นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ค”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
คณนาถ คะ-นะ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ
คณพศ คะ-นะ-พด มีอำนาจในหมู่คณะ
คณพิชญ์ คะ-นะ-พิด รู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ
คณัสนันท์ คะ-นัด-สะ-นัน เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณาธิป คะ-นา-ทิบ ผู้เป็นหัวหน้า
คณิฏฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
คณิต คะ-นิด วิชาคำนวณ, การคำนวณ
คณิน คะ-นิน เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คณุฒน์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คณุตม์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คทา คะ-ทา ตะบอง
คมกฤช คม-กริด คมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง
คมขำ คม-ขำ สวยอย่างซึ้งใจชวนให้ชอบ
คมชาญ คม-ชาน ฉลาดเฉียบแหลม
คมน์ คม ไป ดำเนินไป
คมศักดิ์ คม-สัก มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง
คมสัน คม-สัน ท่วงทีประเปรียว, ว่องไว, ฉลาด
คมสันต์ คม-สัน ความสงบอันลึกซึ้ง
คมิก คะ-มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป
คะนึงจิต คะ-นึง-จิด ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด
คัคนางค์ คัด-คะ-นาง ท้องฟ้า
คัดนางค์ คัด-คะ-นาง ท้องฟ้า
คำนึง คำ-นึง คิดถึง, คิด, นึก, ระลึก
คำแพง คำ-แพง ทองคำล้ำค่า, มีค่ายิ่งทอง
คิดคม คิด-คม มีความคิดที่ฉลาดเฉียบแหลม
คิดชอบ คิด-ชอบ มีความคิดที่น่ายินดี
คึกฤทธิ์ คึก-ริด แรงอำนาจ, ความร่าเริง
คุณัชญ์ คุ-นัด ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณัญญา คุ-นัน-ยา ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณานนต์ คุ-นา-นน ผู้มีคุณความดี
คุณานนท์ คุ-นา-นน มีคุณความดีมากมาย
คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี