นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ฉ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฉัฏฐมี ฉัด-ถะ-มี ดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ
ฉันชนก ฉัน-ชะ-นก เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันทชา ฉัน-ทะ-ชา เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ให้ความพอใจ
ฉันทพศ ฉัน-ทะ-พด อำนาจแห่งฉันทะ
ฉันทพัฒน์ ฉัน-ทะ-พัด เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ฉันท์สินี ฉัน-สิ-นี ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉันทิกา ฉัน-ทิ-กา มีความพอใจ
ฉันทิต ฉัน-ทิด มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิศา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิสา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี