นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ญ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด เจริญด้วยความรู้
ญาณัช ยา-นัด เกิดมาเพื่อความรู้
ญาณัฐ ยา-นัด เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ญาณัท ยา-นัด ผู้ให้ความรู้
ญาณาธิป ยา-นา-ทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้
ญาณิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณี ยา-นี ผู้มีความรู้
ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ นักปราชญ์
ญานิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้