศักดิ์ นัด-ถะ-สัก ศักดิ์ของนักปราชญ์
ณัฐสม นัด-ถะ-สม เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์
ณัฐสิทธิ์ นัด-ถะ-สิด ความสำเร็จของนักปราขญ์
ณัฐสินี นัด-ถะ-สิ-นี หญิงผู้ฉลาด
ณัฐสุดา นัด-ถะ-สุ-ดา สาวนักปราชญ์
ณัฐสุต นัด-ถะ-สุด ลูกนักปราชญ์
ณัฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด
ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
ณิขนันทน์ นิด-ชะ-นัน มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
ณิช นิด สะอาด บริสุทธิ์
ณิชกมล นิด-กะ-มน ลูกนักปราชญ์
ณิชกานต์ นิด-ชะ-กาน บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชชยา นิด-ชะ-ยา ชัยชนะที่บริสุทธิ์
ณิชนันทน์ นิช-ชะ-นัน เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
ณิชมน ชิด-ชะ-มน มีใจบริสุทธิ์
ณิชา นิ-ชา สะอาด บริสุทธุ์