นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพฤหัสบดี หมวด “ศ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ศจี สะ-จี ชายาพระอินทร์, ผู้มีความงาม
ศจีมาส สะ-จี-มาด เดือนแห่งความงาม
ศดานันท์ สะ-ดา-นัน ชื่อของพระพรหม
ศดิศ สะ-ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศตคุณ สะ-ตะ-คุณ ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก
ศตนันท์ สะ-ตะ-นัน มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
ศตพร สะ-ตะ-พอน มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
ศตรรฆ สะ-ตัก มีราคาหนึ่งร้อย
ศตายุ สะ-ตา-ยุ มีอายุยืน ๑๐๐ ปี
ศนีปรีย์ สะ-นี-ปรี มรกต
ศมน สะ-มน ราตรี
ศมนีย์ สะ-มะ-นี ให้ความเยือกเย็น,เย็นใจ
ศยามล สะ-ยา-มน ผึ้งหลวง ผิวคล้ำ
ศรณ์ สอน ที่พึ่ง
ศรณี สอ-ระ-นี แสวงหาที่พึ่ง
ศรวัณ สอ-ระ-วัน เดือนศรวัณ (ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม)
ศรัณพร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณย์พร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณย์ภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
ศรัณยา สะ-รัน-ยา หญิงผู้ปกป้องรักษา
ศรัณยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ
ศรันภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
ศรันย์ สะ-รัน อันเป็นที่พึ่ง
ศรันย์พร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรันยา สะ-รัน-ยา ผู้ปกป้อง
ศรันยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง
ศรายุธ สะ-รา-ยุด ผู้มีอาวุธคือลูกศร
ศราวิน สะ-รา-วิน ผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา
ศราวุธ สะ-รา-วุด ผู้มีศรเป็นอาวุธ
ศริตวรรธน์ สะ-ริด-วัด บรรลุถึงความเจริญ
ศรีวิไล สี-วิ-ไล อารยธรรม, มีความเจริญก้าวหน้า
ศรีสวรรค์ สี-สะ-หวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์
ศรีสอาง สี-สะ-อาง หญิงผู้งดงามสะอาดหมดจด
ศรีสุภางค์ สี-สุ-พาง หญิงผู้มีร่างงาม
ศรุดา สะ-รุ-ดา มีชื่อเสียง
ศรุต สะ-รุด มีชื่อเสียง
ศรุตา สะ-รุ-ตา มีชื่อเสียง
ศลักษณ์พร สะ-ลัก-พอน ความงดงามอันประเสริฐ
ศลาฆนันท์ สลาก-นัน ยินดีการสรรเสริญ
ศลิษา สะ-ลิ-สา การกอดรัด
ศวรรยา สะ-หวัน-ยา ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน
ศวิต สะ-วิด ขาว
ศวิตา สะ-วิ-ตา ผิวขาวนวลงาม
ศศวิษาณ สะ-สะ-วิ-สาน สิ่งเหลือเชื่อ
ศศิ สะ-สิ ดวงจันทร์
ศศิกร สะ-สิ-กอน แสงจันทร์
ศศิชา สะ-สิ-ชา เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
ศศิธร สะ-สิ-ทอน เหมือนดวงจันทร์, แสงจันทร์
ศศินัดดา สะ-สิ-นัด-ดา หลานของพระจันทร์
ศศินิภา สะ-สิ-นิ-พา เหมือนจันทร์ แสงจันทร์
ศศิประภา สะ-สิ-ประ-พา แสงสว่างของพระจันทร์
ศศิพิมพ์ สะ-สิ-พิม เปรียบเหมือนพระจันทร์
ศศิภา สะ-สิ-พา แสงจันทร์
ศศิวิมล สะ-สิ-วิ-มน จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์
ศักดา สัก-ดา ผู้มีอำนาจ
ศักดากร สัก-ดา-กอน ผู้มีอำนาจ
ศักดิกร สัก-ดิ-กอน ให้กำลัง
ศักดิธัช สัก-ดิ-ทัด มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ
ศักดินนท์ สัก-ดิ-นน ยินดีในอำนาจ
ศักดิ์นันท์ สัก-ดิ-นัน ยินดีในอำนาจ
ศักดิ์พล สัก-พน มีพลังศักดิ์สิทธิ์, มีพลังแข็งกล้า
ศักย์ศรณ์ สัก-สอน ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง
ศักรชาต สัก-กระ-ชาด มีกำเนิดแต่พระอินทร์
ศักรนันทน์ สัก-กระ-นัน โอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน
ศักรภพ สัก-กระ-พบ สวรรค์
ศักรภพน์ สัก-กระ-พบ สวรรค์
ศัญชนี สัน-ชะ-นี สายธนู
ศัตวรี สัด-ตะ-วะ-รี ราตรี
ศันศนีย์ สัน-สะ-นี ควรสรรเสริญ
ศันสนีย์ สัน-สะ-นี ควรได้รับการสรรเสริญ
ศากวร สาก-กะ-วะ-ระ แข็งแรง, มีอำนาจ, มีกำลัง
ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
ศาตนันทน์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
ศาตพร สา-ตะ-พอน มีความสุขอันประเสริฐ
ศานติกร สาน-ติ-กอน ให้ความเจริญ
ศานติบูรณ์ สาน-ติ-บูน ผู้เต็มไปด้วยสันติ
ศานิต สา-นิด คม
ศาลิภพน์ สา-ลิ-พบ นาข้าว
ศาศวัต สาด-สะ-วัด ยั่งยืน
ศาสนีย์ สา-สะ-นี สมควรจะสั่งสอน
ศาสวัต สา-ตะ-วัด นิรันดร ตลอดกาล
ศิงขร  สิง-ขอน ภูเขา
ศิตาพร สิ-ตา-พอน ความคมในคำแสดงความปรารถนาดี
ศิถี สิ-ถี พวงดอกไม้
ศิรชัช สิ-ระ-ชัด นักรบผู้ยอดเยี่ยม
ศิรดา สิ-ระ-ดา ความเป็นยอด
ศิรประภา สิ-ระ-ประ-พา รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์
ศิรภัสสร สิ-ระ-พัด-สอน มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
ศิรวิทย์ สิ-ระ-วิด ความรู้ชั้นยอด
ศิรสิทธิ์ สิ-ระ-สิด มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
ศิรัญญา สิ-รัน-ยา ยอดแห่งความรู้
ศิรัสธร สิ-รัด-สะ-ทอน คอ
ศิราพร สิ-รา-พอน สายน้ำอันประเสริฐ
ศิรามน สิ-รา-มน จิตใจที่เยือกเย็น
ศิริกัลยา สิ-หริ-กัน-ยา นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ
ศิริชัย สิ-หริ-ไช มีชัยชนะที่เป็นมงคล
ศิริณา สิ-หริ-นา กลางคืน
ศิริลักษณ์ สิ-หริ-ลัก มีลักษณะที่เป็นมงคล
ศิโรตม์ สิ-โรด ศีรษะ
ศิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
ศิโรรัตน์ สิ-โร-รัด เพชรประดับหัว
ศิลป์ศรุต สิน-สะ-รุด มีชื่อเสียงด้านศิลปะ
ศิลป์ศุภา สิน-สุ-พา เจริญด้วยศิลป
ศิลป์สุภา สิน-สุ-พา ศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์
ศิลาดล สิ-ลา-ดน แผ่นหิน
ศิวกร สิ-วะ-กอน ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
ศิวนาถ สิ-วะ-นาด มีที่พึ่งอันประเสริฐ
ศิวปรียา สิ-วะ-ปรี-ยา แก้วผนึก
ศิวเวท สิ-วะ-เวด มนตร์สรรเสริญ,พระศิวะ
ศิวัช สิ-วัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ
ศิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระอิศวร
ศิวิกา สิ-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
ศิศิรา สิ-สิ-รา น้ำค้าง
ศิศุนันท์ สิ-สุ-นัน ความยินดีในวัยเด็ก
ศีกร สี-กอน ฝน, ละอองฝน, หมอก
ศีดา สี-ดา เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม
ศีตภา สี-ตะ-พา รัศมีเย็น พระจันทร์
ศีตรา สี-ตรา พระจันทร์
ศีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
ศีรณา สี-ระ-นา เล็ก ละเอียด
ศีลวัต สี-ละ-วัด มีความประพฤติดี
ศึกษิต สึก-สิด ผู้เป็นปัญญาชน
ศุกรางค์ สุ-กะ-ราง นกยูง
ศุกล สุ-กน ขาวงาม
ศุกลกานต์ สุ-กน-กาน, สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ศุกลภัทร สุ-กน-ละ-พัด ขาวงาม, ขาวนวล
ศุจิกา สุ-จิ-กา ผู้มีความบริสุทธิ์, ผู้มีความสะอาด
ศุจินทรา สุ-จิน-ทรา ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุจินธร สุ-จิน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุจินธรา สุ-จิน-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุจีภรณ์ สุ-จี-พอน ค้ำจุนความบริสุทธิ์ ดำรงความบริสุทธิ์
ศุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
ศุทธพรรณ สุด-ทะ-พัน เป็นผู้ดี,มีผิวพรรณดี
ศุทธวีร์ สุด-ทะ-วี ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ
ศุทธา สุด-ทา ผู้บริสุทธิ์
ศุทธานต์ สุด-ทาน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
ศุทธินี สุด-ทิ-นี ผู้มีความหมดจด, ผู้มีความบริสุทธิ์
ศุทรา สุ-ทะ-รา ผู้บริสุทธิ์
ศุภกร สุ-พะ-กอน สร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล
ศุภกฤต สุ-พะ-กริด สร้างสิริมงคล สร้างความสุข
ศุภกันต์ สุ-พะ-กัน งามและน่าพอใจ
ศุภกานต์ สุ-พะ-กาน ผู้ดีงามและเป็นที่รัก
ศุภกิจ สุ-พะ-กิด การงานดีเป็นมงคล
ศุภกิตติ์ สุ-พะ-กิด มีเกียรติดีงาม
ศุภชัย สุ-พะ-ไช ชัยชนะอันงดงาม
ศุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตดีงาม
ศุภณัฐ สุ-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภดา สุ-พะ-ดา ความงาม
ศุภดิตถ์ สุ-พะ-ดิด ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม
ศุภทิน สุ-พะ-ทิน วันมงคล
ศุภนันท์ สุ-พะ-นัน ยินดีในความเจริญ
ศุภนุช สุ-พะ-นุด หญิงสาวผู้ดีงาม หญิงสาวผู้โชคดี
ศุภพงศ์ สุ-พะ-พง สายตระกูลที่ดีงาม
ศุภพล สุ-พะ-พน มีกำลังอันงดงาม
ศุภพิชญ์ สุ-พะ-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
ศุภมิตร สุบ-พะ-มิด มิตรที่ดีงาม
ศุภรงค์ สุ-พะ-รง สีงาม
ศุภรดา สุบ-พะ-ระ-ดา ขาวสะอาด
ศุภรัตน์ สุบ-พะ-รัด มีความเพียรเป็นเลิศ, ล้ำค่าด้วยสิ่งมงคล
ศุภรางค์ สุ-พะ-ราง พระจันทร์
ศุภรางศุ์ สุ-พะ-ราง มีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร
ศุภฤกษ์ สุ-พะ-เริก ฤกษ์ดี
ศุภลักษณ์ สุบ-พะ-ลัก มีลักษณะดีงาม
ศุภวรรณ สุบ-พะ-วัน มีผิวพรรณงาม
ศุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย,พูดดี
ศุภวิชญ์ สุ-พะ-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภสัณห์ สุ-พะ-สัน ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
ศุภสิน สุ-พะ-สิน สินทรัพย์ที่ดีงาม
ศุภสุตา สุ-พะ-สุ-ตา ธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม
ศุภเสกข์ สุ-พะ-เสก นักศึกษาผู้ดีงาม
ศุภากร สุ-พา-กอน บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
ศุภางค์ สุ-พาง ร่างกายงาม
ศุภานัน สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
ศุภานิช สุ-พา-นิด ผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตน
ศุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
ศุภารมย์ สุ-พา-รม งามและน่ารื่นรมย์
ศุภาวรรณ สุ-พา-วัน มีผิวพรรณงาม
ศุภิดา สุ-พิ-ดา ความงาม, ความดีงาม
ศุภิสรา สุ-พิด-สะ-รา ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่
ศุลีพร สุ-ลี-พอน พรของพระอินทร์
ศุวิล สุ-วิน ลม อากาศ
เศรษฐ์ เสด ประเสริฐสุด
เศรษฐนัย เสรด-ถะ-ไน การประหยัด
เศรษฐพิชญ์ เสรด-ถะ-พิด นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่
เศรษฐา เสด-ถา เจริญที่สุด, ดีเลิศ, ดีที่สุด
เศวตฉัท สะ-เวด-ตระ-ฉัด ผู้มีปีกขาว
โศจยา โส-จะ-ยา ผู้มีความงาม
โศจิรัตน์ โส-สิ-รัด สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
โศภนิศ โส-พะ-นิด เจ้าแห่งความงาม
โศภิดา โส-พิ-ดา นางงาม
โศภิต โส-พิด งาม
โศภิตา โส-พิ-ตา นางงาม
โศภิษฐ์ โส-พิด งามยิ่ง, ดียิ่ง
โศภิษฐา โส-พิด-ถา ผู้งามยิ่ง
โศรดา โส-ระ-ดา ผู้ฟัง
โศรดาพร โส-ระ-ดา-พอน ผู้ได้ยินสิ่งประเสริฐ
โศศิษฐา โส-สิด-ถา ผู้งามยิ่ง